WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Програмно-цільове планування діяльності школи - Реферат

Програмно-цільове планування діяльності школи - Реферат

Система виховної, позакласної та позашкільної роботи. Організація дозвілля.

Упущення та недоліки в роботі, їх причини.

Відомості про традиції, освітні та культурні досягнення:

Традиції школи.

Участь і успіхи учнів школи в олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях тощо.

Управління навчальним закладом:

Структура управління школою.

Аналіз змісту системи управління, основних технологій і методів керівництва.

У другому розділі програм у школі планують такі питання.

Визначають освітні цілі, напрями, завдання та загальну стратегію освіти.

Однією з основних причин низької результативності в управлінні освітою є невміння керівника розробити систему цілей. Цілеспрямованість є ознакою діяльності Сергія Миколайовича Бакала. Вона притаманна його управлінському почерку.

Вихідними для визначення освітніх цілей є відомості про те, яких результатів очікує від школи оточуючий соціум. При цьому Сергій Миколайович пам'ятає, що стратегічною ціллю будь-якого навчального закладу є здоров'я та фізичний розвиток дітей.

Формулюючи цілі, С. М. Бакал виходить із аналізу досягнутих результатів, порівняння результатів діяльності школи з освітніми стандартами (досягнення освітніх стандартів - обов'язок кожної школи незалежно від її типу); результатів вивчення соціальних потреб, які часто змінюються; рекомендації органів управління освітою (ураховуються, але не є єдиним джерелом визначення освітніх цілей, оскільки школа має і свою внутрішню мету).

Цілі освітніх програм сформульовані не як ідеї, а як бажані результати позитивних змін у освіті.

Школа має свою специфіку, що неодмінно позначається на розробці завдань, які стоять перед нею та загальній стратегії розвитку. При цьому чітко визначається місце школи в загальній системі освіти міста.

Проектують рівень і характер виконання соціального замовлення на освіту, вихованість і розвиток.

Соціальне замовлення держави на освіту визначається:

потребою суспільства мати у своєму складі всебічно розвинену особистість;

необхідністю забезпечення всіх соціально-економічних сфер висококваліфікованими фахівцями;

особливою увагою до розвитку творчих здібностей і талантів кожної людини відповідно до її нахилів та інтересів, що повинно сприяти розвиткові соціальної активності людей, а отже, і росту інтелектуального потенціалу суспільства.

Соціальним замовленням середньої школи є надати молоді якісну повну середню освіту та виховати фізично здорового, морально зрілого випускника, здатного до самовизначення в житті.

Проектують підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня педагогічних інноваційних технологій, акцентуючи увагу на:

Прогнозованій потребі в педагогічних кадрах (за предметами).

Перспективному плані.

Проходженні курсової перепідготовки.

Проведенні атестації педагогічних працівників.

Підвищенні освітнього рівня.

Науково-методичних проблемах, над якими буде працювати навчальний заклад. Розробці тематики засідань педагогічних рад із реалізації науково-методичних проблем.

Перспективах організації внутрішкільної методичної роботи (структура, конференції, творчі звіти, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, організація роботи з наставництва, обмін досвідом роботи кращих учителів школи тощо).

Проектоване впровадження інноваційних технологій.

Проектують забезпечення умов для навчання та виховання школярів, а саме:

Заходи зі зміцнення навчально-матеріальної бази закладу.

Заходи із забезпечення санітарно-гігієнічних умов навчання та виховання школярів, зміцнення здоров'я та збереження життя учасників навчально-виховного процесу.

Організація гарячого харчування.

Організація методичного обслуговування.

Фінансово-господарська діяльність (використання бюджетнихкоштів, залучення додаткових коштів).

Проектують організацію навчально-виховного процесу, режиму життєдіяльності, використання нових навчальних програм:

Гармонійне поєднання навчання та виховання.

Реалізація особистісно зорієнтованого підходу до навчання та виховання.

Упровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій.

Задоволення потреб сім'ї та суспільства в повноцінному фізичному, психологічному й освітньому розвиткові учнів.

Проектують управлінську діяльність:

Прогнозують структуру управління навчальним закладом.

Прогнозують заходи із переходу від державної до державно-громадської форми управління навчальним закладом.

Організаційно-педагогічні заходи у формуванні органів батьківського й учнівського самоврядування в навчальному закладі.

Перспективний план здійснення внутрішньошкільного контролю.

Систему спільної роботи з батьками, громадськими організаціями, підприємствами, спонсорами тощо.

Керівництво впровадженням цільових освітніх програм.

Цільові програми школи мають таку структуру:

стислий опис проблеми;

вихідні науково-теоретичні положення забезпечення розвитку школи чи окремого аспекту її діяльності;

визначення генеральної мети;

формулювання системи завдань, поставлених перед виконавцями;

перелік показників, що характеризують успішність досягнення мети;

перелік виконавців, заходів, термінів їх проведення;

опис заходів регулювання та коригування виконання програми.

При розробці цільової програми враховуються такі чинники:

мета діяльності школи;

місце школи в освітній мережі міста;

основні підходи до управління структурними компонентами школи;

вплив учасників навчально-виховного процесу на функціонування та розвиток закладу освіти;

перспектива розвитку школи;

переваги використовуваної в закладі моделі управління над іншими можливими моделями;

застосовувані у школі форми та методи управління.

При розробці цільових програм Сергій Миколайович дотримується загальновизнаних принципів планування:

гуманізму - у центрі програми людина, особистість, а не набір певних заходів;

демократизації - активізація участі всіх суб'єктів освітнього процесу;

науковості, аналітичності;

системного підходу;

перспективності, спрямованості на кінцевий результат;

послідовності - логічного взаємозв'язку всіх етапів реалізації програми;

ритмічності - рівномірного розподілу справ протягом зазначеного терміну реалізації;

конкретності;

реальності;

динамічності - змінності під впливом зовнішніх і внутрішніх умов;

головної ланки - вибору пріорітетних завдань.

Цільові програми розробляються таким чином, щоб уникнути таких недоліків:

відсутності системного підходу (всі етапи реалізації програми являють цілісну систему);

слабкої аналітичної основи (аналіз є аналізом, а не переліком проведених заходів і статистичних даних);

відсутності зв'язків - між аналізом стану та результатом навчально-виховної діяльності та поставленими завданнями; між завданнями та планом діяльності закладу;

неконкретності заходів, нерівномірного розподілу заходів між виконавцями та за термінами;

високої щільності заходів, планування нереальних справ;

незбалансованості заходів у керівній і виконавчій підсистемах;

відсутності контролю, самоконтролю, регулювання та корекції;

відсутності збалансованості завдань програми та планів діяльності вищих органів управління за змістом чи терміном.

Ураховуючи зазначене вище, головними критеріями оптимальності цільових програм С. М. Бакал визначає:

суспільну значимість цілей і задач, визначених програмою;

аналітичність розробки програми;

єдність цілей програми та засобів їх діяльності;

реальність планів.

Освітні цільові програми дають можливість динамічно оновлювати змістовні, організаційно-управлінські аспекти; методи та форми діяльності суб'єктів навчально-виховного процесу; сприяють не імітаційному, а реальному дослідницькому пошуку оптимальних шляхів становлення та розвитку 12-річної школи.

Висновки

Використання програмно-цільового планування діяльності навчального закладу дає можливість соціально зорієнтувати навчально-виховний процес, а саме:

задовольняти освітні потреби згідно з гуманістичними засадами суспільства;

здійснювати постійний пошук нових способів задоволення освітніх потреб, ураховувати їх змінюваність, упроваджувати інновації;

відмовитися від освітніх програм, які суперечать інтересам споживачів;

розробляти та впроваджувати освітні програми, які враховують інтереси самого навчального закладу та є корисними для соціального розвитку регіону.

Отже, програмно-цільове планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу - це один із напрямків управління, який ураховує потреби та запити всіх учасників навчально-виховного процесу.

Споживачам освітніх послуг - учням і батькам - воно потрібне для того, щоби:

розширити можливості задоволення духовних, соціальних, особистісних потреб;

отримати якісні освітні послуги, нові знання;

свідомо здійснювати вибір навчального закладу.

Учителям, педагогічним працівникам для того, щоби:

використати більш широкі можливості для самореалізації;

працювати з кращим результатом;

мати можливість отримати додаткову оплату праці.

Керівникам навчального закладу для того, щоби:

визначити нову стратегію управління школою в умовах ринкових відносин;

забезпечити умови розвитку педагогічної системи школи;

управляти більш ефективно матеріальними, фінансовими та людськими ресурсами.

Рекомендації

Глобалізація, зміна технологій, перехід до інформаційного суспільства зумовлюють розвиток людини як головну мету, ключовий показник і основний важіль сучасного прогресу, потребу в радикальній модернізації освітньої галузі. Актуальним завданням є постійне оновлення змісту освіти й організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень, ринкових засад економіки.

Досвід роботи директора СЗШ І-IІІ ступенів № 10 дає можливість чітко планувати діяльність закладу. Розроблені програми спрямовані на здійснення освітньої політики та реалізації положень Концептуально-програмного проекту розвитку освіти м. Бровари в 2005-2012 рр. Вони є зручним інструментом, за допомогою якого керівник передає, а виконавець отримує інформацію про конкретні дії з їх реалізації.

Такий підхід до планування діяльності дає можливість розбудувати нову школу на наукових засадах; дозволяє зробити процес розвитку школи усвідомленим і впорядкованим, ефективно перевірити досягнуті результати, виявити та посилити ті його складові, які на максимальному рівні відповідали би запитам учнів, їх батьків. Управління освіти Броварської міської ради вважає за доцільне популяризацію досвіду С. М. Бакала.


 
 

Цікаве

Загрузка...