WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Оцінювання як функція управління - Реферат

Оцінювання як функція управління - Реферат

Здатність прийняти правильне управлінське рішення на основі науково обґрунтованої експертної оцінки - одне з найважливіших умінь менеджера освіти як спеціаліста.

У практиці оцінки результатів освітньої діяльності існує два основних підходи: інспекторська й експертна оцінка. Інспекторська оцінка здійснюється методом шкалування, порівняння з еталоном, фіксації статистичних даних. Експертна оцінка - результат науково-педагогічної експертизи, мотивована думка, судження спе-ціаліста про якість того, що було предметом експертизи.

Сучасна наукова педагогічна думка пропонує виділяти ще гуманітарну експертизу (С. Л. Брат-ченко). Основне її трактування пов'язане з тим, що повноцінне вивчення освітнього середовища здійснюється за базовими, первинними - гуманітарними, загальнолюдськими критеріями, які в кожному окремому випадку повинні доповнюватися частковими, вторинними показниками: рівнем знань і вмінь, рівнем розвитку окремих психічних функцій тощо. Власне, доповнюватись, а не підмінюватись. Гуманітарна експертиза передбачає не тільки залучення компетентних та авторитетних осіб, а й використання статистичних даних і точних діагностичних методик. При організації експертизи в першу чергу увага приділяється організації діалогу та дотримання етики. Гуманітарна експертиза не визнає абсолютної однозначності оцінок і категоричності висновків.

Серед основних функцій гуманітарної експертизи проекту виділяють такі:

пояснююча - допомога учасникам проекту та всім, хто має до цього відношення, у розумінні ситуації та процесів;

захисна - відстоювання прав та інтересів особистості відповідно до ключових гуманітарних критеріїв, вимог психогігієни, охорони здоров'я тощо;

розвивальна - виявлення можливостей та потенціалу розвитку даного проекту, а також отримання цінних "уроків" для розробки інших проектів;

оціночна - банальна і, можливо, не дуже приємна, проте необхідна функція експертизи;

легалізуюча - обґрунтоване визнання проекту, його підтримки та подальше розповсюдження.

При цьому варто завжди пам'ятати, що педагогам краще відомі особливості їх вихованців і специфіка навколишнього середовища. Тобто цифри не повинні заступити експертам живих людей та їх працю.

Звичайно, формальними методами можна добитись виявлення загальної думки. Але така думка, як правило, не має ніякої цінності з точки зору прийняття рішень. Як правило, сліпа орієнтація на думку більшості у сфері оцінки науково-педагогічної діяльності може призвести до негативних економічних і соціальних наслідків. А підсумки експертизи повинні сприяти переходу закладу освіти на новий ступінь розвитку.

Сутність науково-педагогічної експертизи розкривають три значення:

розгляд, дослідження педагогічних явищ, процесів, проблем, результатів педагогічної діяльності, а також прогнозування розвитку системи освіти, експертна оцінка альтернативних рішень і визначення найкращих варіантів організації освітнього процесу з метою поліпшення якості та відновлення змісту освіти, надання консультативної допомоги авторам і колективам освітніх закладів;

комплекс науково-дослідних процедур, спрямованих на одержання від експертів інформації, її аналіз та узагальнення з метою прийняття компетентних рішень у царині управління закладами освіти;

показник професійної компетентності педагогічного колективу.

Новим у педагогічній практиці є атестація та акредитація закладів освіти, механізм яких заснований на науково-педагогічній експертизі.

Експертна оцінка результатів діяльності закладів освіти дозволяє регулювати та коректувати педагогічний процес, поведінку всіх її учасників.

Експертний метод

Розвиток експертного методу йшов знизу, від потреб практики. З'явилась велика кількість типів, класів і видів експертиз і близько 300 методів експертних оцінок. Специфіку експертного методу розкривають учені Евланов Л. Г., Кутузов В. А., Тарасов С. Е., Черпанов В. С., Підласий І. П. та ін. Ураховуючи сучасні досягнення науки, поняття "експертиза" визначається як метод дослідження й вирішення проблемних ситуацій компетентними спеціалістами, які володіють спеціальними знаннями, шляхами вибору найбільш аргументованих рішень.

Механізмом, що дозволяє проводити науково-педагогічну експертизу, є експертний метод. Експертний метод - це комплекс логічних і математичних процедур, спрямованих на одержання інформації, на її аналіз, узагальнення з метою підготовки та прийняття компетентного управлінського рішення. Практично такі методи реалізуються у вигляді експертиз: індивідуальних і групових, очних і заочних. Експертні методи за ступенем формалізації, складності та сфери застосування займають десь проміжне місце між соціологічними та кібернетичними методами.

Експертний метод дослідження застосовується в тих випадках, коли:

на основі відомих законів неможливо передбачити поведінку системи в майбутньому;

коли неможливо провести експериментальну перевірку ходу процесу;

за наявності невизначених факторів, які не піддаються контролю;

за наявності багатоваріантних шляхів рішення проблеми;

при неповноті інформації, на основі якої приймається рішення.

Метод експертних оцінок має логічно взаємозалежні етапи, що є основними етапами педагогічної експертизи.

Початковий етап (організація експертизи) включає:

визначення мети та задач експертизи, постановку проблеми;

визначення міри відповідальності, прав і повноважень робочої групи експертів;

установлення термінів проведення експертизи;

підбір експертів, формування експертних груп (при необхідності визначення їхньої компетентності).

Технологія експертизи, використання сукупності методів і критеріїв оцінки залежать від характеру експертизи, області її застосування.

Для педагогічної експертизи найчастіше потрібна: розробка анкет, опитувальників, тестів, контрольно-діагностичних завдань. Експертна оцінка є результатом аналітичної діяльності, заснована на вмінні бачити та розв'язувати протиріччя, прогнозувати, передбачати та знаходити нестандартні способи рішення.

Завершальний етап експертизи - опитування експертів (індивідуальний чи груповий; особистий, очний чи заочний; усний чи письмовий), оформлення документів (звіт, довідка, рецензія тощо), прийняття експертного висновку - основи для компетентного управлінського рішення, що приймає менеджер.

"Експертний висновок" та "експертна оцінка" - поняття близькі, але не тотожні.

У залежності від області застосування експертні методи в педагогіці розрізняють індивідуальні, групові та колективні експертні оцінки. Для прийняття важливих експертних висновків про перспективи та концепції розвитку системи освіти, державних стандартів, нових освітніх програм використовується метод колективних експертних оцінок.

Для проведення педагогічної експертизи доцільно використовувати методики вже розроблені, апробовані, що довели свою валідність та об'єктивність: вони, як правило, є результатом психолого-педагогічних досліджень. Якщо ж таких методик немає, їх доводиться розробляти самим експертам.

Вимагає розробки і визначення критеріїв експертної оцінки.

Алгоритм розробки критеріїв оцінювання:

визначається номенклатура рівнів (високий, середній, низький чи оптимальний, припустимий, неприпустимий тощо);

відпрацьовується набір показників, що в сукупності характеризують рівень розвитку оцінюваної якості, параметра, результату;

ранжування показників;

оцінювання факторів вагомості показників;

застосування показників у протоколах експертизи.

При розробці показників виходять з того, що кожен із критеріїв оцінки, наприклад, матеріально-технічні та медико-соціальні умови перебування дітей в освітній установі, може бути представлений як сукупність підкритеріїв більш низького рівня (предметне розвиваюче середовище, безпека дитини, охорона здоров'я), а вони, у свою чергу, - у виді сукупності підкритеріїв ще нижчого рівня і т. д. Цей процес повторюють доти, поки не з'являється можливість визначити для кожного з критеріїв і під критеріїв один чи кілька показників оцінки (наявність устаткування, іграшок, посібників, показники захворюваності та травматизму, санітарний стан приміщень і території закладу освіти, сформованість культурно-гігієнічних навичок, рівень психофізичного здоров'я дітей тощо), значення яких визначають за допомогою вимірювальних методик експертної оцінки.

Огляд розвитку методів експертних оцінок в освіті показує тенденцію до розробки методів, що дозволяють конкретно позначити, визначити, назвати та виміряти результати педагогічної діяльності, піддати їх програмно-технічним засобам обробки.

Експерт

Експерт (від лат. expertus - досвідчений) - компетентна особа, яка запрошується у спірних питаннях.


 
 

Цікаве

Загрузка...