WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Моніторинг та самоекспертиза освітнього середовища навчального закладу - Реферат

Моніторинг та самоекспертиза освітнього середовища навчального закладу - Реферат

Моніторинг та самоекспертиза освітнього середовища навчального закладу

Основним фактором реформування управлінської сфери в освіті є її децентралізація, яка, в свою чергу, зумовила пошук механізмів оцінки діяльності кожного навчального закладу. Реформування освіти відбувається не тільки в царині її змісту, але й в усьому освітньому просторі

Зміни, пов'язані зі зміщенням акцентів у контролюючих функціях управління, зокрема стосуються проголошення нової моделі контролю, делегування повноважень від вищих інстанцій до нижчих, руйнацією усталених роками схем оцінювання роботи шкіл.

Актуальність запровадження моніторингу та самоекспертизи до оцінки освітнього середовища пов'язана з необхідністю отримання достовірної інформації про всі аспекти впливу на учня. Якість освіти безпосередньо залежить від комфортності становища дитини та її взаємодії з різними об'єктами освітнього середовища, тому що саме таким чином "реалізується особливий механізм зчитування та освоєння накопиченої культурою життєво важливої інформації: людський досвід ізоморфно перетворюється на інформацію педагогічну як модель цього досвіду".

Метою статті є теоретичне та практичне дослідження освітнього середовища шляхом внутрішнього моніторингу та самоекспертизи.

Завданнями статті є: розглянути тлумачення понять моніторингу, самоекспертизи та дослідити механізми їхньої взаємодії; проаналізувати складові компоненти та основні характеристики освітнього середовища школи, простежити взаємодії об'єктів у ньому та впливи на учня у різних системах взаємодій; розглянути результати моніторингу та самоекспертизи освітнього середовища на прикладі конкретного загальноосвітнього навчального закладу; окреслити коло питань для подальших досліджень, пов'язаних із формуванням інноваційного освітнього середовища школи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі моніторинг у порівнянні з експертизою розглядається в часовому вимірі як ширше поняття. Експертиза має механізми для глибшого і детальнішого аналізу об'єкта дослідження. Проте, у системи моніторингу та експертизи, хоч і в неоднаковій мірі, входять такі важливі елементи, як збір інформації методами діагностики та вимірювання, її аналіз, оцінювання та експерті висновки. Одні і ті ж суб'єкти можуть проводити моніторинг та експертизу. Подібними є також і процедурні елементи. Відмінності між моніторингом та експертизою простежуються, зокрема, у самих трактуваннях, бо моніторинг тлумачиться, за визначенням Г. Єльникової, як "комплекс процедур щодо спостереження, поточного оцінювання перетворень керованого об'єкта і спрямування цих перетворень на досягнення заданих параметрів розвитку об'єкта" , експертиза - як "розгляд, дослідження якої-небудь справи, якогось питання з метою зробити правильний висновок, дати правильну оцінку відповідному явищу". Тобто найхарактернішою рисою моніторингу є "синхронність процесів спостереження вимірювання", "систематичне збирання фактів" протягом певного проміжку часу. Педагогічна експертиза дає "аналіз та оцінку функціональної ефективності структурних елементів школи" у фіксованому часовому розрізі. Отже, освітній моніторинг та педагогічна експертиза - взаємопов'язані управлінські технології оцінки та контролю. Результати моніторингових досліджень можуть бути основою для експертних висновків, а дані експертизи можуть стати приводом для початку моніторингових досліджень.

Важливість застосування технологій моніторингу та самоекспертизи пояснюються тим, що "вимірювання якісних результатів освіти, які лежать в основі оцінки внутрішньої ефективності роботи школи, - виключно складна методологічна проблема. Адже йдеться про характеристики, які з огляду на свою природу не можуть повністю виразитись у цифрах і формулах". Саме до таких характеристик можна віднести освітнє і соціальне середовище навчального закладу. Їх наявність є однією з передумов функціонування школи як відкритої соціальної системи.

Сьогодення педагогічної практики розглядає освітнє середовище для кожного учня як "універсальний соціально-громадський майданчик, де йде процес визнання та сприйняття своїх можливостей і здібностей, урахування власних потреб, інтересів, формування ціннісних орієнтацій".

Природний та соціальний довкіл навчального закладу, який формує освітні компетенції учнів, трактується як освітнє середовище, освітній простір. "Простір - це необмежена протяжність (у всіх вимірах і напрямах)", а середовище - "сукупність природних умов, у яких відбувається життєдіяльність будь-якого організму", "реальна дійсність, в умовах якої проходить розвиток людини". Отже, поняття "простір" та "освітнє середовище" вживаються як синонімічні. Наскільки нам відомо, більшість сучасних словників із педагогіки та менеджменту не подають тлумачення самого поняття "освітнє середовище". Окремі з них віддають перевагу терміну "освітній простір" і розглядають його за аналогією до словосполучень "виховний простір", "інформаційний простір", "екологічний простір". Разом із тим, у сучасних дослідженнях спостерігається досить велике розмаїття понять, близьких до освітнього середовища. Зокрема, такими є педагогічне середовище, яке формується на засадах взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу; соціофізичне середовище, внутрішнє середовище освітньої системи, внутрішнє і зовнішнє середовище школи, ближнє соціальне і зовнішнє середовище школи, локальне освітнє середовище та макросередовище, навчальне середовище.

Трапляються різні тлумачення поняття освітнього середовища: "сукупність матеріальних, духовних і емоційно-психологічних умов, у яких відбувається навчально-виховний процес, а також чинників, що як сприяють, так і перешкоджають досягненню його ефективності", "різноманітний, різнорівневий світ, який оточує людину, формує її уявлення про цей світ, її ставлення до людей, природи, всієї навколишньої дійсності", "система впливів і умов формування особистості за заданим зразком, а також можливості для її розвитку, які містяться в соціальному і просторово-предметному оточенні".

Розвиток досліджень у цій галузі приводить до появи нових характеристик освітнього середовища, зокрема таких, як діяльнісність, особисто зорієнтований підхід до його формування, властивість трансформуватись, наприклад, у телекомунікаційне навчальне середовище.

У центрі моделей освітнього середовища стоїть переважно учень. Окремі дослідники у центрі структури внутрішнього освітнього середовища школи розвитку виділяють три компоненти: зміст, організацію, технології, які обумовлюються життєдіяльними складниками школи: філософією, місією, моделлю випускника, політикою та стратегією школи. Усі ці компоненти внутрішнього освітнього середовища спрямовані на учня, який є на вході і на виході цієї системи. При цьому зауважено, що у школи є й інші виходи, наприклад, "її вплив на ближнє оточення, і на суспільство в цілому, її престиж, репутація, добре ім'я".

Вивчення та оцінка освітнього середовища є також предметом гуманітарної експертизи, яка передбачає розв'язання питання: "що відбувається з людиною і її людськими вимірами".

Об'єктами дослідження в освітньому середовищі є структура, параметри (характеристики), типи, взаємодії, впливи та управління системами.

По-різному ставляться до визначення параметрів освітнього середовища. Розглядаються, зокрема такі: налагодження системи роботи з батьками у школі, розв'язання проблем взаємодії школи і сім'ї, вироблення стратегії і тактики спільних дій, спрямованих на оптимізацію навчально-виховного процесу, створення умов для самореалізації батьків, пошук новітніх педагогічних технологій. С. Братченко визначає інші параметри: місце знаходження школи, вигляд школи, її архітектура і внутрішнє оздоблення, комфортність, різномаїття, екологічність; рівень щільності заселення (скупченості) школи і свободи пересування, класні кімнати тощо. Однією зі специфічних характеристик освітнього середовища вважають його нестатичність.


 
 

Цікаве

Загрузка...