WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методика викладання біології, математики та економічних дисциплін - Реферат

Методика викладання біології, математики та економічних дисциплін - Реферат

З методами навчання біології автор знайомить читача в однойменному розділі. Методи навчання - це способи й прийоми спільної впорядкованої, взаємопов'язаної діяльності вчителів та учнів, спрямованої на оволодіння учнями системою знань, набуття ними вмінь і навичок, на їх виховання й різнобічний розвиток. У вузькому розумінні метод навчання є способом керування пізнавальною діяльністю учнів для досягнення певної освітньої мети.

Реалізація освітніх завдань у процесі вивчення шкільного курсу біології здійснюється через методи навчання - способи й прийоми спільної, впорядкованої, взаємопов'язаної й цілеспрямованої діяльності вчителя та учнів. В педагогічному процесі вони виконують такі функції: навчальну, розвивальну, виховну, спонукальну та контрольну.

Для глибокого аналізу й ефективного застосування методів навчання біології використовується бінарна їх класифікація від (лат. вinarius) - подвійний, двоїстий, той що складається з двох частин), яка враховує джерело знань і ступень пізнавальної самостійності школярів.

Кожен із методів певної групи ( словесні, наочні, практичні ) може реалізуватися на пояснювальну, ілюстративному, частково пошуковому або дослідницькому рівнях.

Активізації пізнавальної діяльності учнів сприяють методи проблемного навчання, інтерактивні методи, моделювання, проектування, пізнавальні ігри та ін. Різноманітність методів зростає у зв'язку з розвитком сучасної школи, освіти й науки загалом.

У процесі вивчення шкільного курсу біології методи навчання постійно розвиваються, ускладнюються й використовуються у взаємозв'язках та взаємодії. Їх вибір зумовлюється:

специфікою змісту й цілей навчального заняття;

ступенем сформованості вмінь і навичок та розвитку самостійності учнів;

навчально - матеріальною базою школи ( забезпеченістю школярів навчальними посібниками, наочними засобами, наявністю сучасної техніки тощо ).

Наступний розділ навчального посібника - " Засоби навчання біології".

У педагогіці існують різні означення поняття "засоби навчання":

знаряддя праці вчителя та учнів;

весь комплекс засобів, що сприяють оснащенню навчального процесу, його вдосконаленню;

предмети, за допомогою яких у процесі навчання передається наукова інформація та здійснюється виховний вплив на учнів із метою їх навчання й виховання;

матеріальні об'єкти, носії навчальної інформації і предмети живої природи, а також предмети, штучно створені людиною, що використовується вчителями й учнями в навчально - виховному процесі як інструмент їхньої діяльності;

матеріальні та ідеальні об'єкти, що залучаються до навчального процесу як носії інформації й інструменти діяльності вчителя та учнів;

різноманітні матеріали та знаряддя навчального процесу, завдяки яким більш успішно й раціонально, за короткий час досягається поставлені цілі навчання.

Сучасний стан розвитку шкільної біологічної освіти характеризується появою поряд із традиційними засобами навчання нових технічних, інформаційних, друкованих та аудіовізуальних засобів, які дають змогу забезпечити інтерактивність у взаємодії учня з навчальним матеріалом.

Дидактичні й виховні можливості будь - якого конкретного засобу навчання обмежені, тому для того, щоб навчально - виховний процес із біології був ефективним, слід використовувати комплекс засобів навчання.

Десятий розділ навчального посібника - "Форми навчання біології" Навчання - цілеспрямований процес передавання й засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини. Ефективність засвоєння знань учнями значною мірою залежить від форм організації навчальної роботи, які регламентують спільну діяльність учителя та учнів, визначають співвідношення різноманітних видів навчально - пізнавальної діяльності (індивідуальної, групової, колективної), ступінь активності учнів у цій діяльності й керівництва нею з боку вчителя.

Категорія "форма навчання" належить до головних у дидактиці, проте дослідники дещо розходяться в її тлумаченні й класифікації. У російській методиці навчання біології усталилися такі форми навчання : урок і пов'язані з ним обов'язкові екскурсії, домашні роботи, позаурочні роботи й необов'язкові позаурочні заняття ( індивідуальні, групові або гурткові, й масові ). Всі разом вони визначають систему форм організації навчання біології в середній школі, центральною ланкою якої є урок - основна форма навчання. Втім це не означає, що урок як форма навчання себе вичерпав і класно - урочна система застаріла. Урок залишається основною формою навчання біології, але дещо змінюються вимоги до нього.

Однією з основних вимог є творчий підхід до побудови уроку, що дає змогу зробити його цікавим, захоплюючим для учнів, забезпечити високу ефективність процесу навчання.

Класно - урочна система навчання, яка від часу свого виникнення не зазнавала суттєвих змін, нині активно модифікується : збільшується питома вага відмінних від уроку форм навчальних занять. Ця тенденція пов'язана зі стрімким розвитком і впровадженням у шкільну практику новітніх технологій навчання.

"Контроль за навчально - пізнавальною діяльністю учнів" - одинадцятий розділ посібника, в якому подано матеріал, який підкреслює, що контроль за навчально - пізнавальною діяльністю учнів - органічна складова навчального процесу.

Освітня діагностика - це процес визначення результатів освітньої діяльності учнів і педагога для виявлення, аналізу, оцінювання й корекції навчання.

Діагностика освітянської діяльності учнів передбачає контроль, перевірку, облік, оцінювання знань, нагромадження статистичних даних, їх аналіз, рефлексію, виявлення динаміки освітніх змін і особистих здобутків учня, уточнення освітніх програм, корекцію навчання, прогнозування подальшого розвитку подій.

У практиці роботи сучасної загальноосвітньої школи використовується попередній, поточний, періодичний ( тематичний ) та підсумковий контроль навчальний досягнень учнів із біології.

Контроль знань, умінь і навичок учнів має бути систематичним, об'єктивним, гласним, умотивованим, ураховувати індивідуальні особливості учнів.

"Позаурочна й позакласна робота учнів із біології" - дванадцятий розділ. Позаурочна робота - це форма організації учнів для виконання ними після уроків обов'язкових, пов'язаних із вивченням курсу, практичних робіт за індивідуальним або груповим завданням вчителя. За змістом ця робота збігається з навчальними заняттями, і її результати оцінюються вчителем.

Велику роль у розв'язанні завдань освіти, виховання й розвитку учнів відіграють позаурочні та позакласні роботи. Для них характерні висока пізнавальна активність і самостійність учнів, поглиблене й різнобічне вивчення живої природи з урахуванням інтересів та нахилів дітей.

Позаурочна робота виконується всіма учнями в кабінеті біології, в куточку живої природи, на шкільній навчально-дослідницькій ділянці за завданням учителя. Їхній зміст тісно пов'язаний із навчальною програмою, якою передбачено проведення дослідів і спостережень із підготовкою їх для демонстрування на уроках, виготовлення біологічних колекцій і гербаріїв, роботу з мікроскопом, розв'язування генетичних задач.

Факультативні заняття в загальноосвітніх навчальних закладах є складовою диференційованого підходу до навчання - про це ви можете дізнатись в наступному розділі. Ознайомленню учнів із перспективними напрямами біологічної науки, методами досліджень, усвідомленню практичного характеру біологічних знань сприяє система факультативних занять із біології. До основних форм диференційованого навчання в середній загальноосвітній школі належать: дидактична диференціація; факультативні заняття; профільне навчання. За освітніми завданнями виокремлюють такі види факультативів : із здобуттям спеціальності; міжпредметні.

Що входить до матеріальної бази навчання біології, чим кабінет біології відрізняється від інших шкільних кабінетів? Як наявність навчально - дослідних ділянок допомагає в засвоєнні таких понять, як гібридологічний метод, закони спадковості, методи селекції та взаємозв'язки організму й довкілля? - про це йдеться в розділі "Матеріальна база навчання біології"

П'ятнадцятий розділ - " Особливості вивчення біології в навчальних закладах різних типів"

В Україні функціонують навчальні заклади різних типів. Їхня діяльність забезпечує кожній молодій людині рівний доступ до якісної освіти. Завдяки створенню комплексу навчально - виховних закладів різних типів організується таке навчально - розвивальне середовище, в якому перехід дитини від однієї форми чи профілю навчання до іншої відбувається з максимальним урахуванням її інтересів, здібностей та перспективою творчого розвитку.

Шістнадцятий розділ навчального посібника - " Система самоосвіти вчителя біології" Професійна підготовка вчителя не завершується в стінах вищого навчального закладу. Вона триває протягом усієї трудової діяльності педагога. В практиці склалася певна система форм освіти вчителів. Це курси підвищення кваліфікації, педагогічні читання, засідання методичних об'єднань і кафедр, школи передового досвіду, семінари молодих учителів, творчі групи тощо.

Проте жодні курси й семінари не будуть ефективними без систематичних самостійних занять. Тому самоосвіту вважають основною формою підвищення кваліфікації вчителя: безперервна й цілеспрямована, вона пов'язує всі зазначені форми роботи, доповнює й розвиває їх, слугує основою зростання вчителя як спеціаліста.


 
 

Цікаве

Загрузка...