WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація самоаналізу освітньої установи - Реферат

Організація самоаналізу освітньої установи - Реферат

Показники:

відповідність змісту інформації цілям аналізу; достатня повнота й об'єктивність інформації;

сформованість інформаційних потоків та їх розподіл по рівнях і відповідальних особах;

стандартизація форм збору та збереження інформації;

оперативне прийняття рішень на основі її аналізу; відбір об'єктів вивчення й аналізу відповідно до задач школи;

уміння здійснювати системний підхід до аналізу педагогічних явищ;

охоплення всіх основних компонентів навчально-виховного процесу;

уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; конкретність висунутих задач та їх обґрунтованість.

1.2. Вивчення й оцінка планово-прогностичних умінь керівників шкіл

Мета:

визначити педагогічну доцільність планування та вплив на кінцеві результати НВП.

Показники:

використання при плануванні кінцевих результатів роботи школи;

урахування основних директивних документів;

повнота охоплення задач, що стоять перед сучасною школою; знання загальної характеристики соціуму школи, особливостей учнівського, педагогічного й батьківського колективів;

прогноз усіх видів ресурсів для реального виконання плану; роль кожного елемента в рішенні цілей і задач, зв'язок між кожним заходом і видами діяльності та головною метою;

урахування реальних умов роботи школи в мікрорайоні, районі, місті;

органічний зв'язок усіх планів у підсистемах школи; створення умов для навчання дітей відповідно до їх побажань; прогноз розподілу учнів по каналах середньої освіти з урахуванням їх інтересів;

планування організації дозвілля, роботи з наступності дитсадка та школи;

надання допомоги всім дітям, які її потребують;

планування розподілу контролюючих функцій між підрозділами всередині школи.

1.3. Вивчення й оцінка ефективності організаційно-виконавчої діяльності

Мета:

проаналізувати ефективність організаційної роботи в управлінні школою.

Показники:

відповідність розміщення управлінських і вчительських кадрів нормативним розпорядженням, особистісним і професійним якостям;

охоплення всіх основних видів управлінської діяльності у школі з урахуванням специфіки її функціонування й розвитку;

розподіл прав, повноважень і відповідальності;

урахування ділових та особистісних якостей керівників школи й учителів;

відсутність перевантаження при розподілі обов'язків;

установлення організаційних зв'язків між учителями;

реалізація демократичних принципів в управлінні;

система проведення педрад та актуальність їх тематики; результативність виконання їх рішень і відповідність їм висновків і пропозицій, різних нарад, реальність рішень педагогічних і методичних рад, дотримання строків їх виконання й особистої відповідальності; наступність у роботі педрад, нарад;

чіткість, конкретність і глибина інструктажу виконавців про цілі, зміст роботи та строки звітності; реальність строків проміжної звітності;

глибина та всебічність інструктажу;

наявність умов для самостійного виконання роботи;

стан виконавської дисципліни, новаторства у виконанні;

узгодженість дій виконавців, ефективність та якість виконання дорученого;

НОП у процесі управління; культура управління (діловодство, прийом відвідувачів, збір та обробка інформації);

чіткість, оперативність і конкретність управлінських рішень;

система підвищення кваліфікації керівних і вчительських кадрів;

робота методоб'єднань (кафедр, лабораторій) над науково-методичною темою;

мікрооб'єднання за інтересами вчителів;

робота з підвищення рівня навчальних досягнень;

робота з молодими фахівцями, наставництво;

організація атестації, рівень роботи з учителями, які мають рекомендації.

1.4. Вивчення й оцінка контрольно-діагностичних і корекційних умінь

Цілі:

визначити й оцінити повноту охоплення контролем усіх основних ланок навчально-виховної роботи та його ефективність;

розглянути ефективність розвитку навчально-виховного процесу в рамках Закону "Про освіту", навчальних планів і програм;

дати аналіз роботи школи в умовах демократизації та гласності.

Показники:

охоплення контролем усіх об'єктів керованої системи;

обґрунтованість у визначенні об'єктів контролю;

система відвідування уроків і позаурочних заходів;

гласність контролю; участь у ньому громадських організацій;

чіткість і професіоналізм у рекомендаціях на основі системного й тестового аналізу;

діагностичного аналізу;

контроль виконання рішень;

відповідність навчального плану, навчальних програм їх реальному виконанню;

позитивна динаміка успішності;

тестування навченості школярів;

використання резервів підвищення рівня навчальних досягнень і вихованості на основі сучасних діагностик;

ефективність використання кабінетної системи;

систематичне регулювання НВП і корекція діяльності його учасників;

забезпечення єдності вимог до вчителів та учнів.

У результаті вивчення стану внутрішньошкільного контролю варто встановити наявність його цілісної системи на діагностичній основі:

взаємозв'язок об'єктів контролю, відповідність змісту контролю мети, виду, формі, сукупності методів контролю;

основні напрями контролю як професійної послуги;

кількісні та якісні характеристики інформації, зібраної в результаті контролю й підданої аналізу на діагностичній основі;

здійснення процесу регулювання (виконання прийнятих рішень).

Важливий етап - оцінка регулюючої та коригувальної діяльності керівників школи, метою якої є підтримка системи на заданому планом роботи школи рівні. Оцінити, як діяли керівники школи; вивчити ту чи іншу педагогічну інформацію; чи приймались рішення про оперативне коректування навчально-виховного процесу і які результати цих впливів. Кількість показників оцінки діяльності керівників школи може бути розширена чи зменшена. Особливе місце в підсумковому аналізі займає оцінка кожного показника у блоці.

У запропонованій методиці прийнята трирівнева система оцінки.

Перший рівень відзначається балом "1" і характеризується як критичний рівень цілісності показника. Другий рівень відзначається балом "2" й характеризується як достатній. Третій відзначається балом "3" й характеризується як оптимальний.

Алгоритм дій інспектора або того, хто проводить самоаналіз керівника, такий: проставити бали проти кожного показника у блоці, відповідно визначивши (оцінивши) рівень цілісності показників (як елементів у системі); підсумувати бали по кожному показнику; розділити отриману суму на загальну кількість показників, щоб одержати середню варіантну оцінку.

Для більш наочного аналізу застосовується й побудова діаграм. Важливо, щоб в оцінці аналізу всієї системи показників управління школою брали участь усі її керівники, громадські організації, ради з освіти, органи учнівського самоврядування, батьки.

На підставі узагальнення даних аналізу визначаються три рівні роботи шкіл.

Високий рівень. Школа на самоврядуванні. Розвинене співробітництво вчителів, учнів, батьків. Педагогічний колектив - це колектив однодумців, кожний член якого несе відповідальність за рішення поставлених задач. У школи хороші кінцеві результати за рівнем виховання, навчання й розвитку учнів. Усі кабінети школи - функціонально придатні.

Середній рівень. Школа працює з елементами самоврядування. Діяльність керівників школи підтримується вчителями, учнями, батьками. Досягнуто взаємодії між учительським та учнівським колективами, але є невирішені проблеми та питання. Колектив і рада школи докладають зусиль для їх успішного рішення.


 
 

Цікаве

Загрузка...