WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модель учителя-новатора - Реферат

Модель учителя-новатора - Реферат

Діяльність учня - це активна взаємодія з довкіллям, під час якої індивід виступає як суб'єкт, котрий цілеспрямовано впливає на об'єкт і тим самим задовольняє свої потреби.

Перш за все вчитель повинен знати основні вимоги, які висуває проектна технологія до її організації:

наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми (завдання), що потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її розв'язання;

практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів;

самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів;

структурування змістової частини проекту;

використання дослідницьких методів - визначення проблеми досліджуваних завдань, що випливають із неї, висунення гіпотези їх вирішення, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, коректування, висновки.

Можуть бути різні підстави для вибору тематики проекту. Вона може бути сформульована фахівцями, висунута вчителями з урахуванням навчальної ситуації зі свого предмета, інтересів і здібностей учнів. Тематику проекту можуть запропонувати й самі учні.

Результати проектів мають бути матеріальними, тобто відповідно оформленими - відеофільм, альбом, бортжурнал, газета, альманах тощо.

Розрізняють такі типи проектів

Дослідницькі проекти потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, соціальної значущості, продуманості методів, зокрема експериментальних методів обробки результатів. Вони повністю підпорядковані логіці дослідження й мають відповідну структуру: визначення теми дослідження, аргументація її актуальності, визначення предмета й об'єкта, завдань і методів, визначення методології дослідження, висунення гіпотез розв'язання проблеми та визначення шляхів її розв'язання.

Творчі проекти не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись остаточному результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Вони заздалегідь домовляються про заплановані результати та форму їх подання - рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, вечір, свято тощо. І тоді потрібні сценарій фільму, програма свята, макет журналу, альбому, газети.

Ігрові проекти. Учасники беруть собі певні ролі, обумовлені характером і змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючі особистості. Учасники імітують їхні соціальні та ділові стосунки, які ускладнюють вигаданими ситуаціями. Ступінь творчості учнів дуже високий, але домінуючим видом діяльності все-таки є гра.

Інформаційні проекти спрямовані на збирання інформації про який-небудь об'єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз та узагальнення фактів. Такі проекти потребують добре продуманої структури, можливості систематичної корекції під час роботи над проектом. Структуру такого проекту можна позначити таким чином: мета проекту, його актуальність; методи отримання (літературні джерела, засоби масової інформації, бази даних, зокрема й електронні, інтерв'ю, анкетування тощо) та обробки інформації (її аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки); презентація (публікація, зокрема в електронній мережі, обговорення в телеконференції). Такі проекти можуть бути органічною частиною дослідницьких проектів, їхнім модулем.

Практико-орієнтовані проекти. Результат діяльності учасників чітко визначено із самого початку, він орієнтований на соціальні інтереси учасників (документ, програма, рекомендації, проект закону, словник, проект шкільного саду). Проект потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням функцій кожного з них. Особливо важливими є хороша організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень і презентація одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження у практику.

За характером контактів проекти поділяються на внутрішні та міжнародні. Внутрішніми називають проекти, організовані або всередині однієї школи, або між школами, класами всередині регіону, країни. У міжнародних проектах беруть участь представники різних країн, для їх реалізації можна застосовувати засоби інформаційних технологій. У цьому році наша кафедра почала працювати над міжнародними проектами.

За кількістю учасників проекти поділяються на особистісні, парні та групові.

За тривалістю проведення проекти розрізняють короткодіючі (кілька уроків із програми одного предмета), середньої тривалості (від тижня до місяця), довготривалі (кілька місяців).

На практиці нам частіше доводиться мати справу зі змішаними типами проектів.

Дуже важливо організувати зовнішню оцінку виконання проекту, що дозволяє підвищити ефективність його виконання, усунути труднощі, вносити вчасну корекцію. В ігрових проектах, що мають характер змагання, можна використовувати бальну систему. Важко оцінювати проміжні результати у творчих проектах. Але здійснювати моніторинг все одно необхідно, щоб допомогти, коли це потрібно.

Загальну схему технології проектного навчання можна зобразити так:

1. Підготовка. Визначення теми й мети проекту. Зміст діяльності: учні - обговорення, пошук інформації; учитель - заява задуму, мотивація, допомога в постановці завдань.

2. Планування:

визначення джерел, засобів збору, методів аналізу інформації, засобів подання результатів;

становлення критеріїв оцінювання результату та процесу.

Зміст діяльності: учні - формулюють завдання й виробляють план дій; учитель - коректує, пропонує ідеї, висуває пропозиції.

3. Збір інформації (спостереження, робота з літературою, анкетування, експеримент). Зміст діяльності: учні - збирають інформацію; учитель - спостерігає, "непрямо" керує діяльністю.

4. Аналіз інформації, формулювання висновків. Зміст діяльності: учні - аналізують інформацію; учитель - коректує, спостерігає, радить.

5. Подання й оцінювання результатів (усний, письмовий зміст та оцінювання результатів і процесу дослідження за вчасно встановленими критеріями). Зміст діяльності: учитель та учні беруть участь у колективному обговоренні, оцінюють зусилля, використані можливості, творчий підхід.

Способи виконання й представлення проекту можуть бути різними. Проекти можуть виконуватись на окремих аркушах і скріплюватись разом, утворювати монтаж, виставку.

У нашій роботі це можуть бути схеми, колажі, малюнки, зведені таблиці, папки з фотографіями.

Проектні завдання ретельно градуюються для того, щоб учні могли виконувати їх англійською мовою. Можна заохочувати виконання в чорновому варіанті, який перевіряється вчителем. Така робота вимагає додаткового часу й зусиль не тільки учня, а й учителя. Проте саме це дає можливість учителю бути не перевіряючим, а консультантом, тобто співпрацювати з учнями.

Проектна методика використовує всі кращі ідеї традиційної та сучасної методики викладання іноземної мови: різноманітність (тем, типів текстів, навчальної діяльності, типів вправ), проблемність (мова використовується для виконання завдань, що характеризуються новизною та змушують думати), навчання із задоволенням (л-фактор - надання учням можливості говорити про те, що вони думають, виявляти свою творчість в оформленні та презентації проекту).

Уже понад чотири роки наша кафедра працює над навчальним проектуванням, яке орієнтоване перш за все на самостійну діяльність учнів: індивідуальну, групову або колективну, яку учні виконують упродовж певного часу. У свідомості учня це має вигляд: "Я знаю, для чого мені треба все те, що я пізнаю, і де я можу ці знання застосувати". Для педагога це прагнення знайти розумний баланс між академічними та прагматичними знаннями, уміннями та навичками.

Використання проектної методики яскраво відображене в підручниках Ргоjесt Еnglіsh 1 (Your Ргоjесt), Ргоjесt Еnglіsh 2 (Your Magazine).

Я вважаю, що найкращі підручники, найсучасніші технології спрацьовують за умови врахування психологічних аспектів навчання англійської мови, таких як:

Розв'язання проблеми "Учитель - клас" як початок установлення продуктивного зворотного зв'язку.

Оволодіння психологічними закономірностями запам'ятовування як шлях до довготривалих знань учнів.

Реалізація вчителем "законів" запам'ятовування через систему продуманих мовленнєвих вправ як основи глибоких знань.

У своїй педагогічній діяльності ми завжди пам'ятаємо та виконуємо такі нескладні, але дуже ефективні правила:

У будь-якій ситуації ставитись до учнів по-дружньому (не звертаючи уваги на те, подобаєтеся ви чи ні).

Ніколи не виявляти зверхність.

Щиро цікавитися учнями, їхніми проблемами, намагатися спільно знайти вихід зі скрутного становища.

Шанувати в учнях особистість.

Навчитися критикувати так, щоби не образити:

уникати прямої критики;

указувати на постійні недоліки віч-на-віч;

починати з похвали за роботу, яку учень робить добре.


 
 

Цікаве

Загрузка...