WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Оцінювання як функція управління - Реферат

Оцінювання як функція управління - Реферат

Медіаною є оцінка 5, що вважається отриманою в результаті першого туру опитування. Далі свої оцінки повинні обґрунтувати експерти, які поставили найвищий та найнижчий бали. Причому експерти не повинні знати, яку оцінку і хто поставив. З їх висновками ознайомлюють інших експертів. Далі проводиться повторне оцінювання. Подібна процедура дозволяє спеціалістам у разі необхідності змінити свою оцінку, приймаючи до уваги обставини, що виявили експерти, які поставили найвищу та найнижчу оцінки. Завдяки цьому результат другого та наступних опитувань дають менший розрив у оцінках. Після кожного туру проводиться ранжування оцінок і виявляється медіана. У кінці оцінки будуть максимально наближені. Метод Дельфі дозволяє отримати більш надійні групові оцінки, ніж у випадку знаходження середнього арифметичного оцінок або колективного обговорення. До недоліків методу відноситься те, що взаємовплив експертів абсолютно виключити неможливо.

Метод програмного прогнозування (запропонований В. М. Глушковим і являє собою сполучення методів "Дельфі та ПЕРТ"). Служить для визначення ймовірності настання подій та оцінки ймовірного часу їх настання.

Метод евристичного прогнозування заключається в отриманні та спеціальній обробці прогностичних оцінок об'єкта шляхом систематичного опитування експертів, висококваліфікованих у вузькій галузі науки, техніки, педагогіки чи виробництва.

Метод колективної генерації ідей (метод "мозкової атаки") - лавиноподібний процес, коли проголошена ідея породжує або творчу, або критичну позитивну реакцію (негативна реакція забороняється).

Метод кваліметрії (метод кількісного оцінювання), який має на меті формалізувати якісні характеристики відповідних явищ і процесів через їх розподіл на простіші, визначити їх нормативний чи стандартний перебіг через систему критеріїв - показників діяльності (розвитку) творчого процесу чи явища (Г. Дятлова). Цілісне явище характеризується окремими факторами або компонентами. Кожний компонент подається рядом простих властивостей - критеріїв, що виражають властивості педагогічного явища на нижчому рівні.

Використання цих методів дозволяє на науковому рівні робити досить глибокий аналіз, діагностику педагогічних процесів, які відбуваються у школі, та отримувати конкретніші результати для їх оцінки.

Методи експертних оцінок дозволяють аналізувати складні педагогічні процеси, явища, ситуації, що характеризуються в основному якісними, неформальними ознаками (що утрудняє їхній аналіз та оцінку). Методи експертних оцінок використовуються при прогнозуванні розвитку системи освіти в її взаємозв'язку із соціальним середовищем для визначення й ранжування за заданим критерієм найбільш істотних факторів, що впливають на функціонування і розвиток педагогічної системи. Даний метод забезпечує оцінку альтернативних рішень і вибір кращих варіантів рішення.

При експертизі використовуються також методи безпосередньої оцінки, парного порівняння, послідовного порівняння й ранжування.

Варто відмітити, що проблема надійного опитування експертів ще не вирішена повністю. Тому найважливіше розробляти систему методів самооцінки експертів, щоб забезпечити якість їх відбору.

Результати та підсумки експертизи

Завершальний етап експертизи - опитування експертів (індивідуальне чи групове; особисте очне чи заочне; усне чи письмове), оформлення документа (звіт, довідка, рецензія тощо), прийняття експертного висновку - основи для компетентного управлінського рішення, яке приймає менеджер.

Оскільки педагогічна експертиза має груповий характер, важливо не загубити жодну індивідуальну точку зору. Тому під час підбиття підсумків та підготовки експертних висновків не може бути мови про середні дані та заміну оригінальних суджень загальною експертною думкою. Кожна індивідуальна експертна оцінка повинна розглядатись як колективна, загальна.

Підбиття підсумків - важливий етап. Результати експертизи, в основному, не складають для респондентів таємниці в силу принципової відкритості процедур експертизи та проміжного обговорення результатів аналізу та оцінки. Усі результати експертизи можна поділити на три основні групи:

Факти. Фундамент підсумків складає сукупність отриманих відомостей, матеріалів, у тому числі суб'єктивний матеріал - спостереження, враження, взаємовпливи. Під час обробки фактів важливо не загубити в загальних висновках конкретних відомостей.

Коментарі. Якщо для інших типів експертиз факти мають вирішальне значення, то для педагогічної експертизи значимими є також коментарі, думки експертів з приводу фактів, їх трактування, гіпотези.

Передбачення. На основі конкретних результатів і розуміння їх смислу експерти роблять висновки про можливості та конкретні перспективи розвитку даної школи, необхідні ресурси, можливі труднощі та умови їх подолання. Можливий обережний прогноз наслідків у разі припинення розвитку. Передбачення експертів повинні бути не керівництвом до дії, а інформацією до роздумів.

Експертні висновки - це підсумковий етап психолого-педагогічної експертизи освітнього середовища, які, як правило, складаються з таких розділів (А. У. Хараш):

короткий опис проблеми та формулювання цілей експертизи;

склад експертної групи;

повний список джерел інформації;

загальна характеристика освітнього середовища;

основні методики, процедури, інструментарій;

експертні оцінки;

експертні рекомендації.

"Експертний висновок" і "експертна оцінка" - поняття близькі, але не тотожні.

Експертний висновок - це документ, оформлений відповідно до встановлених вимог, який містить мотивовану експертну оцінку, тобто думку, судження експерта про предмет експертизи.

Основним критерієм якості експертизи є її переконливість, яка забезпечується сукупністю зібраних реальних фактів, їх добросовісним аналізом і системним осмисленням. Сама стратегія експертизи, безумовно, визначається уявленнями, якими керується експерт при виборі критеріїв оцінки якості освітнього середовища.

Варто пам'ятати, що в будь-якому випадку результат експертизи несе на собі відбиток суб'єктивізму.

Педагогічні експертні системи

Педагогічні експертні системи - це спеціалізовані комп'ютерні програми для обробки та структурування аморфної (неповної, невизначеної, ненадійної, складної, заплутаної, суперечливої) інформації та формування висновків у галузях, де така інформація циркулює і використовується. Основне призначення таких ЕС - "виловити", "відфільтрувати" в інформаційному потоці головні знання, з'ясувати зв'язки між ними та закріпити їх порівняннями. На наступному етапі ці систематизовані знання використовуються для формування причинно-наслідкових зв'язків, на підставі яких шляхом логічного аналізу формулюються висновки для різноманітних потреб - діагностування, прогнозування, проектування, оцінок ефективності, прийняття управлінських рішень, вибору стратегії тощо. Більш детально про педагогічні експертні системи можна прочитати в посібнику: І. П. Підласий "Діагностика та експертиза педагогічних проектів". - К.: Україна, 1998. - С. 69-95.

Самоосвітні завдання

Ретельно опануйте основні методики проведення індивідуального та колективного оцінювання. Чи можна вважати, що наведений спектр методик і рекомендована технологія експертного оцінювання можуть дати вірогідний та надійний висновок щодо діяльності сучасного навчального закладу?

З якими методиками оцінювання працюють ваші вчителі? Чи дає матеріал публікації основу самоосвітньої роботи педагогічного колективу зі збагачення арсеналу контрольно-оцінювальної діяльності?

Сплануйте, у разі необхідності, постійно діючий семінар-практикум із оволодіння сучасними методиками та технологіями контрольно-оцінювальної діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...