WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Моделі управління інноваційними процесами - Реферат

Моделі управління інноваційними процесами - Реферат

Мета проектування регіональної моделі управління інноваційними процесами полягає в необхідності відтворення ідеального образу інноваційного середовища в системі загальної середньої освіти столичного регіону, його обумовленості ефективним управлінням.

В основу моделі нашого дослідження покладені поліструктурна схема управління інноваційними процесами та розроблена автором методика організації інноваційних процесів, яка була апробована в системі загальної середньої освіти столичного регіону.

Об'єктом проектування моделі регіонального управління інноваційними процесами є розвиток інноваційного середовища. Тому проектування регіональної моделі в нашому дослідженні передбачало розробку структури та визначення засобів, що сприяють продуктивному розгортанню інноваційних процесів і забезпечують розвиток інноваційного середовища в регіональній освіті.

Управління інноваційними процесами в системі загальної середньої освіти регіону спирається на принципи, необхідні для продуктивної реалізації нововведень. Нами визначено два рівні принципів: загальні та організаційно-технологічні. До загальних принципів віднесені ті, що діють у цілісній системі освіти та теорії управління:

принцип демократизації та гуманізації;

принцип єдності розвитку освіти та науки, який передбачає використання об'єктивних закономірностей функціонування й розвитку системи освіти. Управління інноваційними освітніми процесами відбувається на науковій основі, що забезпечує можливості реалізації прогресивних тенденцій для розвитку регіональної системи освіти;

принцип системності, реалізація якого досягається цілеспрямованою, упорядкованою та послідовною діяльністю;

принцип самоуправління та самоорганізації;

принцип взаємодії управлінської вертикалі, упровадження якого передбачає врахування загальнодержавних умов функціонування галузі, сучасної специфіки розвитку регіональної системи та вимог суспільства.

До організаційно-технологічних принципів віднесено:

принцип єдності централізованого та децентралізованого характеру управління;

програмно-проектний принцип організації інноваційного пошуку;

забезпечення на рівні регіону неперервності інформаційних потоків у перебігу інноваційних педагогічних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах міста (регіону);

єдність науково-технічного прогресу та потреб суспільства в якості шкільної освіти;

державної підтримки та стимулювання інноваційно-педагогічних пошуків у освіті;

сприяння розвитку інноваційного освітнього середовища в регіоні;

використання зарубіжного інноваційного досвіду;

прогностичної спрямованості на основі науково-технологічного прогресу та суспільних запитів;

упровадження освітніх нововведень у межах фінансово-економічних ресурсів, затверджених чинним законодавством;

самореалізації професійних та особистісних якостей суб'єктів інноваційної освітньої діяльності;

відкритості та компетентності у вирішенні проблем, пов'язаних з інноваційним пошуком;

збереження загальнолюдських цінностей, фізичного та морального здоров'я суб'єктів інноваційного процесу;

забезпечення рівного права освітян на професійні ініціативи та участь в інноваційній діяльності;

реальний характер системи контролю та оцінювання результатів інноваційного пошуку.

Основними структурними складовими регіональної моделі управління інноваційними процесами визначено: умови управління, функції управління, види управління, форми та методи управління інноваційними процесами.

Характеристика структурних складових регіональної моделі

Під умовами будемо розглядати сукупність об'єктів, процесів, відносин, що необхідні для формування, існування та зміни визначеного об'єкта. Умови управління інноваційними процесами складаються з нормативно-правового, соціально-педагогічного, психолого-педагогічного та організаційно-управлінського забезпечення впровадження нововведень. Умови можуть бути достатніми чи недостатніми. У разі відсутності умов інноваційні процеси реалізуються в деформованому вигляді або не реалізуються взагалі.

Нормативно-правову основу інноваційних процесів складають документи міжнародного, державного та регіонального рівнів. Базовим документом міжнародного рівня, що захищає права дітей, є Конвенція про права дитини (ратифікована в Україні 1991 р.), де держави-сторони взяли на себе зобов'язання вживати всіх необхідних законодавчих, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства (ст. 19 п. 1); а також забезпечення шкільної науки методами, які ґрунтуються на повазі до людської гідності дитини (ст. 28 п. 2). Згідно з положеннями даного документа, упровадження будь-яких новацій не повинно загрожувати психічному та фізичному здоров'ю дитини.

На загальнодержавному рівні інноваційні процеси в системі загальної середньої освіти регулюються Конституцією України (1996 р.), законами України "Про загальну середню освіту" (1999 р.), "Про охорону дитинства" (2001 р.), "Про інноваційну діяльність" (1999 р.), де, зокрема, визнано право дитини на отримання якісної освіти, вибору навчального закладу. Це свідчить про розуміння державою необхідності розвитку індивідуальних потреб кожної дитини, що, у свою чергу, вимагає від системи освіти створення такої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, яка здатна забезпечити різноманітні освітні потреби школярів.

Проголошення інноваційного розвитку освіти в Україні одним із пріоритетних напрямів модернізації галузі знайшло відображення в таких державних документах, як Національна доктрина розвитку освіти (2002 р.), Положеннях Міністерства освіти і науки України "Про інноваційну педагогічну діяльність" (2000 р.), "Про експериментальні педагогічні площадки" (2001 р.) та в інших державних документах.

Соціально-педагогічні умови управління інноваційними процесами в регіональній освіті формуються відповідно до соціально-економічних, культурних та освітніх потреб регіону й з урахуванням державно-громадського характеру управління. Соціально-педагогічні умови започатковують основу для автономного функціонування й розвитку регіональної системи освіти загалом та інноваційного середовища в регіоні зокрема, що забезпечує створення регіональної освітньої політики. Ці умови складаються з таких елементів, як зміст нововведень, соціальна підтримка суб'єктів інноваційного пошуку та наявність програми розвитку системи загальної середньої освіти в регіоні. Зміст передбачає певні зміни в системі освіти з метою урізноманітнення педагогами ініційованих змін з урахуванням сучасних тенденцій оновлення шкільної освіти; соціокультурних потреб регіональної освіти; запитів мешканців регіону до якості освіти школярів; ресурсних можливостей столичного регіону в забезпеченні змін в освіті; професійної компетентності суб'єктів інноваційного пошуку для впровадження нововведень.

Основними ознаками, що характеризують зміст нововведень, як соціально-педагогічний чинник виступають: наявність новизни, практична доцільність, доказовість, здатність відтворюватись у різних умовах освітнього середовища.

Система соціальної підтримки суб'єктів інноваційного пошуку передбачає створення відповідних умов матеріально-технічного, фінансово-економічного забезпечення, різних форм морального стимулювання. Розвиток соціально-педагогічних умов здійснюється за підтримки органів державного управління та громадських інституцій, насамперед фондів розвитку освіти, піклувальних рад тощо.

Наявність програми розвитку системи загальної середньої освіти в регіоні виступає однією з основних соціально-педагогічних умов управління інноваційними процесами, оскільки саме цей документ визначає стратегічну лінію розвитку й водночас є планом конкретних заходів і дій з реалізації намічених цілей.


 
 

Цікаве

Загрузка...