WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проектна технологія та метод тренінгу - Реферат

Проектна технологія та метод тренінгу - Реферат

3.1. Особливості розвитку української культури початку ХХ ст.

3.2. Розвиток освіти та науки.

3.3. Реалії мистецького життя України на початку ХХ ст.

3.4. Церковне життя на українських землях у зазначений період.

Уроки 6-7. Наступні два уроки, об'єднані темою "Соціально-економічні та суспільно-політичні реалії життя українців початку ХХ ст. у літературі та джерелах", передбачали роботу з джерелами, епістолярною спадщиною та довідковою літературою.

Урок 8. Тема "Історичні персоналії початку ХХ ст. на скрижалях вітчизняної історії". Цей урок був покликаний розвивати вміння оцінювати діяльність історичних осіб, формувати навички створення історичних портретів тощо.

Урок 9. Тема "Українські землі на світовій карті кінця ХІХ - початку ХХ століть". Даний урок мав сприяти вдосконаленню навичок роботи з картографічним матеріалом.

Уроки 10-11. Тема "Порівняльна характеристика розвитку українських земель у складі Австро-Угорської та Російської імперій" (складання синхроністичних і порівняльних таблиць). Вищезазначені уроки мали велике значення для подальшої роботи над матеріалом теми та створення проекту загалом. За своїм типом вони можуть бути "уроками узагальнення й систематизації" або ж "уроками контролю й корекції знань, умінь і навичок". У будь-якому випадку це сигнал для педагога. Аналіз учнівських робіт дасть можливість з'ясувати, чи готові учні перейти до більш складних форм роботи, чи, можливо, варто використати ще кілька годин на ліквідацію прогалин у знаннях, уміннях, навичках.

Уроки 12-13. Тема "Українці в тенетах двох імперій: мрії та реальність". Дані уроки проводяться у формі конференції, можливо, з елементами диспуту та створюють передумови для формування навичок публічного виступу.

Урок 14-15. Тема "Постать Столипіна в українському вимірі". Із приводу даної теми зазначимо ряд важливих моментів. Зокрема, на подібне заняття необхідно відводити не менше двох годин, які мають об'єднатись у пару, тому що для повноцінної рольової гри однієї навчальної години замало, а розтягувати її в часовому просторі недоцільно. Також слід зважати на те, що для підготовки учням потрібні час та індивідуальні позаурочні консультації вчителя. Це вимагає від останнього чітко усвідомлювати мету та завдання рольової гри, продумати її хід, ураховуючи часові обмеження.

Для оптимізації подальшої роботи над вивченням теми та надання допомоги учням у створенні проектів учителем у межах позакласної роботи з історії проводиться ряд занять, які дозволяють грунтовніше розкрити суть проектної технології. Наприклад, одним із питань, що доцільно розглянути, є "Можливості використання комп'ютерних технологій при вивченні історії України початку ХХ ст.". Тема цього заняття була зумовлена запровадженням поглибленого вивчення інформатики у профільних класах загальноосвітніх шкіл. У межах даної теми учні ознайомилися з технологією створення проекту-презентації та можливостями використання Інтернету при підготовці проектів. Напередодні захисту проектів необхідно знову повернутись до теми "Особливості використання проектної технології на уроках історії". На даному занятті учні, перебуваючи в раніше сформованих групах, узгоджують остаточний варіант проекту, над яким працювали протягом вивчення теми.

Уроки 16-17. Тема "Реалії життя пересічного українця на початку ХХ ст.". Захист проектів проводився у вигляді презентації колективної розробки, причому суміжні групи відігравали роль експертів та опонентів. Необхідно наголосити, що протягом презентації потрібно зберегти атмосферу доброзичливості й толерантності, спонукаючи учнів висловлювати власні судження й аргументи, а не критикувати члена класного колективу. На нашу думку, ці уроки теж варто об'єднати в пару, керуючись аргументами, зазначеними вище.

Урок 18. Тема "Розвиток українських земель на початку ХХ ст.". За типом він був проведений як підсумково-узагальнюючий урок (або ж це може бути урок тематичного оцінювання). Основним методом роботи стала співбесіда. Це давало можливість учням з'ясувати те, що вони не зрозуміли протягом вивчення теми. Учитель же отримав змогу проаналізувати рівень засвоєння матеріалу, якість умінь і навичок, які намагався формувати в учнів, простежити індивідуальний прогрес (або регрес) кожної дитини.

Серед позитивних моментів вищезазначеної форми роботи слід відмітити зміни у ставленні учнів до процесу навчання, посилення мотивації до вивчення предмета, розуміння важливості самоосвіти та самовдосконалення для досягнення високого результату, поліпшення емоційної атмосфери у класних колективах, якісні зміни в навчальній діяльності учнів. Перебуваючи на сьогодні в 11-му класі, учні, які продовжують працювати за даною методикою, вирізняються вмінням достатньо швидко опрацьовувати програмовий матеріал, виділяючи з-поміж великої кількості інформації найсуттєвіше, здатністю будувати складні структурно-логічні схеми та добирати для аргументації власної точки зору найвагоміші докази. Позитивні зрушення відбулись і у психологічному плані. Зокрема, учні вільно почувають себе під час проведення відкритих заходів, швидко адаптуються в разі змін обставин, в яких їм доводиться працювати. Безперечним досягненням стало посилення співпраці між учнями, чому сприяла ситуативність створення робочих груп на проміжних етапах навчальної діяльності школярів.

Але робота за запропонованою схемою виявила й ряд недоліків. У ході роботи, потрапляючи у групи з активними учнями, більш пасивні діти віддавали пальму першості й, почасти, виконували роль спостерігачів, якщо їх ідеї відкидалися групою на початковому етапі. Іншим аспектом, що потребує значної уваги, є узгодження запропонованих форм роботи з профілізацією старшої школи. Наприклад, для шкіл з технологічним профілем, у яких на вивчення історії України та всесвітньої історії відводиться по одній навчальній годині на тиждень, реалізувати повною мірою весь запропонований комплекс заходів достатньо важко. Третім суттєвим моментом, на який би хотілося звернути увагу, є проблема адаптації учнів до нових форм і методів роботи на початковому етапі. Нерозуміння учнями суті нових вимог, що до них висуваються в ході переходу до проектної діяльності, створює прогалини в засвоєнні фактологічного матеріалу.

Аналіз проблемних моментів, пов'язаних із запровадженням вищезазначених видів співпраці вчителя й учнів, дозволяє окреслити шляхи їх розв'язання. Для активізації діяльності всіх учнів класу під час уроку вчителю необхідно постійно тримати в полі зору всіх членів працюючих груп і в разі потреби коректно втручатися в їх роботу до тих пір, доки діти не зрозуміють, що всі члени колективу рівні й мають однакові права. З огляду на це, учитель повинен акумулювати весь свій педагогічний такт і знання вікових та індивідуальних особливостей учнів класу.

Вирішення проблем, пов'язаних із профілізацією, неможливе без втручання адміністрації. З метою збільшення кількості годин на викладання предметів гуманітарного циклу можливе більш широке використання варіативної складової навчального плану, запровадження факультативів тощо.

Подолання останнього з визначених нами аспектів є, на нашу думку, найвагомішим і найскладнішим. Дане питання треба розглядати, ураховуючи такі моменти. По-перше, запровадження запропонованих нами форм роботи необхідно узгоджувати з індивідуальними особливостями учнів, адже в 9-му класі не всі учні готові сприймати подачу нового матеріалу методом лекції. Можливо, для таких класів варто вдатись до таких методів, як розповідь чи бесіда. По-друге, роботу за вищезазначеною схемою недоцільно починати раніше 9-го класу (ураховуючи вже вікові особливості учнів, рівень сприйняття тощо). Проте так само недоцільно робити це пізніше, адже формування навичок самостійної роботи над проектом є досить тривалим за часом процесом. Знайомство з подібною технологією треба починати з уведення її елементів (у І семестрі) та поступового переходу до всього комплексу заходів, передбачених проектною технологією (у ІІ семестрі 9-го класу).

Саме тоді, ми певні, протягом кількох років у учнів сформуються навички й уміння самостійної роботи над проектами будь-якого плану, підвищиться ступінь упевненості у своїх силах.


 
 

Цікаве

Загрузка...