WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модернізація освітнього процесу на підставі компетентнісного підходу - Реферат

Модернізація освітнього процесу на підставі компетентнісного підходу - Реферат

Під єдиним державним іспитом розуміється добровільне екзаменаційне випробування для випускників середньої школи (тобто тих, хто вже отримав атестат про повну загальну освіту на підставі позитивних підсумкових оцінок), однакове за змістом, формами, способом проведення, оцінюванням результатів, установлюване на кожний навчальний рік у відповідній освітній галузі (навчальному предметі).

До складу єдиних державних іспитів входять єдині загальні іспити, проведені за освітніми галузями федерального компонента державного освітнього стандарту, а також єдині профільні іспити. Номенклатура єдиних державних іспитів із федерального компонента державного освітнього стандарту (загальних іспитів), а також перелік єдиних профільних іспитів визначаються Міністерством освіти і науки.

Наприклад, у якості загальних єдиних іспитів можуть виступати загальнонаціональні іспити з державної мови та математики (це найкраще відповідає існуючій сьогодні традиції); цілком можна припустити, що потім будуть уводитись інші загальні іспити, наприклад, з історії держави або іноземної мови, або інформаційних технологій, тобто за тими напрямами освіти, які будуть визнані пріоритетними та обов'язковими (для всякого, хто претендує на отримання вищої освіти).

Успішна здача єдиних іспитів дає право на продовження освіти на рівнях середньої та вищої професійної освіти.

Єдиний іспит, як уже було відзначено, проводиться з використанням тестових завдань. У цій ситуації перед учителем-предметником постає відразу кілька завдань, крім основного завдання формування знань і вмінь учнів. Це завдання, пов'язані з підготовкою учнів у таких напрямах: розуміння змісту тесту, тобто концентрація уваги; розподіл часу відповіді на тест; актуалізація для відповіді, необхідної та достатньої інформації з обсягу пам'яті. Для рішення зазначених завдань учитель може скористатися запропонованими книжковим ринком збірниками тестових завдань або розробити тести самостійно, орієнтуючись на основні види завдань тесту, охарактеризованих вище.

Крім формалізованої оцінки засвоєння стандарту необхідне оцінювання "просування" учня до очікуваного результату, тобто його особистісні освітні досягнення. Прикладів тут можна навести досить багато: це й портфоліо, і скриня регалій, і творча книжка. Розглянемо один зі способів оцінки навчальних досягнень учнів - карту успіху.

Карта успіху учня, розроблена вчителями англійської та російської програм Псковської білінгвістичної гімназії, дозволяє відслідковувати ефективність роботи учня при засвоєнні навчального матеріалу.

При оцінці успішності учня необхідно враховувати складність досліджуваного матеріалу та якість його засвоєння. Виходячи із цього, оцінка складається із двох показників. Перший показник відбиває темп просування учня при вивченні навчального матеріалу. Наприклад, першому рівню складності в читанні з англійської програми відповідає читання слів, словосполучень, невеликих оповідань. Другому рівню відповідає читання невеликих текстів, що повністю складаються з раніше вивченого мовленнєвого матеріалу (вірші, римування, розповіді). З російської програми кожному рівню відповідає певна кількість слів.

Другий показник є якісною оцінкою знань, умінь, навичок із даного виду діяльності на тому рівні складності, якого досяг учень. Наприклад, текст, що складається з раніше вивченого матеріалу (другий рівень складності), учень може читати по буквах і складах, відчуваючи складності в установленні літеро-знакових відповідностей, у повільному темпі, допускаючи 50 % і більше помилок (якісна оцінка - 1) або читання може бути виразним, із правильним наголосом та інтонаційним оформленням, у природному темпі, помилки - 1-5 % (якісна оцінка - 5). У російській програмі в основу якісної оцінки покладені спосіб читання та його правильність.

Перехід з одного рівня складності на іншій можливий тільки при досягненні якісної оцінки 4-6 з урахуванням здатностей учня.

Даний підхід до оцінювання успішності учня дозволяє викладачу ретельно відслідковувати просування кожного учня в індивідуальному темпі, а також коректувати свою роботу з урахуванням виявлених пробілів з кожного виду діяльності: в англійській програмі - це говоріння, аудіювання, читання та переклад. У математиці - обчислення, рішення завдань, величини, геометрія, математична термінологія. У словесності - графіка та фонетика, синтаксис, техніка читання, розуміння прочитаного, орфограми, списування, запис під диктування, словниковий диктант, розвиток мови.

Цілісна система оцінювання освітніх результатів у школі

Для відновлення контрольно-оцінної системи необхідно перейти від авторитарності та примусу, властивих традиційним формам і методам оцінки, до спільної діяльності з учнями з підвищення якості результатів навчання, коли критерії оцінювання того чи іншого завдання розробляються разом з учнями до початку роботи над завданням. За таких умов кожний учень знає, чого від нього чекає вчитель, і, швидше за все, буде прагнути виправдати ці очікування.

Доцільно переосмислити роль педагога у процесі поточної оцінки та повсякденного контролю та відмовитись від стійкого стереотипу оцінних авторитарних суджень і перейти до допомоги учням в усвідомленні ними своїх індивідуальних можливостей і здатностей в умовах співробітництва з педагогом, у напряму збільшення частки самоконтролю та самооцінки.

Відмовитись від переважної орієнтації контрольних перевірок на оцінку результатів зазубрювання, на перевірку алгоритмічних знань і перейти до оцінки рівня володіння компетентностями, до інтегральних багатомірних оцінок, що характеризують здатність учнів до творчої діяльності.

Орієнтуватись не на абсолютні, фіксовані оцінки, а на відносні показники дитячої успішності, на порівняння сьогоднішніх досягнень дитини з її власними вчорашніми досягненнями.

Увести безоцінну систему навчання протягом усієї початкової школи, навчати дітей самооцінюванню, що визначається певним вибором школою систем оцінювання.

Внести зміни в системи оцінювання: диференціація оцінювання за видами роботи, само- та взаємооцінювання, максимальна об'єктивізація оцінювання, відкритість критеріїв для учнів. Відмовитись від звичної орієнтації на "середнього учня" та перейти до індивідуалізованих методів, форм і засобів контролю. Використовувати автентичну оцінку, що припускає виставляння значущих для учнів оцінок за результатами виконання ситуаційних завдань, і широку перевірку комплексних умінь.

Змінити практику разових вибіркових перевірок на відстеження динаміки зміни особистісних досягнень кожного учня на оцінку комплексу робіт, виконаних за певний період. Перейти на накопичувальну систему оцінок.

Змінити систему внутрішньошкільного оцінювання у старших класах у напрямку переходу від поурочного оцінювання до рубіжного та об'єктивного контролю, заснованого на методах теорії педагогічних вимірів і якісних показників. Відмовитись від перевантажень випускників у момент закінчення школи та здачі подвійних іспитів шляхом уведення незалежної ефективної системи для зовнішньої оцінки якості підготовки випускників за допомогою єдиного іспиту.

Оцінювати працю педагога не тільки за знаннєвими та навичковими досягненнями його учнів, а й за динамікою основних показників розвитку учнів (при цьому кожна освітня система має право та зобов'язана визначити свій вектор розвитку).

У кожній освітній установі доцільно, творчо переробивши накопичений досвід з оцінювання освітніх результатів, розробити цілісну систему оцінювання, що відповідає типу установи, реалізованим освітнім програмам і враховує сучасні тенденції розвитку практики оцінювання досягнень учнів:

Пріоритет письмової форми оцінки знань над усною.

Підсумовування результатів поточного (рубіжного) та екзаменаційного контролю в підсумковій оцінці.

Використання індивідуального рейтингу як одного з показників успіхів у навчанні. Використання комп'ютерного тестування як допоміжного засобу.

Використання багатобальних шкал оцінювання поряд зі збереженням класичної шкали.


 
 

Цікаве

Загрузка...