WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методика проведення школою самообстеження - Реферат

Методика проведення школою самообстеження - Реферат

Критерій обсягу застосовують щодо тих підсумкових параметрів якості, для яких важливі насамперед якісні характеристики. Обсяг у цьому разі виражає рівень виконання планів і програм, а також реалізації поставлених цілей; ступінь відповідності досягнутих результатів нормативам і стандартам, найкращим здобуткам освітніх установ з аналогічним статусом.

2.1. Навченість учнів і випускників школи

У цьому параграфі розроблювачі доповіді подають різноманітну аналітичну інформацію, потрібну та достатню для того, щоб визначити, як організація навчального процесу та залучені ресурси позначаються на головному результаті функціонування школи - навченості учнів і випускників.

Щоб підвищити точність і об'єктивність оцінювання рівня навченості школярів, у доповіді передбачено аналіз звітної інформації, отриманої за допомогою застосування різних форм атестації (тестування, підсумкових і перевідних іспитів і т. ін.) у всіх ланках школи (початковій, основній, середній). Окрім того, слід використовувати інформацію, зібрану за підсумками проведення "внутрішніх" перевірок знань учнів, їхніх умінь і навичок (з допомогою незалежних екзаменаційних комісій, у ході тестування учнів у системі атестації школи, складання іспитів у системі "школа - вищий заклад освіти" тощо), а також інформації щодо підсумків опанування базової програми та програм підвищеного рівня.

У формі, що містить дані про навченість і успішність, мають бути такі показники:

успішність у початковій, основній і середній школі;

успішність і підсумки іспитів у класах, що займаються за базовою програмою, та в тих, що займаються за програмами підвищеного рівня;

стан успішності й успішність складання підсумкових і перевідних іспитів;

складання підсумкових іспитів "внутрішнім" і "зовнішнім" незалежним екзаменаційним комісіям;

успішність учнів і результати їх тестування в системі атестації школи чи моніторингових обстежень шкіл за програмою та із залученням фахівців федерального чи регіонального центрів тестування;

якість складання випускниками підсумкових іспитів у школі з певних предметів і вступних іспитів у вищі навчальні заклади з цих предметів;

якість складання випускниками перевідних і підсумкових іспитів із певних предметів у звітному періоді (упродовж попередніх трьох років).

Звітні дані про іспити й тестування потрібно подавати в процентах окремо для таких груп: не атестованих; тих, що одержали оцінку "1"; оцінку "2"; оцінки "3", "4" тощо. Інформацію про успішність подають як середньоарифметичні значення для класів, паралелей тощо за 12-бальною чи іншою запровадженою у школі шкалою.

Окрім даних про успішність, результати тестування та складання іспитів у доповіді також потрібно проаналізувати навченість учнів і випускників школи з позицій її динаміки, задоволеності учнів, наявних резервів, внеску окремих ланок школи та методоб'єднань у сукупний результат. Підставами для аналізу й оцінювання в цьому разі можуть бути критерії педагогічної ефективності й оптимальності.

Критерій педагогічної ефективності дає змогу визначити рівень освіченості випускників, ступінь відповідності рівня та змісту їхньої підготовки індивідуальним потребам і запитам, суспільним вимогам. Ці показники можна оцінювати на підставі кількості тих, хто вступив до вищих навчальних закладів, кількості переможців і призерів позашкільних турів, предметних олімпіад, обсягу особистісних досягнень учнів, рівня задоволеності випускників повнотою реалізації своїх можливостей у процесі навчання у школі.

Критерій оптимальності надає можливість порівняти сукупні витрати часу, сил і ресурсів з отриманими результатами у вигляді навченості учнів і випускників. У доповіді з огляду на цей критерій можна навести порівняльні дані про кількість учителів першої та вищої категорій і кількість переможців і призерів позашкільних турів, предметних олімпіад; співвідношення "внутрішніх" і "зовнішніх" оцінок атестації випускників; кількість випускників, які займалися за програмами підвищеного рівня та кількість тих із них, хто вступив до вищих навчальних закладів; кількість учнів-відмінників навчання та тих, хто задоволений повнотою реалізації свого потенціалу в навчанні; показники успішності та стомлюваності школярів і т. ін.

Включивши дані таких порівнянь і аналізу в доповідь, треба обов'язково подати первинний матеріал, що став підґрунтям для цього (робочі формули, механізми формалізації даних і агрегування оцінок).

2.2. Вихованість учнів і випускників школи

Матеріали для підготовки доповіді в цьому напрямі базуються на результатах анонімного анкетного опитування, у ході якого учні (зокрема, обов'язково випускники) за 5-бальною шкалою оцінюють рівень сформованості в себе ставлення до різних об'єктів і процесів навколишнього світу. Діагностиці в ході анкетування підлягають усі три складові: когнітивна, емоційна та практична. Анкетуванням потрібно охопити не менш як 75 % учнів основної та середньої школи (5-8 і 10-х класів) з усіх паралелей і 100 % учнів випускних класів (9 і 11-х).

У доповіді варто навести форму анкети та середньоарифметичні значення оцінок для кожного запитання. Дані для основної та середньої школи (крім випускників), для випускних 9 і 11-х класів подають в окремих таблицях.

Анкета для визначення ставлення учнів до навколишнього світу (і, відповідно, їх вихованості) може мати запропонований нижче вигляд. Загальноосвітній заклад може скорегувати анкету чи запропонувати власний варіант.

Шановний старшокласнику!

У зв'язку з проведенням школою самообстеження щодо якості гарантованої нею освіти просимо оцінити за 5-бальною шкалою рівень сформованості, вираження у Вас аспектів ставлення до навколишнього світу, від яких залежить соціально-особистісний "портрет" сучасного учня. Оскільки організаторів анкетування цікавлять не індивідуальні, а узагальнені дані для 5-9, 10-11-х класів, просимо не підписувати анкету, але постаратися бути якомога точнішими й об'єктивнішими в оцінках.

Критерії оцінок:

5 балів - ознаку виражено гранично повно, вона однозначно позитивна;

4 бали - ознаку виражено досить повно, вона більше позитивна, ніж негативна;

3 бали - ознаку виражено не повно, не можна чітко твердити, позитивна вона чи негативна;

2 бали - із певним ступенем упевненості можна твердити, що ознака більше негативна, ніж позитивна;

1 бал - ознака однозначно негативна.

Обрану оцінку в анкеті треба підкреслити, обвести чи закреслити.

1а - рівень мого розуміння предметного світу загалом (1-2-3-4-5).

1б - відчуття моєї причетності до долі матеріального світу, задоволення від того, що я - його частина (1-2-3-4-5).

1в - ступінь мого бажання зробити щось реальне в цьому світі (1-2-3-4-5).

2а - рівень мого розуміння складного світу живої та неживої природи (1-2-3-4-5).

2б - потреба у спілкуванні з природою, як я її оцінюю в себе (1-2-3-4-5).

2в - значущість моїх зусиль, участі в збереженні природи (1-2-3-4-5).

3а - рівень розуміння, опанування мною норм, правил і традицій, узвичаєних у суспільстві (1-2-3-4-5).

3б - відчуття потреби дотримуватись узвичаєних у суспільстві норм, правил і традицій, як я його оцінюю в себе (1-2-3-4-5).

3в - моя поведінка, справи та вчинки узгоджені з узвичаєними в суспільстві нормами, правилами та традиціями (1-2-3-4-5).

4а - ступінь розуміння себе, власних сильних і слабких сторін, напрям роботи над собою, як я його оцінюю (1-2-3-4-5).

4б - відчуття потреби працювати над собою, самовдосконалюватися, як я його оцінюю в себе (1-2-3-4-5).

4в - моє вміння керувати собою, зусилля із самовиховання (1-2-3-4-5).

5а - усвідомленість вибору моєї професії, сфери, де я хотів би трудитися після школи (1-2-3-4-5).

5б - відчуття потреби трудитися, робити щось, як я його оцінюю в себе (1-2-3-4-5).

5в - моє вміння, звичка трудитися (1-2-3-4-5).

6а - знання мною норм стосунків у суспільстві, у середовищі ровесників (1-2-3-4-5).

6б - потреба дотримувати моральних норм у стосунках із ровесниками, старшими, як я її оцінюю (1-2-3-4-5).

6в - правильність моїх учинків, дій у класі, родині, щодо друзів і знайомих, як я їх оцінюю (1-2-3-4-5).

7а - рівень мого розуміння потреби вчитися, добувати нові знання, осягати науки (1-2-3-4-5).

7б - рівень моєї задоволеності від знайомства з новими знаннями, від їх опанування (1-2-3-4-5).

7в - рівень моїх зусиль щодо самоосвіти, старанності в навчанні (1-2-3-4-5).

Дякуємо за відповіді!!!

2.3. Особисті досягнення педагогів

Особисті досягнення педагогів можна розглядати як показники значущого результату їхньої діяльності з удосконалювання свого професіоналізму, ОП, керівництва позанавчальною діяльністю школярів, самореалізації в культурному, науковому та творчому аспектах.


 
 

Цікаве

Загрузка...