WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модернізація освітнього процесу на підставі компетентнісного підходу - Реферат

Модернізація освітнього процесу на підставі компетентнісного підходу - Реферат

Система оцінювання, розроблена в освітньому закладі, повинна враховувати:

• тип установи та реалізовані освітні програми;

• сучасні тенденції розвитку практики оцінювання досягнень учнів - пріоритет письмової форми оцінки знань над усною; підсумовування результатів поточного (рубіжного) та екзаменаційного контролю в підсумковій оцінці; використання індивідуального рейтингу як одного з показників успіхів у навчанні (у тому числі використання комп'ютерного тестування як допоміжного засобу); використання варіативних багатобальних шкал оцінювання поряд зі збереженням класичної.

Створювана система оцінки повинна мати банк оцінних матеріалів, принаймні для п'яти ступенів внутрішньошкільного контролю: на вході в початкову школу, на вході в основну школу, на рубежі 11-12-ти років (середина основної школи), при завершенні основної школи, при завершенні старшої школи. Для кожного ступеня варто підготувати матеріали, що дозволяють оцінити рівень сформованості ключових компетентностей, характерних для даного вікового інтервалу.

На першому ступені освіти (початкова школа) особливо важливо оцінювати динаміку інтелектуального та психофізіологічного розвитку дитини. При цьому істотна мотиваційна складова освіти. Дитина хоче вчитися, хоче ходити у школу - ось що важливо в першу чергу.

Другий ступінь освіти (основна школа). Перехід в основній школі на самоконтроль і самооцінку вимагає наявності певних умінь контрольно-оцінної діяльності учнів. Такими вміннями учні можуть зовсім не володіти. У зв'язку з цим необхідно передбачити цілеспрямовану роботу з формування в дітей прийомів і способів самоконтролю та самооцінки.

На третьому ступені освіти (старша школа) здійснюється перехід до освіти за стандартами та програмами профільного навчання. Освіта повинна стати більш індивідуалізованою, функціональною та ефективною. Для цього необхідно:

Створити умови для самовизначення учнів за допомогою введення різноманітних курсів на вибір (базових загальноосвітніх, профільних, елективних), основним завданням яких є професійна орієнтація учнів.

Розробити механізми (алгоритми, технології) значної диференціації навчання школярів із широкими та гнучкими можливостями побудови індивідуальних освітніх маршрутів старшокласниками.

Розробити матеріали для оцінювання загальноосвітнього та профільного рівня підготовки з використанням багаторівневої бальної оцінки (орієнтовно - 100-бальна система), а також передбачити критерії "переведення" отриманих результатів у звичні.

Продумати можливість проведення по закінченню основної школи "малого ЄДІ", що дозволить, з одного боку, об'єктивно оцінити рівень досягнень учнів, а з іншого - створить основу для впровадження в масову практику механізму раціонального конкурсного відбору у старшу профільну школу.

Таким чином, можливе визначення наступних напрямів удосконалювання методики оцінювання освітніх результатів:

Пошук і відпрацьовування ненормативних систем оцінювання. Перехід від принципу оцінювання за відповідністю деякій нормі до принципу оцінювання дитини за результатами її власного просування.

Визначення моменту доцільності введення нормативної оцінки (оцінки) як однієї з форм оцінювання, що з'являється при виникненні в дитини внутрішньої потреби в ній як у деякому індикаторі її успіхів відносно однолітків, у тому числі й з інших шкіл (як правило, така потреба з'являється на рівні сьомого-восьмого класу). Роль нормативного оцінювання зростає в міру просування учня до завершення основної школи, але її можливості вкрай обмежені, тому що не дозволяють дитині одержати розгорнуте уявлення про своє реальне просування в освіті. Необхідно шукати та відпрацьовувати способи поєднання нормативних оцінок з іншими способами оцінювання.

Пошук форм і способів залучення учнів до розробки принципів і критеріїв оцінювання. Для цього необхідне розкриття вчителем свого навчального плану, свого роду декларація про наміри. У кожному разі критерії, за якими проводиться оцінювання, повинні бути відкриті для учня, він повинен розуміти та приймати їх.

Розробка систем якісного оцінювання, пошук способів їхнього сполучення з іншими системами. При цьому якісна оцінка повинна фіксувати успішність виконання учнем тієї чи іншої роботи, ефективність витрачених учнем зусиль, ступінь його просування. На певному етапі в оцінку включаються порівняльні характеристики, що дозволяють учневі оцінити себе та своє просування в порівнянні із просуванням однокласників.

Уведення відкритого захисту учнем своєї діяльності (звіту про неї) як форми підсумкової атестації за певний період (півроку, рік). Такий звіт містить у собі всю освітню діяльність учня в усіх її видах і формах і проходить як докладна розмова про успіхи та невдачі дитини, в яких беруть участь учителі, однокласники, можливо, батьки.

Уведення в освітній процес методик, спрямованих на розвиток рефлексивних умінь, і розробка на їхній основі системи самооцінювання учнів.

Уведення системи індивідуальних освітніх планів як основи вибудовування індивідуальних освітніх маршрутів учня та способу його контролю. Це повинен бути поступовий процес, що відповідає темпам та особливостям розвитку дитини.

Розробка та впровадження системи оцінки вчителя учнями як важливого фактора виховання в учнів суб'єктності стосовно своєї освіти. Це передбачає пошук основних параметрів такої оцінки, розробку її критеріїв.

Представлені напрями взаємодоповнюють один одного. Вони можуть бути реалізовані в установі послідовно або паралельно. Однак важливо пам'ятати, що кожна дитина в освітньому процесі рухається своєю освітньою траєкторією, і тому неможливо оцінювати всіх учнів за єдиними критеріями й одночасно.

Важливо пам'ятати, що у процесі відновлення змісту освіти вимірники повинні піддаватись істотним змінам у декількох напрямках.

Перший напрямок - у сфері відбору змісту освіти - компетентнісний підхід, міждисциплінарний підхід, творчі аспекти змісту підготовки.

Другий напрямок - у формі пропонованих учням завдань - перехід від завдань з вибором відповіді до завдань з відповідей, що вільно конструюються.

Третій напрямок - у формі оцінки - перехід до автентичної оцінки, самооцінки, оцінки рівня володіння компетентностями до багатомірної оцінки, до оцінки діяльності.

Четвертий напрямок - у формі представлення результатів учнів - перехід від традиційної шкали до однієї зі стандартних шкал типу інтервальної, що дозволяє підвищити диференціацію та порівнюваність результатів учнів.

Необхідно також передбачити розробку спеціальних механізмів, що забезпечують знайомство батьків з новими елементами освітнього процесу, розуміння ними змісту й характеру цих нововведень.

Самоосвітні завдання від авторів

При вирішенні завдання були визначені сфери можливих змін в освітньому процесі. Тепер необхідно уточнити характер цих змін та умови для їхнього здійснення. Насамперед постарайтесь проаналізувати позиції вчителів у освітньому процесі та оцінити роль управління освітньою установою у формуванні даних позицій. У результаті аналізу було б важливо відповістити на запитання про рівень готовності педагогічного колективу до реалізації ідей компетентнісного підходу до побудови освітнього процесу.

Знайдіть матеріал, де зазначені різні концепції модернізації освітнього процесу. Якої концепції дотримуються у вашій школі? На яку концепцію школа буде орієнтуватися в перспективі?

Варто проаналізувати співвідношення робочих програм учителів та орієнтовних (типових) програм. Який досвід учителів зі складання робочих програм варто підтримувати? Що треба і що можна змінити в цих програмах? За яких умов?

Зосередьтесь на стислому описі освітніх стратегій, які одержують поширення в освітній практиці. При формуванні шкільної програми управління якістю було б важливо назвати стратегії, які припускають використання у школі (при цьому цілком імовірним є вибір стратегій, які не були зазначені вище).

Необхідно сформулювати завдання з модернізації системи оцінювання освітньої діяльності учнів, виходячи з обраної концепції модернізації освітнього процесу та з урахуванням проектування змін в освітньому процесі.

Навряд чи вчителі стануть приділяти багато часу складанню пояснювальних записок і програм. При складанні робочих програм, швидше за все, будуть використані звичайні штампи: "учні повинні знати", "учні повинні вміти" тощо. І все-таки ризикніть познайомити вчителів і з іншими підходами до складання цього звичного розділу навчальної програми.


 
 

Цікаве

Загрузка...