WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методика проведення школою самообстеження - Реферат

Методика проведення школою самообстеження - Реферат

Перелік цих досягнень можна доповнити іншими. При цьому до особистих досягнень не можна відносити результати виконання педагогами їхніх функціональних обов'язків (наприклад, розробку методичних матеріалів до навчальних тем, оформлення стендів у навчальному кабінеті, проходження перепідготовки на спеціальних курсах і т. ін).

У доповіді потрібно проаналізувати особисті досягнення певних груп учителів (залежно від стажу, категорії), за предметними галузями, а також, якщо можливо, подати їх динаміку за кілька останніх років. Інформацію про особисті досягнення слід подати в абсолютних цифрах і показати в дужках у відсотках до загальної чисельності педагогічного колективу, наприклад 5 (5,2 %).

2.4. Результати вдосконалювання освітнього процесу

У цьому параграфі слід надати докладний звіт про результати вдосконалювання навчального плану, програм і організації ОП, упровадження інновацій, проведення педагогічних експериментів, освоєння нових освітніх програм і т. ін. Слід особливо наголосити на таких аспектах і блоках діяльності: щодо яких досягнуто початкової мети; термін реалізації яких минув і є важливі результати; які ще потрібно реалізовувати, але на момент подання доповіді отримано етапні результати, що мають істотне значення.

Крім заповнення таблиць, результати вдосконалювання ОП можна показати й у текстовому вигляді. При цьому варто зіставити певні інновації, упроваджені ідеї з досягнутим педагогічним, соціальним і економічним ефектом (економією коштів і загального бюджету часу, підвищенням безпеки навчальної діяльності, задоволеністю учасників ОП тощо).

У доповіді можна показати елементи вдосконалення ОП з ініціативи та за допомогою програм вищих органів управління, якщо школа з власної ініціативи чи згідно з планом брала участь у дослідженнях, експерименті, реалізації якогось проекту.

2.5. Досягненні школи. Її вплив на суспільство, інші освітні системи

У цьому параграфі аналітичної доповіді можна висвітлити результати, досягнуті школою як освітньою системою. Це може бути участь у районних і міських конкурсах, спартакіадах, оглядах-конкурсах і т. ін. Треба дібрати такі узагальнені дані, щоб можна було порівняти школу з іншими ОУ з аналогічним статусом, визначити її рейтинг за окремими напрямами діяльності. У доповіді поряд із показом досягнень школи за звітний навчальний рік варто навести дані, що дали б змогу скласти уявлення про їх динаміку за кілька попередніх років.

Окрім вихідних статистичних матеріалів і окремих фактів слід надати аналітичну інформацію, що базується на них, щоб можна було судити про їх обсяг і значущість. Наприклад, варто не просто зауважити, що школа посіла четверте місце в огляді-конкурсі, а конкретизувати й доповнити цю інформацію даними про кількість шкіл і учнів, які брали участь у ньому. Оперуючи даними про відсоток випускників, котрі вступили до вищих навчальних закладів, слід зазначити, скільки з них вступили на платне та бюджетне навчання, скільки стали студентами за схемою "школа - вищий навчальний заклад". Говорячи про рівень розвитку освітньої інфраструктури (приміщення, кабінети тощо), можна також повідомити офіційно опубліковані середньостатистичні дані для району, міста, регіону, а якщо їх немає, надати їх кількісні характеристики та розрахунки на одного учня.

Аналізуючи рівень і напрями впливу школи на соціальне оточення й інші освітні системи, потрібно подати й проілюструвати цифрами весь спектр її зовнішніх зв'язків, проявів зовнішньої активності. До конкретних прикладів подібної активності школи можна віднести такі заходи: шефські концерти; екологічні акції; участь у реалізації програм, затверджених органами державного управління; проведення методичних семінарів для представників інших шкіл; передача досвіду своєї роботи іншим школам; надання ліцензованих освітніх послуг населенню та ін. Їх опис у доповіді слід супроводжувати аналітичними даними, кількісними характеристиками (кількість учасників і відвідувачів: обсяг освітніх послуг у годинах навчального часу; кількість укладених договорів і проведених консультацій; кількість жителів і родин, охоплених шефською роботою; кількість посаджених дерев, площа озеленення внаслідок проведення екологічних акцій

і т. ін). Таку інформацію для зручності можна подати у формі таблиці.

2.6. Виконання навчального плану й інших запланованих заходів

Особливість цього параграфа аналітичної доповіді полягає в ретельному аналізі та висвітленні виконання у школі основних параметрів навчального плану, цільових програм, виданих наказів, прийнятих колективних рішень. Аналізувати потрібно найважливіші, найістотніші внутрішні рішення та ті зовнішні рішення прямої дії, виконати які пропонували вищі органи управління освітою.

Причини, що не дали змоги виконати в повному обсязі визначені обов'язкові параметри навчального плану (обсяг навантаження, частка індивідуальних занять і т. ін), можна подати як ранжируваний ряд, побудований за принципом ступеня впливу. Потрібно аналізувати як весь навчальний план, так і його окремі блоки та компоненти, пов'язані з певними напрямами профільного навчання, організацією навчання в початковій, основній і середній школі.

Для аналізу внутрішніх і зовнішніх рішень, наказів, указівок, рекомендацій їх доцільно попередньо звести в таблицю, згрупувавши за принципом належності до одного напряму, а потім експертним методом за дихотомічною шкалою оцінити їх виконання ("+" - виконано; "-" - не виконано). На закінчення процедури аналізу визначають відсоток виконання за напрямами та на всьому масиві управлінських рішень. Внутрішні та зовнішні управлінські рішення аналізують окремо. У доповіді чи додатках до неї слід висвітлити всі етапи аналізу рішень і оцінювання їх виконання, починаючи від складання загального списку та закінчуючи визначенням частки виконаних рішень.

В аналізі реалізації у школі заходів і завдань цільових і довгострокових програм (зокрема, зовнішніх програм і проектів, у яких вона бере участь) застосовують описану вище процедуру з тією лише різницею, що ступінь їх виконання оцінюють не за дихотомічною, а за пропорційною відсотковою шкалою (0, 25, 50, 75 і 100 % виконання). Узагальнені дані виконання за всю програму чи проект у цілому являють собою середнє арифметичне від оцінок, виражених у відсотках, наприклад: 75 + 25 + 50 + 0 + 75 + 100/7 = 60,7 %.

2.7. Соціальна ефективність діяльності школи та її ланок

Соціальну ефективність діяльності школи та її ланок діагностують здебільшого через задоволеність трьох груп респондентів (учнів і їхніх батьків, учителів, представників сфер післяшкільної діяльності випускників) її роботою; якістю забезпечуваної випускникам освіти, наданих освітніх послуг; умовами професійної педагогічної діяльності та навчання. Її можна оцінювати також за такими показниками: кількістю скарг, заяв, звернень до адміністрації школи; кількістю та характером конфліктів і трудових суперечок; кількістю звільнень за власним бажанням і з ініціативи адміністрації; станом роботи із заохочення працівників ЗЗ, представленню їх до нагород, почесних звань і премій, ужиттю додаткових заходів соціального захисту; розвиненістю каналу обміну інформацією з випускниками школи в післяшкільний період. Кожний із названих вище аспектів соціальної ефективності слід розкрити в аналітичній доповіді за допомогою кількісних значень, конкретних фактів, статистичного матеріалу.

Для переконливості дані, факти, статистика мають бути об'єктивні, точні, повні, вичерпні. Наприклад, наводячи інформацію про кількість звільнень працівників у аналізований період, варто сказати про те, скільки з них супроводжувалося конфліктами, зверненнями щодо незаконності звільнення тощо. Говорячи про роботу з випускниками, доцільно оперувати даними статистики. Слід надати повний перелік заяв, скарг, звернень.

Розкриваючи питання про те, як адміністрація визначає, прогнозує та підвищує рівень задоволеності школою учнів, їхніх батьків, представників сфер післяшкільної діяльності випускників, потрібно описати систему такої роботи, зокрема її інструментарій, форми, способи одержання статистичної інформації.

Для визначення задоволеності учнів, їхніх батьків і вчителів школою можна використовувати анкети.

ПРИКЛАД СКЛАДАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДОПОВІДІ

за результатами самообстеження школи щодо якості забезпечуваної освіти (витяги з аналітичної доповіді гімназії № 92 Санкт-Петербурга)

1.1. Організація навчального процесу

Навчальний процес у поточному навчальному році було організовано відповідно до затверджених навчальних планів для класів, які освоюють базову програму, та для тих, які освоюють гімназичну освітню програму. Було запроваджено режим шестиденного навчального тижня, навантаження на учнів не перевищувало його максимальних значень, установлених типовими навчальними планами, і відповідало санітарним.


 
 

Цікаве

Загрузка...