WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація самоаналізу освітньої установи - Реферат

Організація самоаналізу освітньої установи - Реферат

Організація самоаналізу освітньої установи

У практиці управління школами все частіше зустрічаються такі поняття, як "самоконтроль", "самоаналіз", "самооцінка", їх сполучення з державно-громадською експертизою (або контролем), як плановою, так і за запитами з місць, на практиці доводить можливість їх здійснення в нових умовах

В умовах більшої самостійності контрольно-оцінна діяльність керівників повинна зайняти особливе місце в мотивації та стимулюванні вчителів та учнів. Сполучення адміністративного та громадського контролю всередині школи із самоаналізом, самоконтролем і самооцінкою кожного учасника педагогічного процесу характерне для багатьох шкіл. Урешті-решт, оцінка діяльності школи повинна стати предметом її щоденної роботи, частиною її професійної діяльності.

Ключові слова: самоконтроль, самоаналіз, самооцінка, державно-громадська експертиза, метод системного аналізу, діагностична основа, оцінка діяльності.

Школа як система може здійснювати постійний внутрішньошкільний контроль (самоконтроль) на своєму рівні, але разом з тим для забезпечення єдиного базисного рівня знань, умінь, навичок і рівня вихованості школярів необхідна й державно-громадська експертиза (інспектування). У практику роботи шкіл входить цілеспрямований експертний контроль конкретних результатів. Оптимальне сполучення самоконтролю й державно-громадської експертизи в різних формах, як показує практика, цілком реальне.

Перебудова інспектування, внутрішньошкільного контролю й регулювання полягає у зміні відносин, розвитку самоуправлінських засад, гуманізації контролю. Відбувається перетворення системи школи в суб'єкт самоврядування, об'єктом управління при цьому виступає педагогічний процес. Відповідно, об'єктом інспектування (експертизи) органами освіти стає саме управлінська діяльність керівників школи, а не робота вчителя. Якість роботи вчителя та знань учнів, їхньої вихованості повинна вивчатись та оцінюватись на рівні школи.

Процес управління вимагає надійного зворотного зв'язку між керуючою й керованою підсистемами на будь-якому рівні. Саме контроль як професійна технологічна послуга в різних його формах і методах (способах, засобах і впливах) забезпечує такий зворотний зв'язок, будучи найважливішим джерелом інформації, необхідної для успішного функціонування системи управління.

Необхідність організації прямого та зворотного зв'язку між структурами школи вимагає створення інформаційного банку даних про школу (підсистеми обліку); виявлення характерних і досить істотних для життєзабезпечення школи параметрів. У підсистему контролю увійде визначення припустимих величин параметрів і створення механізму їх порівняння; у підсистему аналізу - оцінки відхилень показників від запланованих.

Внутрішньошкільний контроль (самоконтроль) представляє вид діяльності керівників разом із представниками громадських організацій з установлення відповідності всієї системи навчально-виховної роботи школи загальнодержавним вимогам (нормативам). При цьому управлінська діяльність керівників виступає як головний об'єкт державно-громадської експертизи. Її види - тематична, фронтальна, форми - комплексно-узагальнююча, тематично-узагальнююча.

Методами державно-громадської експертизи є: збір інформації про об'єкт управління, бесіда, спостереження, вивчення шкільної документації, графіків, таблиць, діаграм, хронометрування, анкетування, проведення діагностичних робіт.

Педагогічний аналіз (самоаналіз) інформації на практиці - це виявлення факторів та умов, які позитивно й негативно впливають на різні процеси. Найбільш доцільним методом для цього може бути метод системного аналізу. Метод системного аналізу передбачає дослідження об'єкта "внутрішньошкільне управління" у трьох аспектах:

структурному - дослідження управлінської діяльності директора та його заступників у взаємозв'язку;

функціональному - установлення функцій управління в управлінському циклі;

генетичному - установлення зв'язку між попереднім, сьогоднішнім і майбутнім станом процесу управління школою.

У книзі П. Третьякова "Управление школой по результатам: Практика педагогического менеджмента" (М.: Новая школа, 1998) представлена програма експертизи внутрішньошкільного управління, що передбачає виконання перевірки (або проведення аналізу при самоконтролі) сукупності цілеспрямованих, послідовних операцій, необхідних для оцінки стану управлінської діяльності, що впливає на якість кінцевих результатів роботи школи.

1. Процес вивчення й оцінки управлінської діяльності

Етапи:

підготовчий (до виходу у школу) - визначаються цілі, формуються групи для вивчення діяльності школи, проводиться інструктаж членів групи (попереднє заслуховування керівників шкіл, співбесіда);

діагностичний (протягом одного тижня) - проводяться контрольні роботи (фронтальні, вибіркові) Складаються тексти робіт із трьох рівнів (репродуктивного, конструктивного та творчого) Вивчається практика управлінської діяльності керівників школи, збирається інформація про всі аспекти внутрішньошкільного управління;

аналітичний - аналізується отримана інформація, установлюються причинно-наслідкові зв'язки, що забезпечують успіх або неуспішність педагогічних процесів у школі;

заключний етап - (протягом одного тижня) узагальнюються й формулюються висновки, формуються управлінські рішення, надається практична допомога керівникам школи, методичним радам (окремим учителям), даються рекомендації з розвитку досвіду, складаються плани та комплексно-цільові програми з різних напрямів діяльності.

Приступаючи до експертизи внутрішньошкільного управління, інспектор, методист, фахівець-куратор разом із керівництвом школи, комісією фахівців (або керівників школи - при самоаналізі) аналізують мету, зміст запланованих заходів. При цьому ретельно вивчають найбільш важливі напрями управлінської діяльності й уміння керівників школи:

інформаційне забезпечення внутрішньошкільного управління, рівень цілісності системи, наявність блоків інформації (їх взаємодія) та елементів у кожному блоці;

відповідність змісту інформації функціональним обов'язкам, яку інформацію збирають, коли; способи її обробки та збереження, відповідність змісту конкретним цілям управління;

стан педагогічного аналізу (уміння визначити цілі, виділити об'єкти, аналізувати факти, явища шкільного життя з позицій системного підходу);

планування (річні, перспективний плани, програма розвитку чи комплексно-цільова як цілісна система органічно пов'язаних між собою напрямів діяльності школи);

організаторську діяльність керівників школи (уміння розподіляти управлінську працю між членами адміністрації, створити циклограму управління, організувати колектив на розробку й виконання управлінських рішень, спланувати й організувати на демократичних засадах роботу педрад, нарад, уміння впливати на розвиток демократичних процесів у самоврядуванні школи - з боку педради, управлінських органів і громадськості);

стан внутрішньошкільного контролю (уміння створити цілісну систему внутрішньошкільного контролю й самоконтролю, визначити цілі, види, форми та методи контролю, відповідальних за його проведення);

процес регулювання (уміння підтримувати всю систему школи, НВП на оптимальному якісному рівні).

Експертиза внутрішньошкільного управління за описаною технологією забезпечує системний контроль, дозволяє проводити глибокий аналіз, сприяє наданню діючої допомоги керівникам школи. Розглянемо основні блоки аналізу (самоаналізу) діяльності керівників школи.

1.1. Вивчення й оцінка інформаційно-аналітичних умінь керівників школи

Мета:

виявити й оцінити, як інформаційне забезпечення й аналітична діяльність адміністрації разом із громадськими організаціями сприяли підвищенню ефективності управління та результативності роботи школи в цілому.


 
 

Цікаве

Загрузка...