WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методика викладання біології, математики та економічних дисциплін - Реферат

Методика викладання біології, математики та економічних дисциплін - Реферат

Запропоновані наприкінці розділів запитання й завдання зорієнтовані не так на пошук відповідей у тексті, як на творчу діяльність читача з розробки власної версії, позиції, уявлень, методичних рішень.

Посібник відповідає програмі курсу " Методика навчання біології" для біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Розрахований для студентів вищих навчальних закладів.

Слєпкань З. І. Методика навчання математики : підруч. для студ. мат. спец. вищ. пед. навч. закл. / З. І. Слєпкань - 2 - ге вид., допов. і переробл. - Київ : Вища школа, 2006. - 582 с.: іл.

Основною в методичній підготовці вчителя математики у вищому педагогічному навчальному закладі є навчальна дисципліна "Методика навчання математики" (її також називають дидактикою математики, або педагогікою математики), яка разом із фундаментальними математичними дисциплінами, педагогікою і психологією має забезпечити професійну підготовку майбутнього вчителя математики відповідно до потреб сучасної освіти.

Пропонований підручник з методики навчання математики є другим, переробленим і доповненим виданням підручника "Методика навчання математики" (К.: Зодіак-ЕКО, 2000). Його створено відповідно до сучасних вимог до професійної підготовки майбутнього вчителя (викладача) математики загальноосвітньої школи і професійно - технічних навчальних закладів.

Підручник підготовлено з урахуванням програми курсу методики математики і чинної програми шкільного курсу математики. За структурою методика як навчальна дисципліна поділена на дві частини:

1. Загальна методика математики, яка розглядає загальні питання, що становлять теоретичні й організаційні основи процесу навчання математики.

2. Спеціальна методика математики, предметом якої є методика вивчення окремих розділів і тем шкільного курсу математики.

Методика навчання математики (скорочено її називають методикою математики) - це наука про математику як навчальний предмет і закономірності процесу навчання математики учнів різних вікових груп. Завдання методики математики - відповісти на чотири основні запитання:

Навіщо навчати математики? (Мета навчання математики.)

Що потрібно вивчати? (Зміст навчання.)

Як потрібно навчати математики? (Методи, організаційні форми і засоби навчання математики.)

Як розвивати і виховувати учнів у процесі навчання математики?

Методика математики належить до циклу педагогічних наук. Вона спирається на математику як науку, виокремлюючи і піддаючи дидактичному обробленню зміст навчального матеріалу, на педагогіку, психологію, логіку, філософію, кібернетику як загальну теорію управління і на узагальнений педагогічний досвід роботи вчителів.

Методика математики у вищому педагогічному навчальному закладі - це навчальна дисципліна, яка має забезпечувати опанування студентами основ методики математики як науки, змісту й особливостей шкільних програм, підручників для різних типів шкіл, можливостей використання інформаційних технологій у навчальному процесі.

Оскільки цей підручник являється другим, доповненим і переробленим виданням, тому має сенс зупинитись на змісті нового останнього 15-го розділу другої частини, який має назву "Методика навчання елементів комбінаторики, початків теорії ймовірностей та вступу до статистики". Цей розділ складається з трьох частин: методика навчання елементів комбінаторики, методика початків теорії ймовірностей та методика вступу до статистики.

У загальноосвітній середній школі до 70 - х років ХХ ст. комбінаторику вивчали за підручником А. П. Кисельова. Відразу після впровадження нової програми, нових підручників і посібників, зокрема посібника з алгебри, і початків аналізу за редакцією А.М. Колмогорова, комбінаторику було виключено з програми і посібників, потім її знову деякий час вивчали, потім знову виключили. Нині, у зв'язку з уведенням до нової програми української школи початків теорії ймовірності, комбінаторику передбачено вивчати з 5 -го класу.

Елементи комбінаторики передбачено вивчати програмою з математики для 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Для класів з поглибленим вивченням математики програма передбачає вивчення комбінаторики у 8 класі.

Основною метою вивчення комбінаторики в 11 класі є формування поняття перестановки, розміщення і комбінації з повторенням елементів і вироблення вміння застосовувати ці знання до розв'язання комбінаторних задач.

Пропозиції щодо потреби включення початків теорії ймовірностей у шкільні програми з математики висловлювалися ще в ХІХ та на початку ХХ ст. В останні два десятиріччя проблема розвитку у школярів імовірнісно-статистичного мислення постала особливо гостро й актуально у зв'язку з новим етапом науково-технічного прогресу і розвитком ринкової економіки.

Угорський математик Аьфред Реньї (1921-1962) відзначив, що "Вивчення теорії ймовірності може принести безперечну користь, оскільки дає змогу остаточно порвати з пережитками магічного мислення кам'яного століття. Вивчаючи теорію ймовірності, люди стають більш доброзичливими і толерантними до оточуючих і, отже, легше вписуються в життя суспільства".

Чинна шкільна програма з математики для загальноосвітніх навчальних закладів передбачає вивчення початків теорії ймовірностей в 11 класі в курсі алгебри і початків аналізу.

Метою вивчення теми є введення основних понять ймовірностей, поняття про ймовірність як науку. Доведення теорем додавання та множення ймовірностей, теореми про ймовірність здійснення принаймні однієї з належних подій, введення поняття про класичну ймовірність і закону великих чисел; навчання учнів обчислюванню ймовірностей випадкових подій.

Високий ступень пізнання й уміння враховувати та застосовувати у своїй діяльності фахівців різних галузей науки, наприклад медичної, біологічної, суспільної, менеджерів на виробництві і т. п. Звідси випливає потреба загальної безперервної багаторівневої статистичної освіти всього населення. Саме ці тенденції стали основою для введення вступу до статистики, її елементів, початків теорії ймовірності у шкільну математичну освіту.

Вивчаючи зміст навчального матеріалу, слід враховувати той факт, що на сучасному етапі розвитку суспільства статистика виконує три основні функції : інформаційну, прогностичну й аналітичну.

Інформаційна функція статистики полягає в збиранні, узагальненні та поданні своєчасної і досить достовірної інформації про актуальні соціально-економічні процеси, що відбуваються у країні та різні сторони діяльності людини.

Прогностична функція статистики полягає в оцінці ймовірності тих чи інших значень, важливих економічних, соціальних і природних показників умов життя населення, діяльності виробництва, економічних параметрів під час прогнозування умов розвитку суспільства, техніки, економіки та науки.

Аналітична функція статистики полягає, по-перше, у кількісному дослідженні тенденцій розвитку та зміни будь-яких масових природних, економічних, соціальних, технологічних процесів; по-друге, у вивченні варіації суспільних і наукових явищ у статиці та динаміці; по-третє, у вимірюванні та моделюванні економічно-статистичних зв'язків між явищами, чинниками науки і виробництва; по-четверте, у дослідженні структурних процесів, що відбуваються в суспільстві.

Досягнення кожним випускником середньої школи, розуміння статистичного характеру масових процесів та їхніх законів у навколишньому світі - це основна мета вивчення елементів статистики в школі. В останні п'ять років вступ до статистики водночас із початками теорії ймовірності було включено в проект державного освітнього стандарту і перехідну програму з математики загальноосвітньої школи та шкіл і класів з поглибленим вивченням математики.

У підручнику розглянуто можливі підходи до вивчення навчального матеріалу з основних змістових ліній шкільного курсу, враховано здобутки учителів-новаторів і передових учителів України, а також зарубіжний досвід.

Підручник призначено для студентів математичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів і університетів, які готуються до педагогічної діяльності як учителі та викладачі математики. Він стане у пригоді також учителям шкіл і викладачам професійно-технічних училищ, технікумів, методистам інститутів післядипломної освіти.

Сучасна філософія економічної освіти потребує підготовки викладачів нового типу, які в умовах інноваційного освітнього середовища не тільки передають поколінню студентів свої знання, а й сприяють розвитку їх економічного мислення.

В умовах жорсткої конкуренції державних і приватних вищих навчальних закладів вимоги до якості підготовки фахівців будуть зростати. Основною метою економічної освіти можна вважати формування економічного мислення, а її результатом - економічно обґрунтовану практичну діяльність. Значення методики викладання економічних дисциплін важко переоцінити. У практиці викладання економіки важливо не тільки розкрити зміст економічних категорій та концепцій, а й знайти ефективні форми передачі знань, домогтись їх засвоєння на рівні мислення та поведінки людини.

Пропонуємо вашій увазі книгу, яка надійшли до фондів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з питання методики викладання економічних дисциплін.

Аксьонова О. В. Методика викладання економічних дисциплін : навч. посіб. для викл. і студ. / О. В. Аксьонова; Київ. нац. екон. ун - т ім. Вадима Гетьмана. - Київ : КНЕУ, 2006. - 707 с. - Бібліогр.: с. 697-708.

Перше видання навчального посібника, яке вийшло в 1998 році, було однією з перших в Україні спроб зробити систематизований аналіз методичних особливостей викладання економічних дисциплін. У другому виданні навчального посібника подано ширший масив матеріалу із сучасних методик навчання. Крім того, якщо в першому виданні питання розвитку культури економічного мислення й поведінки подавалися в настановному плані, то мета другого видання - показати, що саме розвиток економічного мислення , яке формує раціональну економічну поведінку, - є завданням економічної освіти й методичної підготовки викладачів економіки нового типу.


 
 

Цікаве

Загрузка...