WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади - Реферат

Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади - Реферат

Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади

Об'єднаними зусиллями Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України та ВФ "Крок за кроком" у 2006 р. розроблені навчальний план і програма 12-годинного спецкурсу "Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади" для ознайомлення керівників ЗНЗ із громадсько-активними школами

У 2007 р. цей спецкурс був апробований на факультеті підвищення кваліфікації ЦІППО АПН України та засвідчив живий інтерес слухачів груп директорів опорних шкіл, шкіл нової формації та експериментальних шкіл до громадсько-спрямованого управління загальноосвітнім навчальним закладом. Апробація підтвердила оптимальність змісту й доцільність використаних інтерактивних технологій організації та проведення спецкурсу.

У 2006 р. була створена творча група з науково-педагогічних працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти для розробки проблемно-тематичного 72-годинного навчального курсу "Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади" з метою підготовки тренерів із числа викладачів обласних інститутів. Такий курс був розроблений та апробований, а у 2007 р. на базі ЦІППО АПН України здійснено підготовку першої групи тренерів із виданням свідоцтв інституту та сертифікатів ВФ "Крок за кроком". Із метою зосередження науково-методичних матеріалів для організації та проведення навчання керівників шкіл різних регіонів України на основі 72-годинної програми розроблено навчально-методичний посібник з однойменною назвою курсу.

Мета курсу: ознайомлення з методологічною основою та кроками опанування дій з перетворення традиційної школи в осередок розвитку громади.

Завдання:

засвоєння філософської та нормативно-програмної основи створення й розвитку громадянського суспільства та громадсько-активних шкіл (ГАШ);

усвідомлення ключових понять: громадсько-активна школа, громада, партнерство, волонтерство, організація безперервної освіти громадян упродовж життя;

опанування базової моделі ГАШ та розробка на її основі моделі трансформації власної школи у громадсько-активну з урахуванням місцевих умов і особливостей;

створення технології опанування конкретних дій із реалізації розробленої моделі трансформації власної школи у громадсько-активну на місцевому рівні.

Такий довготривалий навчальний курс має теоретичну та практичну частини, які забезпечуються лекційно-семінарськими заняттями, в основі яких - активні й інтерактивні методи навчання. Він складається з чотирьох основних навчальних модулів.

Модуль 1. Громадсько-активна школа

Актуальність модуля

Поняття "громадсько-активна школа" до недавнього часу зовсім не використовувалося в Україні. Необхідність вивчення світового досвіду створення та розвитку ГАШ пов'язана з розбудовою громадянського суспільства й демократизацією всіх сфер діяльності людини. Виховання громадянина демократичного суспільства невід'ємне від школи. Аналіз урядових документів про освіту свідчить, що вітчизняна державна політика в цій сфері спрямовується на посилення ролі органів місцевого самоврядування, активізацію участі батьків, піклувальних рад, меценатів, громадських організацій, фондів, засобів масової інформації в управлінні навчальними закладами, прогнозуванні їх розвитку, оцінці якості освітніх послуг тощо.

Мета модуля

Засвоєння філософських, юридичних та організаційних засад створення і розвитку громадсько-активних шкіл.

Завдання модуля

Виокремлення та опанування філософських засад створення і розвитку ГАШ: (виділення процесів підсилення ролі громадськості в житті суспільства, усвідомлення поняття "ГАШ"; визначення концептуальних основ діяльності ГАШ; еволюційні процеси в становленні й розвитку світової мережі ГАШ, у т. ч. в Україні).

Засвоєння юридичних основ створення і розвитку ГАШ шляхом усвідомлення необхідності (підтримки відкритості діяльності школи у її взаємозв'язку з оточенням; створення правового простору діяльності школи як громадсько-активної; здійснення фінансового менеджменту і маркетингових досліджень з дотриманням юридичних основ управління ГАШ).

Оновлення та систематизація знань щодо організаційних та методичних засад трансформації діяльності загальноосвітнього навчального закладу (організаційно-методичні засади створення ГАШ на базі традиційної школи; регіональні особливості трансформації школи в громадсько-активну).

Результати навчання

Після опанування першого модуля "Громадсько-активна школа" проблемно-тематичного курсу "Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади" слухачі мають:

знати філософські засади створення і розвитку ГАШ:

поняття та передумови розбудови громадсько-активних шкіл;

концептуальні основи діяльності ГАШ;

еволюційні процеси в становленні й розвитку світової мережі ГАШ, у т. ч. в Україні.

усвідомити правове поле створення і розвитку ГАШ шляхом:

підтримки відкритості діяльності школи у її взаємозв'язку з оточенням;

створення правового простору діяльності школи як громадсько-активної;

здійснення фінансового менеджменту і маркетингових досліджень з дотриманням юридичних основ управління ГАШ.

орієнтуватись у організаційних і методичних засадах трансформації діяльності загальноосвітнього навчального закладу, а саме:

в теорії розробки й проектування організаційно-методичної основи створення ГАШ на базі традиційної школи;

в алгоритмі виділення регіональних особливостей трансформації школи в громадсько-активну.

Тематичний план та блочна програма першого модуля

Тема 1.1. Глобалізація світу: підсилення впливу громадськості на суспільне життя та діяльність інституцій. Роль громадсько-активної школи в цьому процесі.

Глобалізація суспільного розвитку.

Створення спільного економічного простору й єдиного світового освітнього простору.

Громадянське суспільство. Механізми впливу громадськості на діяльність інституцій.

Поняття громадсько-активної школи, її роль у побудові громадянського суспільства.

Тема 1.2. Школа як відкрита соціально-педагогічна система. Демократизація школи.

Демократизація школи як процес становлення децентралізованої системи освітніх послуг.

Системні якості: гнучкість, динамічність, варіативність, адаптивність, стабільність, прогностичність, послідовність, цілісність.

Показники наявного рівня прав та свобод учасників освітнього процесу.

Тема 1.3. Філософія громадсько-активної школи, її еволюція.

Людиноцентристська філософія як передумова подальшого розвитку суспільства.

ГАШ як ефективний механізм мобілізації громади для задоволення її потреб. Зміст роботи ГАШ, переваги співпраці з громадою.

Зародження і розвиток ГАШ за рубежем як додаткового ресурсу громади.

Витоки ГАШ у вітчизняній освітній практиці.

Тема 1.4. Організаційно-методичні засади створення ГАШ та їх ефективного функціонування.

Поняття проекту та проектної діяльності. Програма дій у виконанні місії ГАШ як центру розвитку громади.

Створення ради ГАШ з урахуванням принципів демократизації, партнерства і співпраці, добровільності.

Виконання спільних проектів із громадою на основі рівного задоволення соціальних потреб громадян і школи.

SWOT-аналіз. Технологія проектування процесів вирішення проблем школи.

Складання плану дій із реалізації проекту, розробка його моніторингового супроводу. Підсумкова оцінка здійснення проекту.

Тема 1.5. Трансформація національної традиційної школи в ГАШ. Регіональні особливості створення ГАШ.

Сучасні моделі управління середнім загальноосвітнім закладом.

Трансформаційні процеси перетворення традиційної школи в ГАШ: демократизація структурних підрозділів, делегування повноважень, соціальне партнерство, відчуття спільноти, розвиток волонтерського руху, формування громадянської позиції молоді.

Українські моделі встановлення демократичних зв'язків в управлінні школою.

Особливості розвитку партнерських стосунків та вияву добровільності в пострадянському суспільстві (з досвіду існуючих в Україні ГАШ).

Тема 1.6. Школа - юридична особа. Правові засади функціонування школи в контексті її діяльності як громадсько-активної.

Положення про загальноосвітній навчальний заклад (ЗНЗ). Статут ЗНЗ.

Реалізація функцій школи як юридичної особи: фінансова діяльність, самостійність у прийнятті рішень, демократичність. Діяльність ради школи, піклувальної ради, батьківського комітету.

Законодавчо-нормативна база створення ГАШ в Україні: Закон України "Про освіту", Національна доктрина розвитку освіти.

Місія школи. Взаємодія школи з місцевою громадою, характер стосунків. Юридичні основи задоволення потреб громади на базі школи (використання приміщення, комп'ютерних класів, організація гуртків дорослих тощо).

Тема 1.7. Шкільний фінансовий менеджмент. Маркетинг шкільної освіти.

Джерела фінансування діяльності школи згідно законодавства України.

Формування бюджету школи. Поділ фінансової відповідальності між різними рівнями управління. Механізм створення доступної ресурсної бази.

Маркетинг шкільної освіти (аналіз ринку освітніх послуг, ринку праці та освітніх потреб громадян, орієнтація шкільного компоненту освітнього стандарту на задоволення потреб територіальної громади).

Тема 1.8. Розвиток світової мережі ГАШ, у т. ч. в Україні: форми, зміст, переваги.

Міжнародний досвід створення ГАШ. Існуючі моделі ГАШ:


 
 

Цікаве

Загрузка...