WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Освітня програма "Школа самовираження особистості учня" - Реферат

Освітня програма "Школа самовираження особистості учня" - Реферат

корекційна діяльність на факультативних, групових та індивідуальних заняттях;

діяльність психологічної служби з корекції ситуації розвитку особистості школяра;

діагностичне вивчення процесу інтелектуального, морального та фізичного розвитку учнів;

створення оптимальних умов для самореалізації учнів і педагогів.

Головним цільовим орієнтиром при визначенні змісту та способів організації позанавчальної діяльності учнів 5-9-х класів є образ випускника основної школи.

Роль фактора, що систематизує, на другому ступені навчання виконує колективна творча діяльність. За багато років у школі нагромадилися різноманітні форми та способи її організації, в основі якої лежить інтеграція навчальної й позакласної роботи. Однак раніше акцент при підготовці та проведенні КТД робився на об'єднанні шкільного і класного колективів, а в даний час ставиться завдання використовувати можливості колективної творчої діяльності для прояву й розвитку індивідуальності дитини.

Основними формами організації виховного процесу є колективні творчі справи, інтелектуальні ігри, конкурси, виставки, свята, вечори, змагання. При їхній підготовці й проведенні використовуються прийоми та методи актуалізації суб'єктного досвіду учня, індивідуальної та колективної рефлексії процесу й результатів діяльності.

Забезпечується розвиток самоуправлінських основ. Учні 5-9-х класів не тільки є суб'єктами управління життєдіяльністю у класах колективу, а й беруть участь у роботі учнівської ради школи.

Зміст і організація середньої (повної) загальної освіти

Образ випускника 11-го класу як головний цільовий орієнтир у навчально-виховній роботі з учнями ІІІ ступеня.

Моральний потенціал

Осмислення цілей та змісту свого життя.

Засвоєння цінностей "батьківщина", "культура", "любов", "творчість", "самоактуалізація", "суб'єктність". Наявність почуття гордості за приналежність до своєї нації, за свою Батьківщину. Знання й розуміння основних положень Конституції країни.

Розуміння сутності моральних якостей і рис характеру оточуючих людей, толерантність у їхньому сприйнятті, прояв у відносинах з ними таких якостей, як доброта, чесність, порядність, увічливість.

Адекватна оцінка своїх реальних і потенційних можливостей, упевненість у собі, готовність до професійного самовизначення, самоствердження та самореалізації в дорослому житті.

Активність у загальношкільних і класних справах, у роботі з молодшими школярами. Наявність високих досягнень в одному або декількох видах діяльності.

Пізнавальний потенціал

Наявність бажання й готовності продовжити навчання після школи, потреба в поглибленому вивченні обраної галузі знань, їхньому самостійному здобуванні.

Комунікативний потенціал

Сформованість індивідуального стилю спілкування; володіння різноманітними комунікативними вміннями та навичками, способами підтримки емоційно стійкої поведінки у кризовій життєвій ситуації; здатність коректувати у спілкуванні та відносинах свою й чужу агресію.

Естетичний потенціал

Уміння будувати свою життєдіяльність за законами гармонії та краси; потреба у відвідуванні театрів, виставок, концертів; прагнення діяти гарно в навчальній, трудовій, улюбленій дозвільній діяльності, поводженні та відносинах з навколишніми; прояв індивідуальної своєрідності у сприйнятті та творенні краси.

Фізичний потенціал

Прагнення до фізичної досконалості; уміння підготувати та провести рухливі ігри та спортивні змагання серед своїх однолітків і молодших школярів; звичка щодня займатися фізичними вправами та вміння використовувати їх у поліпшенні своєї працездатності й емоційного стану.

Навчальний план, його інваріантна та варіативна складові.

навчальний план складений на основі федерального базисного плану. При його розробці враховувалися регіональні особливості та специфіка навчального процесу у школі-лабораторії. Він включає всі освітні галузі федерального базисного плану та відповідний їм комплекс навчальних предметів. Регіональний компонент складають прикладна економіка й ОБЖ. Шкільний компонент представлений курсом глобальної географії (11-і "А", "Б"), поглибленим вивченням літератури (11-й "А"), математики (10-й, 11-й "А"), історії (10-й "Б"). Варіативна складова призначена для задоволення індивідуальних освітніх потреб старшокласників. Її складають факультативні заняття з хімії, біології, географії та математики. Одним із провідних принципів добору змісту середньої (повної) освіти є принцип профільної диференціації.

Навчальні програми і посібники, використовувані в навчальному процесі

Процес освоєння учнями інваріантного компонента змісту освіти забезпечується цілісними програмно-навчальними комплексами.

Організація навчального процесу, педагогічні технології, форми, методи та прийоми, що застосовуються в ньому

Обравши особистісно зорієнтований підхід у якості провідної методологічний орієнтації, учителі 10-11-х класів організують процес навчання відповідно до принципів самоактуалізації, індивідуальності, суб'єктності, вибору, творчості, довіри та підтримки. Технологічний арсенал їхньої педагогічної діяльності складають форми, методи та прийоми, що відповідають таким вимогам, як:

діалогічні;

діяльнісно-творчий характер;

спрямованість на встановлення відносин співробітництва в навчальній взаємодії;

спрямованість на підтримку розвитку суб'єктних якостей індивідуальності учня;

надання учневі необхідного простору для творчості, самостійності, здійснення особистісно значимого вибору.

У процесі навчання старшокласників використовуються такі прийоми та методи:

прийоми актуалізації суб'єктного досвіду учнів;

методи діалогу й полілогу;

прийоми створення ситуації колективного та індивідуального вибору;

ігрові методи;

методи діагностики та само-діагностики.

Лекція, семінар, лабораторна робота, аукціон, ділова гра, практикум, залік є основними формами організації навчальних занять у старших класах. Створення у школі класів вікової норми, поглибленого вивчення предметів, класів коледжу дозволяє диференціювати та індивідуалізувати процес навчання відповідно до індивідуальних особливостей учнів 10-11-х класів.

Зміст і організація позанавчальної діяльності учнів

Позанавчальна діяльність покликана розширити можливості педагогічного впливу на формування морального, пізнавального, комунікативного, естетичного та фізичного потенціалів особистості старшокласника.

На третьому ступені загальної освіти пріоритетним видом діяльності є пізнавально-професійна. Їй належить роль системоутворюючого фактора в побудові системи виховання старшокласників. Не випадково інтелектуальні ігри та конкурси, конференції, предметні олімпіади, тижні, вечори відносяться до розряду основних форм організації процесу виховання учнів 10-11-х класів. Участь старшокласників у пізнавально-професійній діяльності повинна не тільки сприяти збагаченню їхніх уявлень про навколишній соціальний та природний світ, а й сприяти індивідуально-професійному самовизначенню.

Значно розширюється простір для прояву творчої активності учнів 10-11-х класів у життєдіяльності школи. Свою суб'єктність, креативність та індивідуальність вони можуть виявляти в житті не тільки класу, а й усього шкільного співтовариства. У порівнянні з іншими віковими групами школярів старшокласники мають найбільше представництво в органах шкільного самоврядування - Раді школи й учнівській раді.

Самоосвітні завдання

Яке практичне значення для вашого навчального закладу можуть мати матеріали данної публікації?

Наскільки корисними у практичному використанні є рекомендовані етапи роботи над програмою.

Порівняйте сукупність анкет із аналогічними анкетами у вашому навчальному закладі. Виявіть позитивні та негативні сторони анкет, що використовуються у ваший школі.


 
 

Цікаве

Загрузка...