WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічний аналіз у школі - Реферат

Педагогічний аналіз у школі - Реферат

Устаткування: чи підготовлено наочне приладдя, його доцільність і необхідність на уроці, чи підготовлена дошка. Як почався урок, як учні вітали вчителя, чи була потреба витрачати час на організацію класу, установлення порядку й дисципліни.

Тема уроку. Цілі уроку: чи визначає вчитель уроки, чи інформує учнів про мету й задачі уроку, як він це здійснює. Мета відвідування уроку.

2. Тип і структура уроку. Який тип уроку вибрано. Доцільність вибору з погляду теми в цілому й дидактичної мети заняття. Місце уроку в системі занять із цілого розділу. Зв'язок уроку з попереднім; як він здійснюється. Структура уроку: чи відповідає вона даному типу уроку, які замічені відхилення і чим вони викликані. Послідовність окремих етапів уроку. Забезпечення цілісності й завершеності уроку. Як підбиваються підсумки.

3. Зміст уроку. Відповідність змісту програмі. Як пов'язаний навчальний матеріал із сучасністю, місцевим оточенням школи. Установлення міжпредметних зв'язків. Як здійснюється формування працьовитості, почуття поваги до людей праці. Як здійснюється розвиток інтелектуальних здібностей, моральних та естетичних почуттів в учнів. Використання дидактичних матеріалів та устаткування кабінету. Чи досягнутий ріст і вдосконалення навичок, знань і вмінь на основі раніше засвоєного матеріалу.

4. Методи та прийоми навчання на уроці. Яка система методів застосовується; які методи та прийоми в ній поєднуються. Чи відповідають методи та прийоми навчання змісту матеріалу, типовим цілям, задачам уроку та віковим особливостям учнів. Чи відповідають методи навчання здійсненню задач виховання.

Як дотримуються основні вимоги до уроку: виховні, дидактичні, психологічні, санітарно-гігієнічні.

Як розвиваються на уроці спостережливість і логічне мислення в учнів. Види та місце самостійної роботи учнів з підручником, як здійснюється формування вміння учня вчитись. Як використовуються для самостійної роботи дидактичні матеріали та технічні засоби навчання. Формування в учнів навичок самоконтролю. Послідовність застосування завдань і вправ для вироблення навичок і вмінь. Прищеплювання учням навичок самоконтролю.

Способи індивідуалізації та диференціювання завдань для учнів у залежності від їхніх особистісних і вікових особливостей і підготовки. Забезпечення належної послідовності в самостійному застосуванні учнями знань, навичок і вмінь у ході уроку.

Оцінка навчальних компетентностей учнів. Наскільки учні були підготовлені до виконання домашнього завдання. Чи здійснювалась диференціація й індивідуалізація домашніх завдань учнів. Обсяг домашнього завдання. На який час розраховано домашнє завдання. Як учні підготовлені до успішного виконання домашнього завдання. Як попереджується перевантаження учнів домашніми завданнями.

5. Поведінка учнів. Наскільки учні залучені в активну розумову працю. Наскільки учні зацікавлені, старанні, дисципліновані. Як здійснювалась мотивація навчання протягом усього уроку, чи застосовуються з цією метою спеціальні прийоми. Ставлення учнів до вчителя.

6. Поведінка вчителя. Уміння володіти класом, організувати його роботу, підвищувати активність, інтерес, додержуватись дисципліни, ставлення до окремих учнів з урахуванням індивідуальних особливостей кожного. Стиль і тон у роботі. Педагогічний такт. Спостережливість, спритність, емоційний підйом. Зовнішній вигляд. Культура мови, поза, міміка, жестикуляція. Чи користується вчитель авторитетом в учнів.

7. Результати уроку. Висновки та пропозиції. Досягнення мети. Виконання плану. Обсяг та якість знань учнів (свідомість, глибина, міцність). Виховне, освітнє й розвивальне значення уроку. Що вартого з даного уроку можна рекомендувати для впровадження у практику інших учителів. Указівки вчителю, як закріпити й удосконалити позитивні якості уроку, як перебороти недоліки (рекомендації: дати список літератури, відвідати уроки інших учителів та ін.).

Необхідно врахувати, що дана схема орієнтовна й застосовувати її варто повно чи частково в залежності від мети відвідування й аналізу уроку.

Аналіз уроку

1. При оцінці уроку треба виявити рівень рішення всіх його основних задач - освітніх, виховних, а також задач розвитку школярів. Із цією метою необхідно намітити для себе визначену програму спостережень за діяльністю вчителів та учнів на уроці.

2. При спостереженні за опитуванням школярів можна рекомендувати звернути увагу на такі моменти: в якій формі було організовано опитування (в індивідуальній чи фронтальній, усній чи письмовій); оцінити раціональність вибраної форми опитування; чи правильно було визначено місце опитування серед інших етапів уроку; чи оптимальними виявились витрати часу на опитування в ході цього уроку; чи чітко була поставлена основна мета опитування (підхід до нової теми, перевірка знань, перевірка вмінь та ін.); чи вдалось її реалізувати повною мірою; чи прагнув учитель забезпечити навчальний характер опитування, активна участь у ньому всіх учнів; чи вміло виправлялись недоліки, чи залучались до цього учні; наскільки об'єктивно були виставлені й переконливо аргументовані оцінки; як при цьому зверталась увага на засвоєння головного, на логічність аналізу відповіді, на міцність знань і вмінь застосувати їх на практиці.

3. При спостереженні за вивченням на уроці нового навчального матеріалу важливо звернути увагу на таке: чи були поставлені перед учнями основні задачі вивчення теми уроку, причому наскільки конкретно й чітко; чи пробуджувався інтерес до нової теми; чи забезпечувалась належна науковість, систематичність і доступність викладу навчального матеріалу; його зв'язок з життям, з виробничим оточенням; наскільки логічним був виклад матеріалу вчителем, чи чітко виділялось при цьому головне, істотне і чи концентрувалась на ньому увага учнів; чи оптимальним був темп вивчення нового матеріалу; чи вдало сполучилися словесні, наочні та практичні методи навчання; чи цілком використовувались можливості для організації самостійної роботи школярів на уроці; чи застосовувалися способи підтримки уваги учнів, активізації їхнього мислення, працездатності, чи перевірявся ступінь розуміння учнями нового матеріалу в ході його пояснення.

4. При спостереженні за виконанням вправ, спрямованих на засвоєння, поглиблення й закріплення вивченого матеріалу, необхідно відзначити таке: чи сприяли подібні вправи засвоєнню головного, істотного в даній темі; чи доступними виявилися вправи; наскільки логічною виявилась вибрана послідовність вправ; чи сприяли підібрані вправи одночасному рішенню задач виховання й розвитку школярів; чи прагнув учитель від кожної вправи одержати максимально можливу освітню віддачу; на одній-двох вправах навчити школярів загальному підходу до рішення задач подібного роду; чи забезпечувалася самостійність учнів при виконанні вправ; чи надавалась диференційована допомога учням під час виконання завдання; чи виявлялись типові помилки й ускладнення; чи пропонувалися способи їх усунення надалі; чи забезпечувався самоконтроль учнів якості виконання вправ; чи підбивались підсумки їх виконання.

5. При спостереженні за етапом повідомлення домашнього завдання треба звернути увагу на таке: чи оптимальні його обсяг і складність, чи зможуть учні виконати його за той час, що виділяється на цей предмет для домашньої роботи; чи запропонував учитель учням швидко ознайомитися з текстом вправ для домашньої роботи, чи попередив про можливі ускладнення, чи порекомендував шляхи їх подолання, чи чітко повідомив вимоги до оформлення домашньої роботи; чи були диференційовані домашні завдання для найбільш підготовлених учнів і чи передбачені форми допомоги слабовстигаючим.

В умовах оптимізації навчального процесу оцінку уроку треба починати не з перевірки факту виконання плану уроку в усіх деталях, а з обґрунтування вчителем оптимальності вибраного ним плану уроку. Учителеві необхідно поставити запитання: які задачі ви поставили перед уроком, які задачі вважали особливо важливими, як при цьому врахували особливості класу, місце уроку серед інших уроків досліджуваної теми, чому вибрали саме такі методи, форми та засоби навчання, як урахували особливості слабовстигаючих і найбільш підготовлених учнів, як забезпечили попередження перевантаження учнів домашньою роботою, як самі оцінюєте результати рішення основних задач уроку.

Відповідаючи на ці запитання, учитель робить самоаналіз проведеного уроку, здійснює самооцінку досягнутих результатів освітнього, виховного й розвивального характеру. Після цього перевіряючий дає узагальнену оцінку відповідності уроку принципам оптимальної організації навчання.

Самоаналіз уроку

1. Яке місце даного уроку в темі? Як цей урок пов'язаний з попереднім, як цей урок працює на наступні уроки?

2. Коротка психолого-педагогічна характеристика класу (кількість слабовстигаючих, сильних учнів). Які особливості учнів були враховані при плануванні уроку?

3. Яка триєдина дидактична мета уроку (його навчальний, розвивальний, виховний об'єкти), дати оцінку успішності в досягненні ТДЦ уроку, обґрунтувати показники реальності уроку.

4. Добір змісту, форм і методів навчання відповідно до мети уроку. Виділити головний етап і дати його повний аналіз, ґрунтуючись на результатах навчання на уроці.

5. Чи раціонально був розподілений час, відведений на всі етапи уроку? Чи логічні "зв'язки" між цими етапами? Показати, як інші етапи працювали на головний етап.

6. Добір дидактичних матеріалів, ТЗН, наочного приладдя відповідно до мети уроку.

7. Як організовано контроль засвоєння знань, умінь і навичок учнів? На яких етапах уроку? У яких формах та методах здійснювався? Як організовані регулювання й корекція знань?

8. Психологічна атмосфера на уроці та спілкування учнів і вчителя.

9. Як ви оцінюєте результати уроку? Чи вдалось реалізувати всі поставлені задачі уроку? Якщо не вдалось, то чому?

10. Намітити перспективи своєї діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...