WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особистісно зорієнтоване виховання - Реферат

Особистісно зорієнтоване виховання - Реферат

стратегічне управління - рівень директора школи;

тактичне управління - рівень заступників директора школи;

оперативне педагогічне та господарське управління - рівень керівників методичних об'єднань, методрад, інших органів;

оперативне учнівське управління - рівень учителів, класних керівників, органів самоврядування, активу класу.

Управління процесом виховання будується за такими напрямками:

системно-цільовий підхід до планування виховної діяльності учнів на засадах демократизації та гуманізації;

розробка конкретних завдань змісту, форм, методів, засобів діяльності єдиного шкільного колективу та педагогів щодо виконання основної мети, зафіксовано у документах школи, з урахуванням специфіки школи на основі аналізу рівня інтелектуального розвитку та вихованості учнів;

раціональний розподіл функціональних обов'язків між керівниками школи та педагогами щодо управління окремими аспектами виховного процесу;

розробка організаційно-функціональної структури управління виховним процесом;

цілеспрямованість, конкретність і педагогічна грамотність рішень управління виховним процесом;

доцільність організації життя учнівського колективу, забезпечення функціонування органів самоврядування;

забезпечення умов, необхідних для різних видів діяльності учнів. здійснення ними духовно-морального і наукового пошуку;

створення систематичної змістовної діяльності творчих об'єднань, клубів суспільно-гуманістичного спрямування, наукових гуртків, секцій тощо;

задоволення інтересів і запитів учнів у реалізації нахилів і здібностей кожного у практичній діяльності;

створення системи педагогічно виправданих заохочень і покарань;

забезпечення своїм вихованцям контактів із соціумом, взаємодії з усіма соціальними інститутами виховання та навколишнім середовищем;

інформаційне, науково-методичне, консультативне, інформаційно-комп'ютерне забезпечення виховного процесу, його відкритості і гласності;

створення умов для підвищення рівня професійної компетентності кожного вчителя, удосконалення його знань, умінь, навичок як вихователя на основі психолого-педагогічних наук, народної педагогіки, передового педагогічного досвіду;

створення системи зворотного зв'язку, оперативного і дієвого контролю за станом виховання.

Система управління виховним процесом, перш за все, передбачає взаємозв'язок, взаємозалежність, взаємовпорядкування основних компонентів управління та їх реалізацію в єдності: мети та завдань щодо її досягнення. змісту і організації; добору оптимальних форм та методів діяльності; аналізу тану виховної роботи і рівня вихованості учнів.

Управління виховним процесом здійснюється поетапно:

Конкретизація мета та завдань відповідно до реальних умов школи та рівня вихованості учнів.

Періодична діагностика та всебічний психолого-педагогічний аналіз діяльності шкільного колективу у контексті визначеної мети та завдань.

Планування виховної діяльності учнів.

Контроль та корекція.

Функція внутрішкільного контролю спрямована на вияв відповідності мети, планів роботи, організаційної діяльності через:

розробку контролюючих функцій заступника директора з виховної роботи, завідуючих методичними об'єднаннями, класних керівників, вихователів, педагогів-предметників, психологів;

аналіз отриманих у процесі контролю результатів;

використання стимулів (моральне і матеріальне заохочення);

розробку діагностичної системи стану виховного процесу;

розробку рекомендацій щодо корегування планів, змісту, форм, засобів організації діяльності на основі аналізу отриманих за результатами контролю даних.

Науково-методичне забезпечення виховного процесу передбачає:

розробку і наукове обґрунтування концепції та цільових творчих програм виховання учнів;

проведення наукових досліджень з проблем особистісно зорієнтованого виховання;

організацію науково-теоретичних та методико-практичних семінарів, конференцій та інших форм освіти і самоосвіти вихователів;

розробку перспективних і поточних планів виховної роботи;

проведення соціологічних опитувань учасників виховного процесу;

створення інформаційного банку даних про новітні технології виховання, передовий педагогічний досвід як педагогів даного закладу, так і педагогів району, міста, регіону тощо;

методично-консультативну допомогу учасникам виховного процесу, в тому числі і з боку психологічної служби школи;

впровадження в практику результатів наукових досліджень та інноваційних технологій;

організацію планової перепідготовки класних керівників, учителів-предметників, заступників директора школи, психолога, бібліотекаря.

Науково-методичним та консультативним центром виховної роботи може бути об'єднання (кафедра) класних керівників. Інформаційне забезпечення здійснює бібліотека школи.

Педагог у системі особистісно зорієнтованого виховання

У контексті особистісно зорієнтованого виховання вчитель, вступаючи в взаємодію (пряму чи непряму) з учнями на уроці чи поза уроками (у вільному спілкуванні, грі, трудовій, художній діяльності тощо) має реальну можливість організовувати процеси виховання, не створюючи при цьому особливих форм роботи та не утримуючи у своїй свідомості та діях цілісність виховної діяльності.

Виховання - це духовно-практична діяльність кожного вчителя, що пронизує різні сфери його професійної діяльності і супроводжується творчим пошуком, ризиком помилки, вільним вибором та індивідуальною відповідальністю. Іншими словами, виховання - не робота, не набір деяких дій та операцій, яким педагога можна навчити і в результаті здійснення яких він гарантовано досягає успіху, а діяльність, яку педагог повинен побудувати сам, визначаючи мету, наповнюючи її цінностями, відбираючи методи, засоби, враховуючи реальні умови, рефлексуюи процес своєї виховної діяльності.

Мотивація до виховної діяльності знаходиться в душі самої особистості педагога, а не поза нею. Справжній вихователь не грає роль, а виконує виховні функції. Він існує у сфері духовних відношень з вихованцями, реалізуючи позицію вихователя у єдності свідомості і діяльності.

Виховна позиція педагога має полісуб'єктну структуру. По-перше, педагог має бути готовим і здатним до взаємодії з дитиною або дитячим колективом:

будувати спілкування з дітьми на засадах гуманістичних принципів (діалогічності та емпатійного розуміння; прийняття та довіри до можливостей і здібностей дитини; визнання та відношення до дитини як до суверенної особистості; щирості т відкритості для дитини особистих моральних якостей, переконань, цінностей, інтересів);

будувати спільну виховну діяльність з дітьми на осевої співпраці;

створювати виховуючі ситуації (протиріччя, успіху тощо) в навчальній, трудовій, ігровій, художній та інших видах діяльності дітей;

розкривати та реалізовувати виховний потенціал процесу навчання (через зміст, форми та методи навчання), предметно-естетичного середовища, де знаходяться діти;

взаємодіяти зі школярами як суб'єктами шкільного самоуправління;

підтримувати процеси самопізнання. саморозвитку дитини через організацію групової та індивідуальної роботи;

створювати реальні можливості для особистісної самореалізації, життєвого самовизначення дитини;

трансполювати гуманістичну культуру відношень дитини на себе. на оточуюче середовище;

бути відкритим до виховного впливу дітей.

По-друге, педагог - суб'єкт особистісного та професійного саморозвитку, що, в свою чергу, зумовлює його готовність та здатність:

набувати досвіду, розвивати свої професійні та моральні якості, тобто підходити о своїх успіхів або недоліків як до проблем, що дозволяють учитися на власному досвіді і розуміти себе;

проводити конструктивну самооцінку на особистісному рівні, зберігаючи та розвиваючи свій культурний, моральний, творчий, психофізичний потенціал (що особливо важливо в умовах нестабільних та конфліктних ситуацій);

поповнювати арсенал знань про ціннісно-смисловий та предметний зміст дитячого світу, засвоювати нові (для себе) засоби спілкування та взаємодії з дітьми, дослідницької роботи, учитися поєднувати традиції та новації у вихованні, рефлексувати свою діяльність.


 
 

Цікаве

Загрузка...