WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методологія управління в закладах освіти - Реферат

Методологія управління в закладах освіти - Реферат

Директорам шкіл також цікаво буде ознайомитися з виведеними автором критеріями ефективності управління педагогічним колективом школи при застосуванні персоналізованого підходу, серед яких можна відзначити наявність суб'єктного сприйняття особистості педагога, рівень його самоактуалізації та професійно-педагогічної компетентності.

Немає сумніву, що монографія видасться корисною керівникам системи загальної середньої освіти, а також науково-педагогічним працівникам, які цікавляться науковими підходами в управлінні школою. Сподіваємось, що ця книга допоможе директорам шкіл та їх заступникам збагатитись теоретичними знаннями та на їх основі переосмислити процес управління, ефективніше реалізувати свої власні можливості та можливості своїх підлеглих.

Корогод Н. П. Управління системою науково-методичної роботи в технікумах: Навч. посіб. / Н. П. Корогод. - Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 143, [1] с.

Представляємо навчальне видання, що висвітлює проблеми управління науково-методичною роботою в технікумах. У ньому зроблена спроба ліквідувати прогалину в дослідженні системи науково-методичної роботи саме у вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації.

Представлений посібник розглядає науково-методичну роботу як цілісну, багаторівневу та багатофункціональну систему взаємопов'язаних дій. У першому розділі посібника дається загальне визначення науково-методичної роботи в технікумах як цілісної соціально-педагогічної системи. Під науково-методичною роботою розуміється комплекс практичних заходів, заснованих на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду і направлений на всебічне підвищення компетенції та професійної майстерності викладача. Серед традиційних напрямів методичної роботи в технікумі автор називає підготовку й рецензування навчальних видань (підручників, довідників тощо), розроблення навчальних планів і програм, складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного та підсумкового контролю, тестового контролю, підготовку нових лабораторних робіт тощо.

Зростання наукової складової у структурі методичної роботи технікумів обумовлене, з одного боку, присвоєнням їм статусу вищих навчальних закладів, а з іншого - розвитком новітніх форм сучасних інформаційних технологій. Розвиток наукового аспекту включає розробку та впровадження прогресивних педагогічних технологій, новітніх ефективних форм і методів навчання. Автор докладно характеризує зміст і форми організації науково-методичної діяльності. Описуються три групи організаційних форм: колективні, групові та індивідуальні, що, у свою чергу, поділяються на традиційні та нетрадиційні (інноваційні). Наголошується, що в сучасних умовах актуальним є розвиток саме індивідуальних форм організації методичної роботи. Підкреслюється, що пріоритетний напрям у науково-методичній роботі включає впровадження передових педагогічних та інформаційних технологій навчання, зокрема застосування технологій проблемного, розвивального, активного навчання та підготовку комп'ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін.

Якісні зміни у змісті та формах науково-методичної роботи в технікумах тягнуть за собою необхідність удосконалення педагогічної майстерності викладачів і підвищення загальнокультурного рівня на основі самоосвіти. Необхідним є проведення дослідно-експериментальної роботи викладацьким складом технікуму. Але при цьому науково-методична робота викладача технікуму ні в якому разі не претендує на високий ступінь науковості та носить переважно прикладний характер. Тобто педагог займається не з метою надбання нового наукового знання, а в силу внутрішньої або зовнішньої необхідності вдосконалення власної професійної діяльності та навчально-виховного процесу. У книзі в рамках психолого-педагогічного підходу розглядаються якості й уміння викладачів, які є необхідними для здійснення науково-методичної роботи.

Автор наголошує, що поява нових форм організації науково-методичної роботи в технікумах зумовлюється наявністю певних організаційно-педагогічних умов, серед яких називаються такі: управління на засадах системності, застосування сучасних методик діагностування професійних, особистісних і ділових якостей педагогічних працівників, організація системи матеріального та морального стимулювання педагогів, створення сприятливого психологічного мікроклімату в колективі. Обов'язковою організаційно-педагогічною умовою функціонування системи науково-методичної роботи автор уважає реалізацію та адаптацію до специфіки технікуму державних стандартів вищої освіти, що регламентують і спрямовують організацію всього навчального процесу. Усі виявлені автором у результаті теоретичного аналізу організаційні та педагогічні умови управління науково-методичною роботою в технікумі представлені у вигляді таблиці, що робить більш зручним вивчення даного матеріалу.

Автор уважає, що врахування зазначених вище організаційно-педагогічних умов сприятиме оптимізації управління науково-методичної роботи в технікумі, створенню відповідних програм її розвитку, прогнозуванню результатів і визначенню критеріїв її оцінки, удосконаленню організаційної структури управління нею.

Другий розділ книги розкриває особливості управління системою науково-методичної роботи в сучасних технікумах. Автор представляє модель системи науково-методичної роботи в технікумі, розроблену ним на основі різних підходів науковців-практиків. Структурна модель системи складається з двох підсистем. До керуючої підсистеми, яка визначає соціально-педагогічні умови функціонування й розвитку організації, входять педагогічна рада, науково-методична рада, науково-методичний центр. Керовану підсистему представляють предметні (циклові) комісії викладачів. Запропонована структурна модель доповнюється організаційною моделлю управління, що допомагає раціонально розподілити обов'язки між членами педагогічного колективу.

Наведені у книзі моделі відображають головне призначення системи науково-методичної роботи - сприяти успішному здійсненню підвищення професійної кваліфікації та вдосконаленню педагогічної майстерності викладачів технікуму. Результативність функціонування системи науково-методичної роботи перебуває в безпосередній залежності від якості реалізацій функцій управління даною системою, зокрема таких загальновідомих функцій управління, як планування, організація, мотивація та контроль. Автор докладно описує особливості реалізації вищеозначених функцій у системі управління науково-методичною роботою в технікумах.

На основі визначених критеріїв автор наводить методики оцінки результативності науково-методичної роботи педагогічних працівників, зокрема пропонує використовувати метод анкетування та наводить розроблену ним форму анкети. Аналіз результатів анкетування дозволяє встановити ступінь розуміння викладачами сутності науково-методичної роботи та виявити ставлення педагогів до неї.

На основі ґрунтовного вивчення проблем управління системою науково-методичної роботи в технікумах автор робить пропозиції щодо його вдосконалення. Зокрема, пропонується запровадити функціонування в технікумах постійно діючого семінару з питань управління системою науково-методичної роботи; застосувати, поряд з іншими, кваліметричну методику оцінки результативності науково-методичної роботи викладачів у доатестаційний період; продовжити роботу зі створення нових моделей навчально-виховного процесу.

Видання має кілька додатків, які містять практичний матеріал, що, безумовно, допоможе керівнику налагодити успішний процес управління науково-методичною роботою в технікумі.

Посібник розрахований на керівників, організаторів науково-методичної роботи, викладачів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації. Немає сумніву, що дане видання сприятиме покращенню стану науково-методичної роботи в технікумах, удосконаленню змісту та форм її організації, що у свою чергу призведе до вдосконалення системи вітчизняної вищої освіти та входженню її в європейський освітній простір.


 
 

Цікаве

Загрузка...