WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Нововведення в початковій школі - Реферат

Нововведення в початковій школі - Реферат

Нововведення в початковій школі

У демократичному суспільстві ХХІ століття запитам часу відповідає школа, яка відрізняється:

спрямованістю на розвиток самосвідомості особистості як інструменту перетворення дійсності, володіння прийомами самоосвіти й самовдосконалення;

переходом з режиму функціонування на режим розвитку;

глибокою й широкою диференціацією змісту навчання.

Вочевидь, завдання ці доволі широкого діапазону і не можуть бути реалізовані в окремій школі будь-якого типу. Можливість їх реалізації потребує реформування всієї освітньої системи. Така диференційована система освіти в нашій державі зараз інтенсивно формується.

Важлива роль освіти для економічного розвитку визнається й урядом України. Аналізуючи Національну доктрину розвитку освіти, Концепцію 12-річної освіти, Закон України "Про освіту", матеріали колегій МОН України, полеміку щодо питання реформування освіти в Україні, можна визначити основні напрями цього процесу:

особистісна орієнтація освіти;

формування національних і загальнолюдських цінностей;

постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;

розвиток системи безперервної освіти;

запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій;

інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового освітнього просторів.

Сучасна школа, як соціально-педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку особистості й сучасним вимогам суспільства. Щоб гідно жити в сучасному суспільстві, особистість повинна бути компетентною в різних сферах діяльності. Школа має допомогти учням в володінні технологіями життєтворчості створити умови для розкриття потенціалу самопізнання, самооцінки, саморегуляції та самореалізації, інтеграції в соціокультурний простір.

Метою освіти є формування такого рівня соціальної зрілості учнів, який буде достатнім для забезпечення їхньої самостійності в різних серах життєдіяльності. Компетентнісний підхід у освіті покликаний подолати прірву між освітою та життям. Формування компетентностей учнів відбувається у процесі обов'язкової взаємодії всіх суб'єктів освітнього процесу.

Тому в сучасних умовах виникла потреба в диференційованому навчанні всіх але не за однаковими навчальними планами та програмами. Альтернативою цього є спеціалізація та профілізація шкіл. Концепція профільного навчання загальноосвітньої школи спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти та тому ґрунтується на принципах:

наступності й альтернативності;

варіативності і альтернативності;

диференціації;

гнучкості.

Але, на мою думку, вирішити ці завдання допоможе створення єдиною безперервної системи, яку можна представити як освітній округ, проект якого я хочу презентувати. Центром такого округу буде заклад нового типу - навчально-виховний комплекс.

Головна ідея творення освітнього округу полягає в:

організації безперервного, гармонійного розвитку особистості дитини;

раціональному поєднанні діяльності дошкільних, шкільних, позашкільних закладів освіти.

Структура освітнього округу:

об'єднання "Початкова школа - дитячий садок (садки) мікрорайону";

мережа загальноосвітніх шкіл (ІІ ступеня) у двох рівнях: гімназійні класи та загальноосвітні класи;

мережа профільних шкіл округу;

міжшкільний виробничий комбінат;

центр (центри) розвитку творчості і здоров'я дітей.

Створення такого освітнього округу дозволить:

Створити систему неперервної освіти на основі тісного взаємозв'язку вихователів, учителів, керівників творчих колективів та спортивних секцій, наукових працівників.

Реалізувати принцип наступності в освіті та вихованні через розробку нового (єдиного) змісту освіти, яке забезпечить єдність культурного та освітнього просторів з центром формування духовно-моральних основ розвитку дитини.

Забезпечити єдність навчання та виховання як показника економічного і політичного розвитку суспільства.

Організувати ранню діагностику фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дитини та реалізувати на цій основі особистісно зорієнтований підхід у навчанні.

Скорегувати функції центру і регіонів, сформувати освітньо-культурний простір для задоволення потреб громадян і регіонального ринку праці, врегулювати взаємодію середньої та вищої школи.

Основні принципи побудови освітнього округу:

особистісно зорієнтоване навчання;

цілісність і безперервність;

природовідповідальність і диференціація навчання та виховання;

гуманізація та демократизація навчально-виховного процесу;

цільного компонентів освіти, розвитку та виховання;

варіативність і практична спрямованість навчання.

Основні напрями роботи:

Формування творчо працюючих колективів із високим рівнем професіоналізму.

Удосконалення системи управління.

Матеріально-технічне забезпечення навчальних та виховних закладів округу: література, навчально-наочні та методичні посібники комп'ютерне та програмне забезпечення, аудіовізуальна апаратура тощо.

Модифікація змісту навчально-виховного процесу. структури його організації; пошуки і впровадження сучасних педтехнологій; оволодіння системою дистанційної освіти.

Розробка та впровадження авторських програм та використання варіативних навчальних планів.

Здійснення передпрофільної підготовки в основній школі (широка варіативність курсів за вибором).

Організаційне поєднання виховного та навчального процесів із науково-дослідницькою, творчою діяльністю всіх ланок округу.

Спеціалізація і профілізація шкіл ІІІ ступеня, що забезпечить наступноперспективні зв'язки між середньою і професійною освітою.

Розвиток взаємодії профільних та ліцейних класів і провідних вищих навчальних закладів регіону.

Оновлення змісту освіти та методів навчання

Зміст загальної освіти, закріплений проектами освітніх стандартів досі зорієнтований на передачу "основ наук", а не на конструювання цілісної світоглядної картинки буття. тому удосконалення змісту освіти на сучасному етапі розвитку освіти та його структурної організації передбачає:

Етап "Дитячий садок - школа І ступеня":

підготовку дітей до школи треба починати завбого до початку навчання;

роботу з організації наступності між дошкільною та шкільною освітою треба вести у трьох напрямках;

робота з батьками;

робота з дітьми;

робота з педагогічними кадрами;

направлення змісту дошкільного навчання на всебічний, гармонічний розвиток дитини, формування фізично здорової особистості та її творчих здібностей;

створення профільних груп в дитячих садках мікрорайону та їх наступність у початковій школі;

шкільне навчання повинно логічно і послідовно витікати з дошкільної освіти;

створення варіативного компоненту навчального плану початкової школи і широкий вибір розвивальних курсів;

введення в зміст дошкільного та початкового навчання курсів, направлених на розвиток комунікативних навичок спілкування;

введення в зміст початкового навчання основ інформатики.

Основні методи навчання: ілюстративно-пояснювальний; проблемно-пошуковий.

Етап "Школа ІІ ступеня" - розробка авторських програм, зорієнтованих на різнорівневе варіативне, багатоступеневе навчання:

оптимізація пропорцій між блоками гуманітарних та природничо-математичних знань;

упровадження навчальних дисциплін соціально-практичного спрямування, новітніх інформаційних технологій;

збагачення й осучаснення інваріантного та варіативного компоненту освіти;

зміст одного й того же предмета у класах рівня (гімназійних і загальноосвітніх) має бути різним;

упровадження навчального курсу "Інформатика" в усіх класах школи;

удосконалення системи розвитку творчості учнів;

упровадження системи допрофільної підготовки у 8-9-х класах через поглиблене вивчення окремих предметів (диференційовано) та широкого вибору в навчальному плані факультативних курсів і курсів за вибором;

широка профорієнтаційна робота.

Основні методи навчання: пролемно-пошуковий, дослідницький, самостійна творча діяльність.

Етап "Школа ІІІ ступеня - профільна школа":

профільне навчання організується через навчальні заняття (уроки, факультативи, тощо), дистанційні курси, екстернат;

уключення в навчальні плани старшої школи спеціальних і загальноосвітніх курсів, збільшення кількості годин на практичне навчання за профілем (учень вибирає предмети сам);

організація відпочинку, оздоровлення та трудової діяльності учнів у таборах праці й відпочинку, виробничих бригадах.

Основні методи навчання: дослідницький, самостійна творча діяльність.

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат - це навчальний заклад (у рамках одного освітнього округу), який забезпечу потреби учнів загальноосвітніх навчальних закладів у допрофесійній та професійній підготовці (профілі - спеціалізація обирається згідно інтересів учнів округу та запитів на ринку професій регіону).

Центр розвитку творчості та здоров'я дітей:

всебічний розвиток творчих здібностей дитини, розробка інтегральної системи пошуку, відбору, гармонійного розвитку обдарованих дітей;

створення оптимальних умов для саморозвитку, самореалізації учнів на основі індивідуальних інтересів і нахилів;

залучення учнів до творчих конкурсів поза школою;

забезпечення оптимальних умов для фізичного розвитку кожного учня з урахуванням природних даних і інтересів особистостей;

широкий вибір творчих колективів і спортивних секцій як у самому центрі, так і у його філіях при школах.

Управління освітою

Мета управлінського супроводу полягає у створенні умов для оптимізації навчально-виховного процесу, інноваційної освітньої діяльності педагогічних колективів, індивідуального розвитку учнів, будування гармонічних взаємин між учасниками педагогічного процесу в ситуації моніторингу якості освіти:

управління в навчальних закладах здійснюється на принципах самоврядування;

реалізація принципів демократизації, гуманізації в управлінні;

психологізація управління, людино-центристський принцип управління (оновлення етики управління, мотивації);


 
 

Цікаве

Загрузка...