WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Положення про внутрішньошкільний контроль - Реферат

Положення про внутрішньошкільний контроль - Реферат

рівень оволодіння вчителя педагогічними технологіями, найбільш ефективними формами, методами та прийомами організації педагогічного процесу;

рівень підготовки учнів;

збереження контингенту учнів.

2.3. При оцінці діяльності вчителя враховується:

виконання державних програм у повному обсязі (проходження матеріалу, проведення практичних робіт, контрольних робіт, екскурсій тощо);

рівень навчальних досягнень учнів;

ступінь самостійності учнів;

диференційований та індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання;

спільна діяльність учителя й учня;

наявність позитивної емоційної атмосфери;

уміння відбирати зміст навчального матеріалу;

здатність до аналізу педагогічних ситуацій;

уміння коректувати свою діяльність, узагальнювати свій досвід, складати та реалізувати план свого розвитку;

форми підвищення професійної кваліфікації вчителя.

2.4. При здійсненні персонального контролю комісія має право:

знайомитися з документацією відповідно до посадових обов'язків учителя (з тематичним плануванням, поурочними планами, класними журналами, щоденниками та зошитами учнів, протоколами батьківських зборів, планами виховної роботи тощо);

вивчати практичну діяльність педагогічних працівників школи через відвідування й аналіз уроків, позакласних заходів тощо;

аналізувати статистичні дані про результати педагогічної діяльності (контрольні роботи, зрізи, тематичне оцінювання тощо);

аналізувати результати методичної, дослідно-експериментальної роботи вчителя;

виявляти результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах, виставках, конференціях тощо;

організувати соціологічні, психологічні, педагогічні дослідження (анкетування, тестування учнів, батьків, учителів);

робити висновки та приймати управлінські рішення.

3. Класно-узагальнюючий контроль

3.1. Класно-узагальнюючий контроль здійснюється в конкретному класі.

3.2. Класно-узагальнюючий контроль спрямований на одержання інформації про стан навчально-виховного процесу в тому або іншому класі.

3.3. У ході класно-узагальнюючого контролю вивчається весь комплекс навчально-виховної роботи в окремому класі:

діяльність усіх учителів;

включення учнів у пізнавальну діяльність;

прищеплення інтересу до знань;

рівень навчальних компетентностей, шкільна документація;

виконання однакових вимог до учнів;

стимулювання потреби в самоосвіті, самоаналізі, самовдосконаленні, самовизначенні;

співробітництво вчителя й учнів;

виконання навчальних програм (теоретичної та практичної частини);

володіння вчителя новими педагогічними технологіями при організації навчання;

дотримання єдиного орфографічного режиму;

робота вчителя з попередження відставання учнів, робота з учнями зі слабкими навчальними досягненнями;

диференціація й індивідуалізація навчання;

робота з батьками учнів;

система виховної робота;

соціально-психологічна атмосфера у класному колективі.

3.4. Класи для проведення класно-узагальнюючого контролю визначаються за результатами аналізу за підсумками навчального року, півріччя або чверті.

3.5. За результатами класно-узагальнюючого контролю проводяться наради при директорі або його заступниках, класні часи, батьківські збори.

Розділ 2. Внутрішньошкільний контроль - засіб управління освітою.

Концепція внутрішньошкільного контролю

Результати контролю без аналізу мертві,

а при відсутності мети не варто контролювати.

Однозначного тлумачення сутності та призначення внутрішньошкільного контролю ані в теорії, ані на практиці сьогодні немає. Ю. Конаржевський уважає, що ВШК є однією з найважливіших управлінських функцій, що безпосередньо пов'язана з функціями аналізу та цілепокладання. П. Третьяков, Т. Чекмарьова розглядають ВШК як вид діяльності керівників школи разом із представниками громадських організацій з установлення відповідності функціонування та розвитку всієї системи навчально-виховної роботи школи на діагностичній основі.

О. Чоботарь уважає, що ВШК - це одна з основних функцій управління, спрямована на одержання інформації про діяльність педагогів та на її оцінку з метою прийняття конструктивних рішень про подальшу оптимізаціу управління та самоврядування у школі.

Внутрішньошкільний контроль це:

надання методичної допомоги педагогам з метою удосконалення та розвитку професійної майстерності;

взаємодія адміністрації та педагогічного колективу, зорієнтована на підвищення ефективності педагогічного процесу;

система взаємин, цілей, принципів, заходів, засобів і форм в їх взаємозв'язку;

вид діяльності керівників разом із представниками громадських організацій з установлення відповідності функціонування й розвитку системи НВР роботи на діагностичній основі загальнодержавних вимог.

На думку М. Поташніка, щоб керувати не формально, а реально освітнім процесом і життям навчального закладу в цілому, приймати правильні, науково обґрунтовані рішення, суб'єкту менеджменту потрібні різноманітні фактичні дані про різні сторони цього процесу. Без інформації про хід і проміжні результати, без постійного зворотного зв'язку процес управління неможливий.

Розробка концепції ВШК як складової процесу управління дозволить демократизувати цей процес, стане об'єктивним фактором підвищення зацікавленості педагогів у результатах своєї праці, якщо ВШК буде:

здійснюватись на демократичних засадах;

розглядатись адміністрацією як засіб стимулювання педагогів;

здійснюватися систематично й на варіативній основі.

Запропонована нами структура концепції ВШК складається з таких елементів.

Концепція - спосіб розуміння,

трактування якого-небудь явища,

основна точка зору, ідея для їх висвітлення.

Великий енциклопедичний словник

1. Провідні принципи та задачі ВШК:

стимулювання творчого та професійного росту вчителів;

доброзичливість;

взаємоповага та взаємозбагачення;

мотиваційна й інформаційна основа;

порівняльно-аналітичний підхід;

методологічна спрямованість;

системність;

циклічність;

демократизація;

гуманізація та гласність;

відкритість і наявність результативності;

адекватність відображення людини людиною;

адекватність самооцінки;

самозбереження (збереження себе як особистості).

Зі сказаного вище можна визначити таку мету контролю - постійне порівняння того, що є, з тим, що має бути за нормативними документами; одержання об'єктивної та повної інформації про стан освіти у школі; мотивація розвитку творчих начал у діяльності вчителя.

Задачі контролю:

створити сприятливі умови для розвитку загальноосвітньої установи;

забезпечити взаємодію керуючих і керованої систем;

забезпечити поєднання адміністративного та громадського контролю у школі із самоаналізом і самоконтролем учасників педагогічного процесу;

створити інформаційний банк даних про роботу кожного педагога, стан НВП, рівень вихованості, розвитку учнів;

спонукати до усунення існуючих недоліків і використання нових можливостей;

мотивувати педагогів на покращення результатів праці.

2. Функції внутрішньошкільного контролю:

здійснення зворотного зв'язку, тому що без об'єктивної та повної інформації, що безупинно надходить до керівника та показує, як відбувається виконання поставлених задач, керівник не може управляти, приймати обґрунтовані рішення;


 
 

Цікаве

Загрузка...