WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Моделі управління інноваційними процесами - Реферат

Моделі управління інноваційними процесами - Реферат

Моделі управління інноваційними процесами

Передумовою розробки авторської моделі стали протиріччя, що виявлені в інноваційній педагогічній практиці регіону. До таких протиріч, зокрема, віднесені протиріччя між:

стихійністю інноваційних процесів у практиці шкільної освіти й необхідністю узгодження нових ідей із соціальними потребами та нормативними вимогами;

відсутністю відповідних інфраструктур, які здійснюють регулювання інноваційними процесами на основі науково-методичних підходів, координації та оцінювання;

відсутністю належного інформаційного забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності.

Вихідними положеннями в розробці моделі управління інноваційними процесами регіону є положення про демократичні підходи в освіті та теорії моделювання. Так, С. Гончаренко, виділяючи демократизацію освіти як один з основних принципів реформування галузі в Україні, підкреслює широкий спектр його застосування. Насамперед, демократизація передбачає зміни в управлінні освітою через її децентралізацію та регіоналізацію, надання автономності школам у вирішенні основних питань діяльності, поширення альтернативних навчальних закладів, перехід до державно-громадської системи управління освітою, співробітництва між учителями та учнями.

Тобто демократизм розглядається як сукупність поглядів, що відтворюють єдність прав, свободи та відповідальності особистості, а демократизація - як процес утвердження й збагачення новим змістом принципів демократії. У системі "людина-суспільство" актуальність демократичних чинників виявляється в необхідності формування в суб'єктів інноваційного процесу таких стрижневих якостей, які сприятимуть самореалізації індивідуальних і професійних здатностей кожної особистості.

Моделювання як одна з основних категорій теорії пізнання в нашому дослідженні виступає основним методом педагогічного експерименту. Тому модель розглядається як зразок, що відтворює та імітує будову й дію об'єкта дослідження та використовується нами для одержання нових знань про цей об'єкт.

Потреба розробки моделі управління інноваційними процесами в регіоні виникла внаслідок:

становлення регіональних систем освіти в Україні;

відсутності науково-педагогічних підходів до проблеми розвитку інноваційної сфери в системі загальної середньої освіти столичного регіону;

відсутності моделей, практичних систем, предметом організаційного структурування яких є інноваційно-педагогічна сфера;

потреби встановлення зв'язків між елементами інноваційної сфери та структурними компонентами традиційної системи освіти.

Ураховуючи специфіку протікання інноваційних процесів в освіті, така модель виступає передумовою випереджального розвитку системи. Соціально-педагогічне випередження та передбачення (прогнозування, проектування, програмування, планування, реалізація прийнятих програм і проектів) В. Загвязинський називає основним завданням педагогічної науки, прикладні функції якої полягають у розробці рекомендацій, спрямованих на конструктивне перетворення педагогічної реальності. "Випереджальна стратегія" досягається соціально-педагогічним проектуванням різних рівнів системи освіти на основі гуманістично орієнтованого прогнозу. Потреба проектування регіональної моделі управління інноваційними процесами зумовлена необхідністю сприяти соціальній стабільності й розвитку загальної середньої освіти шляхом гармонізації відносин у макро-, мезо- та мікросоціумі.

Тому в основу розробки моделі як засіб розвитку регіональних систем освіти покладено проектний підхід, який сучасними вченими та педагогами визнається одним з актуальних. Такий підхід забезпечує цілісність збалансованих і пов'язаних між собою навчальних закладів, що задовольняють різноманітні потреби мешканців регіону з урахуванням нахилів, потенційних здатностей школярів, гуманістичних цінностей, а також їх регіональної культурної своєрідності.

Проектування регіональної моделі управління інноваційними процесами в освіті розглядається нами як діяльність, що дозволяє синтезувати прогнози з розгортанням процесів їх реалізації. У такій системі зосереджена схема ідеальних намірів та їх спрямованість на майбутнє й водночас розкривається процес утілення ідеальних прогнозів. При цьому розгортання процесів спирається на реальні ресурси та можливості, указуючи на перехід системи від реального стану до бажаного.

Основними принципами проектування регіональної моделі управління інноваційними процесами є принципи педагогічної прогностики:

принцип методологічної доведеності підходів до обґрунтування цілей у межах системи цінностей;

принцип системності проектування у взаємодії її компонентів; єдність і різноманітність педагогічних процесів у взаємозв'язку та взаємовпливах;

принцип неперервності як цілісності етапної організації;

принцип логічної завершеності - відповідність науковій логіці розвитку соціальних систем.

Проектування моделі управління інноваційними процесами в регіоні спирається на практичний досвід автора в упровадженні нововведень в освітній галузі столиці України.

Як системне утворення наша модель ураховує сучасні ідеї недетермінованості та непредбаченості шляхів еволюції складних, особливо гуманітарних, систем, які обґрунтовані в синергетиці та розкриваються в так званих "м'яких" моделях.

Регіональний аспект у нашій моделі розглядається як соціально-педагогічний процес формування нормативно-правового поля інноваційного розвитку освіти; консолідації державно-громадських органів місцевого самоврядування, наукового та культурного потенціалу столиці; розширення мережі загальноосвітніх навчальних закладів з різноманітними освітніми послугами; формування варіативного змісту освіти з урахуванням науково-культурної специфіки столичного регіону та його національних традицій.

Опора на регіональний аспект створює передумови для піднесення соціальної значущості ролі освіти. Це досягається на основі узгодженості між потребами мешканців міста в різноманітності та якості освіти та її відповідності економічним, виробничим, демографічним, соціокультурним потребам регіону. Відтак, формується регіональна політика у сфері освіти, що стає основою розвитку соціально-економічного та культурного піднесення столичного регіону зокрема та системи загальної середньої освіти у країні взагалі. Тому розвиток інноваційних процесів детермінований протиріччями, які виникають у разі невідповідності між освітніми послугами й освітніми потребами, що, у свою чергу, характеризує специфіку інноваційних процесів, які відбуваються у столичному регіоні.

У побудові моделі ми спираємось на такі положення:

1. В умовах соціально-педагогічних трансформацій розвиток системи загальної середньої освіти детермінований процесами інноваційних перетворень.

2. Тенденції регіонального підходу в освіті вимагають змін стратегії й тактики управління інноваційними процесами, тобто створення керованої системи впровадження освітніх новацій відповідно до загальнодержавної соціокультурної ситуації та в контексті формування регіональної освітньої політики.

3. Управління інноваційними процесами в системі загальної середньої освіти регіону відкриває можливості для розвитку інноваційного середовища, що у свою чергу відображає не лише загальні, а й специфічні регіональні особливості функціонування та розвитку освіти столиці.

4. Ефективність управління інноваційними процесами формують ті умови інноваційного середовища, у межах яких зростає професійна компетентність педагогів, їхня готовність до діяльності в умовах перманентних змін.

Оскільки інноваційні процеси діють у межах загальних закономірностей розвитку системи освіти, то в них виокремлюються такі компоненти, як цільовий, змістовий, організаційний. Цільовий компонент дає уявлення про загальну векторну спрямованість інноваційного розвитку освіти в регіоні, тобто орієнтує на необхідність формування інноваційного середовища в системі загальної середньої освіти регіону, сприятливого для творчого самовизначення кожного суб'єкта. Змістовий компонент розкриває специфіку різноманітності нововведень, в яких віддзеркалено потреби регіону в галузі освіти. Організаційний компонент пов'язаний з формами та методами впровадження нововведень у систему загальної середньої освіти, характером контролю та оцінювання за результатами інноваційного пошуку, а також його поширенням.


 
 

Цікаве

Загрузка...