WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Моніторинг розвитку системи освіти - Реферат

Моніторинг розвитку системи освіти - Реферат

Моніторинг розвитку системи освіти

Моніторинг не є окремою управлінською функцією. Він виступає, скоріше, як складовий компонент таких управлінських функцій, як аналіз і контроль, система вимірювання динаміки якісно-кількісних змін об'єкта. Моніторинг - це "градусник", що дозволяє виміряти "температуру" - стан об'єкта

Перелік напрямів рекомендованих практичних робіт

Ми припускаємо, що в наведеному нижче списку вам удасться вибрати напрям до душі. Якщо це не відбулось, запропонуйте свій варіант.

Звертаємо увагу, що право назви майбутньої роботи належить вам.

1. Побудуйте модель системи внутрішньошкільного моніторингу для своєї освітньої установи.

2. Побудуйте модель моніторингу, предметом якого є задоволеність батьків вашого класу (групи) якістю освіти, одержуваної дітьми у вашій освітній установі.

3. Розробіть розділ проекту програми розвитку освітньої установи на основі проведеного на вибір моніторингу рівня сформованості загальнонавчальних умінь і навичок (стану здоров'я учнів, рівня вихованості, рівня творчих досягнень тощо). У розділі "Очікувані результати" укажіть показники рівня досягнення планованих результатів.

4. Розробіть модуль у проекті освітньої програми своєї освітньої установи "Управління реалізацією програми через моніторинг".

5. Організуйте моніторинг кадрового (або іншого) забезпечення своєї освітньої установи за останні 5 років. Опишіть технологію його проведення.

6. Самостійно визначте предмет й об'єкт моніторингу, виходячи зі свого практичного досвіду та потреб. Проведіть відповідне моніторингове дослідження у своїй освітній установі.

Моніторинг освітнього середовища

Основну увагу в даній главі приділено діагностиці результатів шкільної освіти, моніторингу освітнього середовища навчального закладу.

Моніторинг розвитку освітнього середовища навчальної установи

Моніторинг у сфері освіти можна розглядати і як частину системи маркетингу (маркетингу освітніх послуг) в освіті (В. Ясвін. Експертиза шкільного освітнього середовища, 2000). Це пов'язано не тільки зі специфікою його об'єкта, а і з особливостями самої системи освітнього маркетингу.

Система освіти - це особлива галузь соціальної сфери, у рамках якої реалізуються потреби населення й суспільства в освіті за допомогою надання освітніх послуг. Розміри системи освіти можуть бути різними: регіональна система освіти, система муніципальної освіти, освітній округ, окрема освітня установа й т. п. Моніторинг розвитку системи освіти містить у собі весь комплекс процедур, що дозволяє виявити динаміку цієї системи в історично визначений часовий період. У даному відношенні моніторинг добре вписується в алгоритм маркетингу освітніх послуг, є його необхідною умовою та невід'ємним компонентом. Тут моніторинг, поряд із прогнозом, служить забезпеченню інформаційної стабільності, запобіганню дефіциту інформації при виробленні рекомендацій і прийнятті управлінських рішень, підвищенню ступеня їх обґрунтованості.

У рамках діяльності системи освіти здійснюється формування орієнтації суб'єктів освіти на освітньому ринку, визначення в ній своєї ніші. Для того щоб організувати ефективну діяльність із задоволення освітніх потреб населення, необхідно відслідковувати динаміку якісних і кількісних показників, що відбивають як освітні потреби безпосередньо населення, так і ринку освітніх послуг (системи освіти), і ринку праці (куди рано чи пізно приходить споживач освітніх послуг).

Освітнє середовище - поняття, що формується. Воно охоплює систему впливів та умов формування особистості, можливості для її розвитку, що є в соціальному та просторово-предметному оточенні.

Частіше за все, коли йдеться про освітнє середовище, мається на увазі конкретне оточення якого-небудь навчального закладу або конкретна родина. Таке середовище можна позначити як локальну освітню, на відміну від освітнього середовища в широкому сенсі - макросередовища, що теоретично може являти собою весь Всесвіт. Локальне освітнє середовище - це функціональне та просторове об'єднання суб'єктів освіти, між якими встановлюються тісні різнопланові групові взаємозв'язки.

Практична реалізація освітніх проектів локального рівня здійснюється конкретними виконавцями - учителями. Ними організується педагогічне середовище професійного функціонування, що може бути позначене як освітнє мікросередовище. Локальне освітнє середовище, власне кажучи, складається із "вбудованих" у нього освітніх мікросередовищ (див. модель нижче).

Модель вбудованості та взаємопроникнення освітніх середовищ

Як структурні одиниці освітнього (шкільного) середовища Г. Ковальов виділяє: фізичне оточення, людські фактори та програму навчання. До фізичного оточення віднесені: архітектура шкільної будівлі, ступінь відкритості-закритості конструкцій внутрішньошкільного дизайну, розмір і просторова структура класних та інших приміщень, легкість їх просторової трансформації при виникаючій необхідності, можливість і широта просторових переміщень у них учнів тощо.

До людських факторів віднесені: ступінь скупченості учнів та її вплив на соціальну поведінку, особистісні особливості й успішність учнів, зміна персонального та міжособистісного простору в залежності від умов конкретної шкільної організації, розподіл статусів і ролей, статево-вікові й національні особливості учнів і вчителів тощо.

Нарешті, до програми навчання віднесені такі фактори, як структура діяльності учнів, стиль викладання й характер контролю, кооперативні чи конкурентні форми навчання, зміст програм навчання (їх традиційність, консерватизм або гнучкість) тощо.

Параметри освітнього середовища, безумовно, деякою мірою пов'язані один з одним і в той же час кожний з них може мати свій низький чи високий показник незалежно від рівня показників інших параметрів.

Можна, наприклад, виділити такі параметри освітнього середовища:

широта;

інтенсивність;

усвідомлюваність;

стійкість;

емоційність;

узагальненість;

домінантність;

когерентність;

активність;

мобільність.

Так, наприклад, освітнє середовище дитячого екологічного табору творчого типу мобільності може характеризуватись відносно низьким показником широти й у той же час - високою інтенсивністю; високим ступенем усвідомлюваності й низкою стійкістю, високою емоційністю й низькою узагальненістю; високою домінантністю й низькою когерентністю, низькою активністю й високою мобільністю. Дана система параметрів експертизи освітнього середовища дозволяє робити її системний опис, дає можливість здійснювати моніторинг розвитку освітнього середовища навчального закладу. Психолого-педагогічна експертиза освітнього середовища на основі представленого комплексу діагностичних параметрів дозволяє більш ясно побачити потенціал її організаційного розвитку, що дуже важливо для керівників навчального закладу.

Найбільш важливо використовувати методику експертизи для здійснення моніторингу розвитку освітнього середовища. Як уважали древні китайські мудреці, безглуздо постійно намагатись порівнювати себе з іншими. Адже завжди знайдуться ті, хто опиниться перед нами, й обов'язково знайдуться ті, кого ми самі зуміли випередити. Чи варто на це орієнтуватись? Набагато важливіше "порівняти себе із собою вчорашнім".

Щорічно проводячи експертизу свого освітнього середовища (на рівні всієї школи чи окремих класів) "внутрішніми" силами, тобто так званим методом включеної експертизи (самоаналізу), адміністрація (чи окремий учитель) може забезпечити чіткий контроль динаміки її розвитку, цілеспрямовано коректувати цей розвиток шляхом перерозподілу ресурсів, якщо необхідно, збільшити показник того чи іншого параметра.

Особливий інтерес для аналізу управлінської ситуації у школі може привертати помітна різниця експертних оцінок освітнього середовища з боку самого директора, кожного з його заступників, педагогів, батьків. Заповнити експертні таблиці можна запропонувати також випускникам школи. При цьому в жодному разі не слід з'ясовувати, хто з них "правий", а хто ні. Набагато важливіше осмислити, чому та сама ситуація сприймається по-різному з різних позицій. Висновки, отримані в результаті такого аналізу, можуть стати важливим фактором удосконалення управлінської системи навчального закладу. Одержавши певну "картинку" освітнього середовища, керівник визначає стратегію її подальшого розвитку на основі своїх уявлень про цілі освіти. Можна, наприклад, зосередити наявні ресурси на радикальному підвищенні рівня кількісних параметрів, що мають на циклограмі найбільш низькі значення.

Можна прагнути довести до максимальних значень один чи кілька параметрів, що є найбільш важливими в даних конкретних умовах, і т. д.

При цьому не завжди необхідно прагнути досягати теоретично можливого максимуму.

Скажімо, різке підвищення рівня інтенсивності освітнього середовища може виявитись; небажаним через занадто великі навантаження учнів, що негативно позначиться на стані їх фізичного та психічного здоров'я.


 
 

Цікаве

Загрузка...