WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методика викладання біології, математики та економічних дисциплін - Реферат

Методика викладання біології, математики та економічних дисциплін - Реферат

Цей посібник має міждисципліний ( міжпредметний ) характер, тому що інтегрує в собі сучасні досягнення в економічних дисциплінах, педагогічній і економічній психології, а також інноваційних технологіях навчання.

Мета посібника - показати викладачу різні методичні і психологічні аспекти сучасних інтерактивних технологій, їх розмаїття і зміст від постановки навчальних цілей до вибору методичних засобів досягнення очікуваного навчального результату.

Підручник "Методика викладання економічних дисциплін в системі економічної освіти", він складається з трьох розділів взаємопов'язаних між собою. Структура кожного розділу складається з теоретичного блоку, висвітлення психолого - методичних особливостей викладання, методичних порад викладачу, інформації до роздуму з проблемних питань, завдань, практикуму, ілюстрацій і літератури.

Ефективність освітнього процесу визначається переважно методикою викладання. Методика - це частина педагогічної науки, що вивчає закономірності вивчення конкретної навчальної дисципліни. Мета курсу - поєднання економічної підготовки викладача з дидактичними принципами та методичними особливостями подання економічної інформації для різних вікових категорій людей, що навчаються.

У методиці викладання дуже важливо знати як підвищити якість викладання? До кожного модуля курсу входять лекції, тренінги, практичні, семінарські та інші види знань, завдань для самостійної роботи студентів, а також виконання й захист курсової роботи, залік та державний іспит.

Запропонована система методичних вправ і завдань допоможе бакалавру з економіки з'ясувати для себе, наскільки глибоко він засвоїв економічні знання й методичні засоби їх передачі, а викладачу - можливість досить швидко та об'єктивно оцінити підготовку слухачів. Автор припускає, що педагогічний цикл, в майбутньому, складатиметься з таких дисциплін: освітній менеджмент, основи загальної та економічної психології, дидактичні основи та методичні особливості викладання економічних дисциплін. В результаті вивчення курсу студент повинен:

знати основні базові поняття і принципи методики викладання економічних дисциплін;

вміти готувати й проводити уроки, лекції, тренінги, навчальні ігри, практичні або семінарські заняття за власною методикою на базі прийняття стандартів викладання економіки, контролювати та оцінювати знання, вміння й готовність до професійної діяльності тих, хто навчається.

Методичне мистецтво - це і є розробка системи практичних занять, наочних посібників, вправ, ситуацій, рольових ігор, тестів тощо, тобто різних форм діяльності з навчальним матеріалом.

Європейське освітнє співробітництво вже з 1998 року живе під знаком так званого Болонського процесу. Суть процесу - у формуванні в перспективі загальноєвропейської системи вищої освіти, що названа простором або зоною європейської вищої освіти. У контексті Болонської декларації необхідно удосконалити не тільки зміст підготовки фахівців, а й методичних основ викладання економічних дисциплін. Сучасні методичні основи викладання економічних дисциплін - це нові принципи організації навчального процесу, нові методики активізації навчання, що базуються на новому тесті відносин між студентами і викладачем.

В економічній освіті відбувається не тільки засвоєння знань, умінь, навичок і досвіду творчої діяльності та соціально - економічного спілкування.

Головне, що змінюється сам характер економічного мислення, суспільних цінностей, самосвідомості, культури і поведінки людини.

Для підвищення якості економічної освіти дуже важливо розвивати культуру мислення студентів. Розвиток рівня економічного мислення студентів є завданням усіх, а не тільки теоретичних дисциплін. Наприклад. використання методу інтелект - карт в економічній освіті дозволяє переорієнтувати діяльність студентів від традиційного сприйняття інформації на формування умінь мислити творчо.

Економічна освіта - це засіб для економічного мислення, що реалізується в формі економічної поведінки людини. З цього складається економічна культура, яка є підґрунтям для розвитку матеріального добробуту в суспільстві. Далі автор детально розглядає вплив економічної культури на систему економічної освіти в Україні. З'ясовуються поняття: культура, культурна людина, культура мислення, культура економічного мислення, поведінка.

Отже мета економічної освіти - найдоступнішими та найцікавішими методичними засобами й прийомами розвинути у студентів основи раціонального (економічного) мислення та закріплення його на рівні поведінки.

Другий модуль посібника - "Методичні основи підготовки і проведення викладання економічних дисциплін" Науково-методичне забезпечення навчального процесу потребує професійного вміння викладача працювати зі змістом інформації таким чином, щоб досягти основних цілей навчання, обрати методику викладання залежно від характеру навчальної інформації та форми (навчальні програми, навчальні предмети та навчальні посібники), а також інші інформаційно-методичні матеріали.

Робота будь-якого педагога починається з визначення його власної позиції щодо змісту, програми, методики викладання. Складання навчальних програм -справа дуже складна і трудомістка, тому автор докладно спиняється на цьому питанні, подає ряд порад викладачу-початківцю, та приводить зарубіжний досвід розроблення навчальних планів. В цьому розділі розглядається методичні основи передачі теоретичних знань з загальної економіки або конкретних економічних дисциплін на уроках в середній школі та лекціях в ВНЗ.

Як продуктивно працювати на лекціях чи уроках, як потрібно конспектувати лекції при допомозі конспекту - схеми ви дізнаєтесь в наступному розділі. В посібнику особливу увагу приділено активним методам навчання і оцінювання знань, в тому числі ігровим формам проведення занять, тобто тому, як саме найбільш ефективно та цікавими методичними засобами сформувати основи економічного мислення й закріпити їх на рівні суспільної та побутової поведінки.

В книзі зібрані технологічні методичні прийоми, які можуть бути застосовані в умовах звичайної середньої школи, вищого навчального закладу та в бізнес -тренінгах. Важливим доповненням книги є тренінг-курс з розвитку навичок економічного мислення та удосконалення стилю сучасного викладання.

Третій модуль "Компетентність викладача як чинник підвищення конкурентноспроможності навчального закладу" Особливістю посібника є те, що в процесі його вивчення виникає установка на розвиток нового типу педагогічного і економічного мислення самого викладача. Якщо майбутній викладач сам буде володіти навичками сучасного мислення, він зможе передати своє вміння своїм учням. Для цього автором розроблені і апробовані спеціальні тренінг-курси, що наведені в третьому модулі посібника.

Автором з 1978р. проводились педагогічні експерименти з активізації економічного навчання з розробленням і впровадженням в навчальний процес тренінгових і ігрових технологій, випускних міжпредметних ділових ігор на замовлення промислових підприємств тощо. Крім того, відібрані та апробовані сучасні методики з розвитку економічного мислення, розроблена система міжпредметних тренінгів для студентів першого курсу, бакалаврів і магістрів, а також системи тренінгових занять для викладачів.

Тренінги приведено в третьому модулі посібника для письмової і частково дистанційної форми навчання. Багато методичних прийомів, які наводяться в посібнику, - це узагальнена колективна творчість викладачів різного віку, спеціалізації та мови, яких об'єднує любов до своєї справи й професіоналізм.

Автор на основі свого власного досвіду намагався сформулювати ці прийоми, знайти їх взаємозв'язок і включити це в систему сучасної економічної освіти.

Посібник може бути корисним:

студенту, який набуває фах викладача економічних дисциплін, тому що "Методика викладання економічних дисциплін" - це завершальний спеціальний предмет у формуванні психолого-педагогічної компетентності викладача;

викладачу-початківцю посібник дасть інформацію з сучасних методик викладання;

досвідченому викладачу;

науковцям та підприємцям, які викладають у вищих навчальних закладах;

інспекторам, консультантам, а також викладачам і психологам освітніх організацій, фахівцям з інноваційної діяльності.

У посібнику використано модульний принцип подання документів. Малюнки й схеми підготовлені автором і студентами КНЕУ. Вони сприяють кращому розумінню змісту посібника, покращенню його засвоєння та є прикладом творчої співпраці викладача та студентів.

Посібник розрахований для студентів, аспірантів та викладачів економічних дисциплін у навчальних закладах різного рівня, всіх тих, хто цікавиться питаннями вивчення й викладання економічних дисциплін.


 
 

Цікаве

Загрузка...