WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методичний супровід науково-дослідної, експериментальної роботи педагога - Реферат

Методичний супровід науково-дослідної, експериментальної роботи педагога - Реферат

Методичний супровід науково-дослідної, експериментальної роботи педагога

Пропонуємо для розгляду матеріали з методичного супроводу науково-дослідної, експериментальної роботи педагога

Дослідна робота педагога - удосконалення масової педагогічної практики на основі інтуїції педагога без наукового обмеження умов, відбору й обґрунтування критеріїв оцінки результатів.

Дослідно-експериментальна робота - поєднання пошуку найбільш ефективної педагогічної системи через дослідну роботу, розробку програми експерименту та її реалізацію, включаючи і процес удосконалення масової педагогічної практики на основі отриманих результатів експерименту.

Дослідження (педагогічне) - процес і результат наукового дослідження якогось класу педагогічних явищ і процесів; хід вирішення педагогічної проблеми із застосуванням наукових методів і досягнень науки, що включає етапи постановки завдання й аналізу умов для її вирішення, формулювання гіпотези, планування й організації експерименту, проведення експерименту, аналізу й узагальнення отриманих результатів, формулювання нових фактів і закономірностей, упровадження отриманих результатів; наукова праця педагога-дослідника.

Дослідницька діяльність - особливий вид діяльності педагога, відмінної від дидактичної, виховної й наближеної до наукової за своїм складом, функціями та технологіями виконання. Дослідницька діяльність:

забезпечує загальний розвиток освітньої установи, її рух до вищої якості освіти за рахунок використання резервів науки;

є функцією вчителя, виконання якої забезпечується всією організацією діяльності школи і яка пронизує виконання всіх інших функцій, підвищуючи їх якість;

є засобом зростання як професіоналізму вчителя, так і кваліфікаційного статусу, що забезпечує йому педагогічну кар'єру.

Наукове дослідження - діяльність, свідомо спрямована на отримання нового наукового продукту, що є оригінальним, неповторним, суспільно значущим.

Науково-дослідна діяльність - один з видів діяльності педагога, спрямованої на пізнання й перетворення педагогічної реальності на основі досягнень педагогічної науки та застосування наукових методів; результатом цієї діяльності є отримання нового педагогічного знання та досвіду й розвиток методологічної культури педагога-дослідника.

Спрямованість особи педагога-дослідника - мотиваційна обумовленість дій дослідника у процесі пізнання й перетворення педагогічної дійсності, у ході наукового пошуку, організації експерименту та захисту його результатів.

Експериментальний педагогічний майданчик - затверджений відповідним органом державного управління освітою дошкільний, середній загальноосвітній, інтернатний, професійний, позашкільний, вищий чи інший заклад освіти, його підрозділ, на базі якого відпрацьовуються нові соціально значущі педагогічні й наукові ідеї, технології та визначається їх ефективність. Автором соціально-педагогічної ініціативи може стати будь-яка особа (колектив) незалежно від місця роботи, освіти, віку й місця проживання. Реалізація ініціативи автора повинна забезпечувати вимоги держави до якості освіти, виховання й не завдавати шкоди здоров'ю учасників навчально-виховного процесу. Статус експериментального майданчика надається після проходження спеціальної експертизи - визначення відповідності ініціативи меті розвитку освіти, забезпечення оптимальних умов для реалізації ідей, що мають бути закладені в основу запропонованої ініціативи.

Опорна школа - загальноосвітня школа, яка є методичним центром кількох найближчих шкіл. Завданням опорної школи є використання, пропаганда й упровадження у практику інших шкіл досягнень психолого-педагогічної науки, вивчення й поширення досвіду кращих учителів самої опорної школи та прикріплених до неї шкіл; допомога органам освіти в організації методичної роботи, у підвищенні кваліфікації й педагогічної майстерності вчителів тощо. Вищі педагогічні навчальні заклади, дослідницькі й науково-методичні установи широко залучають опорні школи до проведення експериментальної роботи.

Школа-лабораторія - спеціалізована освітня установа, де впроваджується експериментальна науково-дослідна й навчальна робота, здійснюються контрольні випробування інновацій, аналіз тощо.

Дослідження - 1) ретельний науковий розгляд з метою пізнання, виявлення чогось; 2) наукова праця, в якій досліджується яке-небудь питання.

Дослідник - той, хто займається науковими дослідженнями, вивченням, відслідкуванням чого-небудь.

Інноватика педагогічна - галузь педагогічної науки, що вивчає процес оновлення педагогічної діяльності, її принципи, закономірності, методи й засоби.

Науковець - той, хто проводить наукові дослідження.

Науково-дослідний - пов'язаний із проведенням наукових досліджень і розробок.

Педагог-дослідник - найвищий рівень педагогічної майстерності, коли діяльність учителя має характер науково-педагогічного дослідження.

Експеримент - 1) один з основних методів наукового дослідження, в якому вивчення явищ відбувається за допомогою вибраних чи штучно створених умов; 2) узагалі намагання, спроба створити щось яким-небудь способом.

Наукові положення - це виражені у вигляді чітких формулювань основні наукові ідеї, як прийняті за основу при виконанні дослідження, так і знову висунуті автором. Серед наукових положень виділяють вихідні посилання та наукові результати.

Вихідні посилання - наукові положення, що є відправними (початковими, граничними) при виконанні дослідження. До характерних типів вихідних посилань належать:

поняття - цілісна сукупність судження про найбільш істотні ознаки об'єкта дослідження;

об'єкт дослідження - процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і вибране для вивчення;

предмет дослідження - те, що знаходиться в межах об'єкта й визначає тему дисертаційної роботи;

категорія - основне поняття, що відбиває найбільш загальні зв'язки, сторони, співвідношення явищ дійсності й пізнання;

термін - гранично коротке словесне відображення поняття;

визначення - розширене словесне відображення поняття, що дається, як правило, у вигляді одного розповідного речення;

гіпотеза - припущення, при якому на основі глибокого емпіричного чи теоретичного дослідження робиться висновок про існування процесу, властивості об'єкта чи про причину явища, причому цей висновок ще не можна вважати цілком доведеним;

принцип - основне вихідне положення теорії, навчання, науки, світогляду тощо;

правило - положення, в якому відбита закономірність, стійке співвідношення яких-небудь явищ;

математичні пропозиції - усякого роду розрахунково-логічні обґрунтування та докази (у найпростішому вигляді - ланцюжок взаємозалежних співвідношень, а в найбільш розгорнутому вигляді - та чи інша сукупність взаємозалежних теорем, лем, аксіом і подібних суворих математичних пропозицій);

допущення - припущення, покладені в основу спрощення реального об'єкта (процесу), що використовуються при дослідженні.

Допущення й обмеження, що характеризують межі, які визначають масштаб дослідження в цілому (за часом, простором, за вихідними даними), називають рамками (межами) дослідження.

До положень, що є науковими, відносяться:

Теорія - вчення, система ідей чи принципів, сукупність узагальнених положень, що утворюють науку чи її розділи. Вона виступає як форма синтетичного знання, у межах котрої окремі поняття, гіпотези та закони втрачають колишню автономність і стають елементами цілісної системи, техніки.

Закон - суб'єктивний відбиток об'єктивно існуючої закономірності формальними засобами науки.

Закономірність - об'єктивно існуючий, істотний зв'язок явищ і процесів, що повторюються.

Наведений розподіл наукових положень на вихідні посилання й наукові результати є умовним у сенсі того, що раніше одержані наукові результати досліджень можуть служити посиланнями для наступних досліджень. З іншого боку, знову запропоновані вихідні посилання, що ведуть до нового розв'язання наукового завдання, самі по собі можуть стати важливими новими науковими результатами.

Варто мати на увазі, що наукові положення не вичерпують усі види наукових результатів. Наукові положення - це результати-зведення. Іншим видом наукових результатів є результати-ефекти. Цей вид наукових результатів характерний для експериментальних досліджень реальних об'єктів, а також процесів моделювання.


 
 

Цікаве

Загрузка...