WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Положення про внутрішньошкільний контроль - Реферат

Положення про внутрішньошкільний контроль - Реферат

діагностична, під якою розуміються аналітичний зріз та оцінка стану досліджуваного об'єкта на основі порівняння цього стану із заздалегідь вибраними параметрами підвищення якості й ефективності контролю. Пов'язана насамперед з його переведенням на діагностичну основу. Педагог повинен мати чітке уявлення про рівень вимог, про критерії оцінки розвитку учня та методи оцінювання;

стимулююча, яка припускає перетворення контролю в інструмент розвитку творчих начал у діяльності вчителя. Задача контролю - одержання інформації та надання допомоги педагогу.

Об'єктами контролю можуть бути: стан організаційно-педагогічних умов успішної роботи у школі, стан навчально-виховного процесу, стан позакласної виховної роботи, стан фінансової та господарської діяльності, якість та ефективність роботи вчителя (рівень засвоєння державних навчальних програм, ріст професійної майстерності й ін.), якість та ефективність роботи учнів (відвідуваність, успішність - рівень навчальних досягнень, формування певних якостей особистості учня та ін.), якість роботи обслуговуючого персоналу.

3. Основні компоненти контролю:

1. Першим компонентом контролю є люди, які виступають в якості його об'єктів і суб'єктів.

2. Умови, що визначають обсяг, широту та спрямованість контролю. До умов, що впливають на процес контролю, варто віднести ресурси: матеріальні, тимчасові, кадрові.

3. Визначення цілей контролю, критеріїв, показників і норм оцінки контрольованих параметрів.

4. Вибір методів контролю на основі заявлених принципів.

5. Виявлення та констатація інформації про існуюче становище справ.

6. Оцінка отриманих результатів.

7. Співставлення отриманих результатів контролю з нормами (тобто із запланованим, бажаним результатом).

8. Аналіз та оцінка такого становища й розробка та здійснення корекції для приведення контрольованого об'єкта в запланований стан.

Контроль органічно пов'язаний з усіма іншими функціями управління, і цей зв'язок виявляється в тому, що останні виступають як основні вузли контролю, тобто він зачеплює мету та завдання, плани, прогнози, рішення, організацію та виконання дій, комунікацію, корекцію тощо.

Здійснення контролю дасть свої результати тільки тоді, коли дані контролю будуть основою для педагогічного аналізу, а через нього і для регулювання таорекції.

4. Структура внутрішньошкільного контролю.

ВШК - це опосередкована система управління школи суб'єктами загальноосвітньої установи. Для його ефективності треба:

1. Розмежувати поняття "контроль" та "інспектування" в даному виді функції управління. Визначити, що контроль - це допомога, а інспектування це перевірка, керівництво - це допомога та перевірка. При демократичному стилі керівництва повинно бути більше контролю, ніж інспектування.

2. Установити форми контролю й інспектування.

Контроль - самоконтроль, взаємоконтроль. Контроль адміністративний, індивідуальний.

Інспектування - фронтальна перевірка, тематична перевірка, контрольні зрізи.

3. Затвердити такі вимоги до педагогічного колективу: самоконтроль - вища форма професіоналізму педагога, який працює в режимі самовдосконалення.

Контролювати можна діяльність, інспектувати - результат.

Педагог:

адаптований до роботи з будь-якою категорією дітей;

ураховує інтереси й особливості розвитку дитини;

має навички самоаналізу;

має високий рівень системної освіти;

має стабільні результати ефективного навчання, розвитку та виховання;

очолює МО, творчі та проблемні групи тощо;

його досвід є надбанням учителів школи, району, міста.

5. Організація ВШК

У практиці організації контролю необхідно вирішити ряд питань: визначити учасників контролю, провести для них інструктаж, намітити програму контролю, попередньо вивчити необхідну документацію, пов'язану з об'єктом перевірки, розподілити робочий час, оптимально використовувати спостереження за виділеними у плані об'єктами контролю, спланувати поєднання ВШК і методичної роботи.

6. Види контролю:

1. За масштабами цілей - стратегічний; тактичний; оперативний.

2. За етапами процесу - початковий або відбірковий; навчальний або проміжний; підсумковий або заключний.

3. За тимчасовою спрямованістю - попереджувальний або випереджальний (для попередження можливих помилок); поточний; заключний; ретроспективний.

4. За частотою проведення - разовий; періодичний; систематичний.

5. За широтою сфери контролю - вибірковий; локальний; суцільний.

6. За організаційними формами - індивідуальний; груповий; колективний.

7. За об'єктами - персональний; класно-узагальнюючий; предметно-узагальнюючий; тематично-узагальнюючий; фронтальний; комплексно-узагальнюючий.

7. Основні форми контролю:

самоконтроль власної діяльності (ініціатор та організатор сам учитель);

взаємоконтроль (взаємонавчання рівних);

адміністративний контроль (стихійний і плановий) - ініціатором та організатором виступає адміністрація школи;

колективний контроль;

зовнішній контроль.

8. Методи контролю

Методи контролю поділяються на методи контролю результатів і методи контролю процесів. Аналіз - це основний метод контролю у структурі та змісті будь-якої педагогічної системи.

9. Технології ВШК

1. Педагог заповнює "Особистісний паспорт".

2. Узгоджує свій план з керівником шкільного МО.

3. Керівник МО систематизує особистісні плани педагогів.

4. Керівник МО складає технологічну карту контролю.

5. Заступник директора разом із керівником МО аналізують і складають план контролю на рівні МО.

6. Адміністрація аналізує план МО, визначає план інспектування, адміністративного й індивідуального контролю. Знайомить із ним педагогів.

7. Складається зведена карта ВШК і затверджується директором школи.

10. Контроль ВШК

Цей вид контролю є прерогативою директора загальноосвітньої установи. Він пов'язаний з виявленням та оцінкою освітньої діяльності й визначенням ефективності резервів розвитку як усієї загальноосвітньої установи, так і окремих учасників педагогічного процесу.

11. Науковий супровід реалізації концепції ВШК дозволяє забезпечити його грамотно. Це зробить управління кожною підсистемою школи чуттєвим до змін у ній. Реагування на ці зміни визначається плануванням, організацією та керівництвом.

12. Зміст ВШК

Навчально-виховний процес:

контроль виконання програми всеобуча;

контроль реалізації права учнів на одержання якісної освіти;

контроль стану трудового виховання та профорієнтацією учнів;

контроль стану викладання навчальних дисциплін, виконанням програм;

контроль якості та рівня навчальних досягнень учнів;

контроль позакласної роботи.

Педагогічні кадри:

контроль виконання рішень і нормативних документів вищих органів;

контроль виконання рішень педагогічних і методичних рад;

контроль роботи МО;

контроль самоосвіти вчителів;

контроль стану методичної роботи;

контроль підвищення кваліфікації вчителів.

Навчально-матеріальна база:

контроль ведення внутрішньошкільної документації;

контроль роботи навчальних кабінетів;

контроль раціонального використання наочних приладдя, ТНЗ, ІТ-технологій;

контроль стану спільної роботи школи та громадськості.


 
 

Цікаве

Загрузка...