WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчаючи, розвивати та виховувати - Реферат

Навчаючи, розвивати та виховувати - Реферат

Навчаючи, розвивати та виховувати

Суперечність між вимогами суспільства, новими парадигмами та стандартами освіти може бути пом'якшена за умов розробки й урахування закономірностей взаємозв'язку навчання та розвитку учнів реформованої школи

Спираючись на визначення розвитку як процесу прогресивних змін особистості в часі та просторі, виокремимо такі основні напрямки загального розвитку старшокласника: інтелектуальний, соціальний, валеологічний - на основі концепції життєтворчості (Л. Сохань, І. Єрмаков, В. Моляко та ін.). Картезіанська (біологізаторська) позиція та біхевіоризм (соціологізаторська) синтезувались у сучасній науці в концепціях навчального розвитку (1) і розвивального навчання (2):

1 - розвиток визначає навчання, яке підкорене законам розвитку, його певним стадіям (Ж. Піаже, З. Фрейд, Д. Дьюї);

2 - навчання повинно випереджати розвиток, спираючись на зону ближчого розвитку (Л. Виготський, О. Леонтьєв, Д. Ельконін, В. Давидов, О. Дусавицький та ін.).

Сутність взаємозв'язку навчання й розвитку полягає в розумінні його діалектичного характеру: навчання веде за собою розвиток, а продуктивний загальний розвиток сприяє успішному навчанню (Л. Заков, Г. Костюк, В. Паламарчук, О. Савченко).

Функції взаємозв'язку навчання й розвитку учнів залежать від їхнього віку і у старшій школі набувають характеру життєтворчої, професійної домінанти.

У масовій школі взаємозв'язок навчання й розвитку перебуває на емпіричному рівні; у закладах нових типів - на теоретичному, що дозволяє корегувати недоліки підручників, у яких ця проблема розв'язується здебільшого несистемно. У підручниках нового покоління повинні враховуватись також типи взаємозв'язку навчання й розвитку: методологічний, цільовий, змістовий, технологічний.

Науковому розв'язанню цієї проблеми сприяє створення "надпрограм" розвитку учнів (М. Босенко, В. Паламарчук, О. Савченко, О. Почупайло, Г. Сазоненко та ін.) за умови їхнього застосування з відповідним контролем і корекцією з боку методистів, керівників шкіл, учителів.

Досвід реалізації таких програм на теренах колишнього Союзу (Н. Лошкарьова) та в Україні, експериментальна перевірка в закладах різних типів свідчать про підвищення продуктивності навчання на 20-30 % і досягнення учнями середнього та високого рівнів розвитку.

Сказане стосується інтелектуального розвитку учнів. Проблеми валеологічного та соціального розвитку вимагають окремого обговорення.

Важливим чинником реалізації взаємозв'язку й розвитку учнів є реалізація у стандартах освіти, програмах і підручниках багатовимірної моделі змісту освіти, урахування не тільки предметного, а й діяльнісного, й мотиваційного компонентів.

Продуктивність взаємозв'язку навчання й розвитку залежить від реалізації стратегічних принципів реформованої школи, а також від характеру навчальних технологій.

Отже, реалізація взаємозв'язку навчання й розвитку учнів є внутрішнім механізмом реформованої школи.

Освіта ХХІ століття - це освіта для людини. Її стрижень - розвивальна, культуротворча домінанта - наголошується в "Концепції розвитку загальної середньої освіти". Уперше в документах про реформу робиться наголос не на ЗУНах, а на розвитку людини. Уперше маємо історичний шанс системної трансформації освіти. У великому колі дидактичних проблем - від мети до оцінювання результатів - виокремимо можливості сучасних навчальних технологій у розвитку старшокласників 12-річної школи. Реформа відбувається завдяки як зовнішнім, так і внутрішнім умовам.

Внутрішнім механізмом реалізації доктрини реформованої освіти та її базової концепції є врахування в навчально-виховному процесі закономірностей взаємозв'язку навчання й розвитку учнів.

Спираючись на визначення розвитку як процесу прогресивних змін особистості, у складній системі взаємопов'язаних компетенцій старшокласника виокремимо провідні, життєтворчі.

У становленні особистісної зрілості важливим є період ранньої юності, оскільки саме в цьому віці накопичуються психічні та фізичні резерви, що підводять молоду людину до її генетичної форми в період дорослості. Старшокласник стоїть на порозі самостійного трудового життя, життєтворчості в суспільстві. Психолого-педагогічні дослідження виявляють, що конституціональним у становленні особистості старшокласника є соціальне самовизначення - пріоритетна спрямованість і мотиви діяльності, від змісту та характеру яких залежать успішність навчальної діяльності й подальша життєтворчість.

Тому основними напрямками загального розвитку старшокласників уважаємо інтелектуальний, соціальний і валеологічний.

Сутнісними характеристиками інтелектуального розвитку учнів є їхні академічні досягнення та рівень розвитку інтелектуальних умінь, а у старшому шкільному віці - рівень опанування адекватних методів наукового пізнання (див.: Паламарчук В. Ф. Як виростити інтелектуала? - Тернопіль: Навчальна книга. - Богдан, 2000).

Соціальний розвиток старшокласника характеризується відповідною професійною спрямованістю, схильністю до конкретних дій, самостійності, відповідальності. Відмітимо, що в різних соціальних умовах (різних типах сімей і школи, позашкільного навчання та праці) існують суттєві відмінності в темпах і динаміці особистісної зрілості, розвитку молодої людини.

Валеологічний компонент загального розвитку людини характеризується станом здоров'я та фізичного розвитку, які також значно відрізняються в різних умовах життя.

Компоненти загального розвитку як складники системи перебувають між собою у взаємозв'язках. Розглянемо детальніше ці компоненти.

Взаємозв'язок навчання й розвитку є також системним явищем, тобто має певні параметри, складники; функції його залежать від віку учнів і у старшій школі набувають характеру життєтворчої, професійної домінанти. У прогностичному плані ефективний взаємозв'язок навчання й розвитку старшокласника визначає його спеціалізацію, життєтворчу траєкторію, особистісну зрілість.

Вивчення масового та передового (у тому числі інноваційного) досвіду реалізації закономірностей взаємозв'язку навчання й розвитку учнів дозволило визначити такі тенденції. У масовій школі розвиток учнів здебільшого здійснюється стихійно, емпірично (через зміст і характер навчальних завдань, спектр життєдіяльності). У закладах нових типів цей розвиток здійснюється на наукових засадах (через авторські програми, підручники, дидактичні матеріали, високу майстерність педагогів, public relation, позашкільну діяльність професійного спрямування).

Окремою проблемою є дослідження можливостей сучасних підручників у розвитку учнів. Багаторічні дослідження київської школи розвивального навчання свідчать про те, що на зміну підручникам репродуктивного типу приходять підручники нового покоління - проблемного, розвивального типу, навчальні тексти та завдання яких орієнтовані на розвиток учнів. Недоліками багатьох підручників є затеоретизованість і надмірна перевантаженість інформацією. Але спеціальні дослідження свідчать про значний вплив на інтелектуальний розвиток нових підручників, авторами яких є досвідчені вчені-практики.

Сучасні стандарти освіти в більшості спрямовані на реалізацію не тільки змістового, а й розвивального, і мотиваційного компонентів змісту освіти.

Тобто важливим чинником реалізації взаємозв'язку навчання й розвитку учнів є побудова багатовимірної моделі змісту освіти.

Продуктивність взаємозв'язку навчання й розвитку залежить і від раціональної реалізації стратегічних принципів реформованої школи: гуманітаризації, життєтворчості, оптимізації, особистісної орієнтації, єдності національного та загальнолюдського, а також відомих дидактичних принципів науковості, доступності, наочності і т. ін.

Інтелектуальний і соціальний розвиток старшокласника, спрямовуючись метою та змістом освіти, практично реалізується через навчальні технології. Основними навчальними технологіями, що задіяні в полі освіти України, є: інформаційні, проблемні, розвивальні, індивідуалізовані, інтерактивні, модульні, ігрові, дистанційні, інтегровані.


 
 

Цікаве

Загрузка...