WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проведення самообстеження при впровадженні системи якості - Реферат

Проведення самообстеження при впровадженні системи якості - Реферат

У даному випадку якість розкривається через його процесуальну й результуючу складові, діагностується через систему критеріїв, що відбивають відповідність освітнього процесу у визначеній ланці школи (насамперед за результатами) установленим вимогам, стандартам. При оцінці якості можна використовувати систему, що включає в себе критерії функціональності, надійності, ефективності, продуктивності (опис даних критеріїв дано вище).

Якість основних результатів освітнього процесу та діяльності школи

Даний аспект якості розкривається через систему результативних параметрів освітнього процесу, управлінсько-організаційної й освітньої діяльності.

Підготовленість випускників, їхня навченість

Аналізується навченість учнів усіх класів за результатами тестових завдань на виконання Державного освітнього стандарту з основних предметів навчання. Тестування проводиться роздільно за предметами, освоєння яких здійснювалось на базовому та підвищеному рівні, з охопленням різних етапів навчання, профілів підготовки. Предметом аналізу також повинна стати навченість випускників за результатами їхньої підсумкової атестації (у тому числі зовнішньої), здачі ними вступних іспитів до ВНЗ. Мають аналізуватись дані про рівень підготовленості випускників, сформованості в них базових навчальних компетентностей, отримані за допомогою власних методик дослідницьких програм.

Вихованість випускників

Як індикатор вихованості має розглядатись комплекс сформованого у випускників ставлення до:

предметного світу в цілому;

оточуючої природи;

суспільства (засвоєння норм, правил і традицій, культурних цінностей; громадянська позиція);

себе (самовиховання, самовдосконалення, самооцінка, рівень домагань);

праці (усвідомленість вибору професії, освоєння професійних цінностей);

інших (етичні норми, форми самоствердження та лідерства у групі);

знання (потреба в нових знаннях, в освоєнні нових видів діяльності та технологій; самоосвіта).

Сфера відносин діагностується за допомогою трьох груп критеріїв:

I - когнітивні (знати, приймати, рефлексувати, розпізнавати, представляти, бути знайомим);

II - емоційні (почувати, співчувати, відчувати необхідність, задоволення);

III - практичні (поступати, діяти, брати участь, уміти трудитись, співробітничати, узгоджувати дії, управляти собою).

Оцінка вихованості випускників здійснюється за допомогою проведення анонімного анкетного опитування з охопленням не менше 75 % від їхньої загальної кількості.

Результати вдосконалення освітнього процесу

Результати вдосконалення освітнього процесу у школі мусять бути проаналізовані за період не менше трьох років. У числі значущих результатів можуть розглядатись:

результати вдосконалення освітніх і навчальних програм у школі (у тому числі: розробка або апробація, або впровадження авторських, скоректованих, інтегрованих програм, програм розширеного й поглибленого навчання; заходи для відновлення змісту освіти, запобігання морального старіння навчальних програм; зі створення нових банків даних, фондів, дидактичних комплектів тощо);

здійснення організаційних нововведень;

освоєння нових форм педагогічного оцінювання та контролю;

упровадження нових технологій, у тому числі розвивальних, інформаційних; результати завершених педагогічних експериментів.

Особистісні досягнення педагогів

Повинні враховуватися кращі досягнення педагогів, творчих колективів у галузі вдосконалювання освітнього процесу, методичної, наукової, винахідницької роботи, конкурсної діяльності, підвищення особистого освітнього потенціалу, самовдосконалення.

Виконання навчального плану й інших запланованих заходів

Аналізується виконання навчального плану за сукупними нормативними показниками, за його аспектами, за предметними галузями, напрямами профілізації та спеціалізації класів (відвідуваність уроків, обсяг навчального навантаження учнів і вчителів, дотримання в навчальному плані інваріантної та варіативної складової, обсяг індивідуальної роботи з учнями, охоплення учнів заняттями за вибором і факультативні заняття).

Аналіз повинен визначити повноту виконання у школі розпоряджень, указівок і рекомендацій вищих органів управління, положень нормативно-правових документів; заходів, передбачених внутрішніми планами, важливо оцінити значущість та обсяг результатів виконання заходів цільових і довгострокових програм, у тому числі результатів їх етапів.

Досягнення школи, рівень її впливу на суспільство, інші освітні установи

Визначається загальний рівень досягнень школи в порівнянні з іншими освітніми установами аналогічного статусу, їх приріст, динаміка, у тому числі вступу випускників до ВНЗ; успішності виступу учнів на предметних олімпіадах, участі в різних конкурсах; з упровадження нових освітніх технологій; розвитку освітньої інфраструктури тощо.

Оцінюються рівень і напрями впливу школи на соціальне оточення, інші освітні системи:

культосвітня робота;

горизонтальна координація та взаємодія з іншими школами;

участь у реалізації місцевих, регіональних і державних програм;

проведення екологічних акцій;

організація семінарів із різних проблемних питань шкільної освіти;

надання освітніх послуг населенню;

соціально-педагогічна робота з місця розташування школи;

взаємодія з установами додаткової освіти;

участь окремих представників школи в роботі виборних органів, громадських організацій;

взаємодія школи з освітніми установами професійної освіти.

Соціальна ефективність діяльності школи та її ланок

Даний критерій припускає характеристику задоволеності учасників освітнього процесу (педагогів та учнів) його організацією, ходом, результатами, якістю; взаєминами по вертикалі; існуючим статусом школи; прийняття ними реалізованих у школі стратегій; задоволеність представників сфер професійної освіти та користання якістю освітнього процесу, рівнем підготовленості випускників.

4. Побудова моделі якості освітнього процесу (ОП)

Побудова моделі якості ОП зводиться до опису основних факторів (і відносин між ними), що визначають якість освітнього процесу. Опис факторів якості має здійснюватися за основними етапами життєвого циклу якості. Повний цикл упровадження організаційного або методичного нововведення виглядає в такий спосіб: формулювання мети, планування процесів її реалізації, процес реалізації мети в ОП, процес реалізації мети поза ОП.

Варто окремо проаналізувати фактори, що мають безпосереднє відношення до якості ОП або його окремих елементів, і фактори, що здійснюють непрямий, опосередкований вплив (фактори-умови).

При побудові вихідної моделі якості ОП треба проаналізувати, як мінімум, такі фактори:

загальна професійна підготовленість учителів;

рівень вимог учителів до навчальної діяльності школярів, рівень вимог адміністрації до якості ОП;

прагнення вчителів дати учням навчальні компетентності високого рівня, спрямованість педагогічного колективу на якість навчального процесу;

профілізація та спеціалізація класів, диференційоване навчання, інновації в ОП;

якість складу зарахованих до школи дітей, їхня підготовленість до навчання у школі;

загальна організація навчання у школі (ритмічність, продуманість, розклад, режим роботи, навчальна дисципліна, відвідуваність);

сучасність і змістовне (предметне) наповнення освітніх (навчальних) програм, їх відповідність вимогам продовження освітнього, особистісного розвитку;

наявність яскравих індивідуальностей у середовищі вчителів, "зірок";

ціннісне сприйняття якості освіти учасниками ОП;

ступінь індивідуалізації ОП, домінування установок на заохочення обдарованих дітей;

ступінь свободи вчителів у виборі методик, підходів, технологій навчання, опора на неординарні особистості;

ставлення суспільства до освіти, затребуваність інтелекту, установки на освіченість у суспільній думці родин, школи, класних колективів.

Для зручності подальшої роботи з "моделлю якості" рівень прояву окремих факторів доцільно виразити в кількісних оцінках, використавши для цього 5-бальну шкалу. При цьому можна використовувати такі критерії оцінок:

5 балів - вплив фактора виразно позитивний, найвищий ступінь впливу на якість ОП;

4 бали - вплив фактора на якість ОП більше позитивний, ніж негативний;

3 бали - середній, невизначений рівень впливу фактора на якість ОП;

2 бали - вплив фактора на якість ОП більше негативний, ніж позитивний;

1 бал - вплив фактора на якість ОП виразно негативний.

Аналіз усього різноманіття факторів впливу на якість ОП у школі в кількісному визначенні дозволить визначити ланки першочергового додавання зусиль, вибудувати стратегію розподілу прав, відповідальності та повноважень при формуванні організаційних структур управління якістю.


 
 

Цікаве

Загрузка...