WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка директора школи до інноваційної діяльності у Великій Британії - Реферат

Підготовка директора школи до інноваційної діяльності у Великій Британії - Реферат

Як свідчить аналіз програм розвитку управлінського потенціалу вчителів, усі програми спрямовані на формування певних професійних здібностей майбутніх чи працюючих керівників, а саме: підвищення рівня мотивації просування кар'єрними щаблями, розвиток партнерських стосунків і вміння працювати в колективі, ознайомлення з особливостями управління початковими школами, удосконалення навчально-виховного процесу закладу, надання теоретичних, методичних і практико-орієнтованих консультацій тощо.

Однак деякі з них мають загальний характер професійної підготовки до управлінської діяльності. До них, зокрема, належить програма "Національна професійна кваліфікація директора школи". Вона становить безпосередній інтерес для нашого дослідження. Адже метою навчання з програмою є насамперед отримання "національної кваліфікації директора школи, в якій зафіксовано офіційно визнані урядом держави вимоги до цієї групи педагогічного персоналу згідно з "Національними стандартами директора школи" (National Standards for Headteachers). Відповідно до процедури відбору та затвердження на посаді керівника загальноосвітнього навчального закладу, установленої Міністерством освіти і кваліфікацій, лише власник такого документа має право подавати заяву про призначення його на посаду директора школи.

Які ж вимоги висуває держава до нової генерації управлінського персоналу в кінці ХХ - на початку ХХІ ст.? Для з'ясування цього питання зупинимось на детальному аналізі "Національних стандартів директора школи".

Цей документ розроблено в 1999 р. Міністерством освіти і кваліфікації Великої Британії та Агентством підготовки вчителів у тісній співпраці зі школами, місцевими відділами освіти, вищими навчальними закладами, Відділом стандартизації освіти тощо. У ньому враховані побажання вчителів, представників управлінського персоналу, різних професійних асоціацій та методичних об'єднань.

Стандарти встановлюють рівень та обсяг знань, умінь, здібностей, а також коло професійних компетентностей та особистісних якостей керівника, необхідних для виконання ключових функцій управління навчальним закладом, серед яких забезпечення високої якості викладання та підвищення стандартів навчальних досягнень учнів є найважливішими. Стандарти розглядаються як базова кваліфікаційна характеристика у процесі неперервного професійного розвитку майбутніх і працюючих директорів шкіл. Вони складаються з п'яти розділів:

Основне призначення директора.

Очікувані результати управління.

Професійні знання та розуміння.

Уміння, навички та особисті якості.

Напрями управління навчальним закладом.

Перший розділ присвячено визначенню основної функції директора школи, яка полягає у здійсненні професійного керівництва школою, забезпеченні її успішного функціонування та постійного вдосконалення, гарантування рівного доступу всіх учнів до високоякісної освіти та підвищення стандартів їхніх навчальних досягнень.

У ньому також дається узагальнена кваліфікаційна характеристика керівника навчального закладу, згідно з якою директор є провідним фахівцем у школі, який управляє нею й гарантує, що організація навчально-виховного процесу спрямована на досягнення поставлених цілей та виконання запланованих завдань. Разом з відділом управління директор відповідає за розробку теоретичних положень і практичних заходів управління школою, а також за ефективну та кваліфіковану експлуатацію фінансової та матеріально-технічної бази інституції.

Керівник забезпечує участь широкої громадськості в житті школи, установлюючи та підтримуючи тісні зв'язки з іншими школами регіону, місцевим відділом освіти, вищими навчальними закладами, працедавцями, центрами зайнятості населення тощо. Він також відповідає за створення сприятливого середовища для продуктивного навчання й розвитку майбутнього покоління фахівців.

У другому розділі пояснюється, яким чином високоефективне керівництво впливає на результативність діяльності всіх членів навчального процесу: учнів, учителів, представників управлінського персоналу, батьків та ін.

Третій та четвертий розділи заслуговують на особливу увагу, оскільки в них подано перелік професійно значущих знань, умінь, навичок, а також цілий спектр особистісних якостей сучасного директора школи. Серед зазначених професійних знань виокремимо основні: знання про стратегії підвищення навчальних досягнень учнів, їхнього духовного, морального, соціального та культурного розвитку; застосування інформаційних і комунікаційних технологій у викладанні, навчанні та управлінні; вимоги до розробки та використання навчального плану й програм; вплив політичних, економічних, соціальних, релігійних і технологічних чинників на стратегічне й оперативне планування; стилі та практичні підходи до управління, а також їх вплив на різні сфери шкільного життя.

Усі вміння, що є обов'язковими для виконання функцій директора середнього навчального закладу, розподілено за чотирма напрямами:

Лідерські вміння скеровують людську діяльність на досягнення спільних цілей неперервного вдосконалення роботи навчального закладу та поліпшення якості освітніх послуг.

Уміння приймати рішення допомагає досліджувати проблеми та приймати виважені рішення, спираючись на навички інтерпретувати й аналізувати відповідну інформацію, творчо й образно мислити, виявляти розсудливість тощо.

Комунікативні вміння спонукають чітко висловлюватись і сприймати погляди різних членів шкільного середовища: педагогів, учнів, батьків, партнерів з ділових і промислових кіл.

Уміння самоуправління як здатність ефективно планувати й належним чином розподіляти час між різними видами власної діяльності.

До переліку особистісних якостей, що є бажаними для всіх висококваліфікованих педагогів-управлінців у контексті їхньої професійної діяльності, на переконання англійських науковців, належать такі: особистісний вплив і значущість; адаптивність до швидкозмінних умов і нових ідей; енергійність; рішучість; наполегливість; упевненість у собі; ентузіазм; відповідні розумові здібності; надійність; чесність; відданість справі тощо.

Останній, п'ятий розділ є, на нашу думку, найголовнішим, оскільки в ньому визначено ключові напрями управління навчально-методичною роботою школи, а саме:

Стратегічне спрямування розвитку школи. У тісній співпраці з адміністративно-управлінським апаратом школи директор розробляє стратегічні положення розвитку навчального закладу в межах громади, в якій вона функціонує, аналізуючи її потреби та напрями подальшого розвитку в місцевому, національному та міжнародному контексті.

Викладання й навчання. Директор гарантує та забезпечує кваліфіковане викладання та успішне навчання, здійснюючи моніторинг якості викладання й результатів навчання учнів, а також установлюючи завдання для подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу. Він сприяє розвитку позитивних міжрасових стосунків у школі; започатковує та підтримує зв'язок з батьками учнів, місцевою громадою тощо.

Управління підлеглим педагогічним персоналом. Директор переконує, умотивовує, підтримує, а також заохочує підлеглий персонал до подальшого особистісного розвитку та вдосконалення діяльності навчального закладу. Він планує, розподіляє й оцінює роботу методичних груп та окремих викладачів, забезпечуючи чіткий розподіл завдань і відповідальності; запроваджує ефективну систему управління практичною діяльністю колег, утілюючи пряму залежність розміру винагороди від якості виконання професійних функцій; упроваджує ефективні методи розвитку вчителів (коучінг, прийняття позитивного досвіду вищої освіти, місцевих відділів освіти та професійних асоціацій).

Кваліфікований та ефективний розподіл персоналу та ресурсів. Директор відповідає за ефективний розподіл людських ресурсів, доречне використання матеріально-технічної бази навчального закладу, виконуючи специфічні завдання згідно зі стратегічними планами та фінансовими умовами розвитку школи.

Відповідальність. Директор відповідає за успішне функціонування навчального закладу перед керівництвом регіону, підлеглим персоналом, батьками, учнями, працедавцями та місцевою громадою. Він контролює ведення шкільної документації за загально прийнятими формами звітності для подання в місцевий відділ освіти, національний відділ стандартизації освіти, громадські організації тощо. Керівник також гарантує, що учні та батьки проінформовані про зміст національного навчального плану середньої освіти, вимоги до рівня навчальних досягнень учнів різних вікових категорій, а також про той внесок, який вони можуть зробити в подальший розвиток школи.

Отже, детальний аналіз програм професійної підготовки управлінського персоналу та "Національних стандартів директора школи" свідчить про те, що англійське суспільство ставить високі вимоги до особистісних і професійних якостей керівника навчального закладу. Діяльність директора школи в умовах реформування шкільної та педагогічної освіти Великої Британії розглядається як певний тип професійної діяльності, що вимагає відповідної підготовки на основі усвідомлення ним (директором) нових вимог соціуму до поліпшення якості освіти та власної причетності до цього процесу. Держава вважає керівників основними виконавцями та ініціаторами змін у процесі пошуку школами можливості забезпечення рівного доступу всіх прошарків населення до високоякісного навчання. Розроблена урядом країни стратегія професійної підготовки директорського корпусу, на нашу думку, спрямована на перехід від концепції директивного управління школою до підходу, який відводить директорові роль менеджера динамічних змін у навчально-виховному процесі.


 
 

Цікаве

Загрузка...