WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методика викладання біології, математики та економічних дисциплін - Реферат

Методика викладання біології, математики та економічних дисциплін - Реферат

Методика викладання біології, математики та економічних дисциплін

Становлення української державності, інтеграція нашої країни в європейське й світове співтовариство, відмова від тоталітарних управлінських методів і побудова громадянського суспільства зумовлюють орієнтацію на особистість, націю, духовно - моральну та інтелектуальну культуру

Сучасні умови суспільного розвитку України потребують переходу вищої школи на нову концепцію підготовки майбутніх спеціалістів, її постійного вдосконалення, підвищення рівня професіоналізму, компетентності, інтелектуальної культури вчителя. Завдання, визначені національної доктриною розвитку української освіти в ХХІ столітті, передбачають забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної та практичної підготовки фахівців. Саме на реалізацію цих завдань і спрямована методична підготовка майбутнього педагога.

Методика навчання біології - це педагогічна наука про систему навчання та виховання учнів, зумовлена особливостями вивчення шкільного курсу біології. Вона розробляє й визначає раціональні методи, прийоми, засоби та форми навчальної діяльності, під час якої відбувається свідоме оволодіння учнями системою знань зі шкільного курсу біології та формування в них відповідальних умінь і навичок для застосування цих знань у повсякденному житті.

Предметом методики навчання біології є зміст і структура сучасних розділів біології, а також методи, засоби й форми навчання, виховання та розвитку учнів, а об'єктом - біологічна освіта учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

Отже, методика навчання біології охоплює весь навчальний процес, починаючи від підготовки вчителя й завершаючи обліком результатів його навчально-виховної діяльності з предмета, в тому числі класної, позаурочної, позакласної роботи. Проте головні критерії оцінки навчальної діяльності вчителя такі : як він навчає, як учні сприймають і засвоюють тему уроку, як здійснюється їх виховання, які досягнення має вчитель у реалізації освітніх та виховних завдань. Таким чином, методика навчання біології є педагогічною, а не біологічною дисципліною, оскільки встановлює педагогічні, а не біологічні закономірності.

Навчальний посібник складається з шістнадцяти розділів.

Перший розділ має назву "Методика навчання біології як галузь педагогічної науки". Методика навчання біології ґрунтується на загальних для шкільних предметів педагогічних положеннях своєрідності вивчення біологічного матеріалу. Вона встановлює раціональні методи й засоби подання вчителем навчального матеріалу та свідомого опанування знань із біології та вмінь застосовувати їх у житті.

Методика навчання біології використовує сукупність загальнонаукових методів дослідження, які умовно можна поділити на три групи: теоретичні (вивчення педагогічної спадщини, індукції й дедукції, аналіз і синтез, абстрагування, ідеалізації, моделювання, узагальнення досвіду); емпіричні (спостереження, бесіда, інтерв'ю, анкетування, педагогічний експеримент, математична й статистична обробка).

Другий розділ - "Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству". Методика навчання природознавству - явище історичне, аби зрозуміти його суть, треба дослідити, як воно виникло, як розвивалося й чим стало нині.

Знання історії методики навчання природознавству необхідно для того, щоб усвідомити зроблене нею, щоб не повторювати помилок, не відкривати вже відкритого, а також для використання цінних досліджень минулого в розв'язанні й дослідженні актуальних методичних проблем сучасності.

Провідна роль у розвитку методики навчання природознавству в ХV -ХVІ ст. належала вчителям братських шкіл. Вони формували й розвивали нові методичні ідеї, збагачували своїм досвідом теорію й практику шкільної природознавчої й методичної науки. Проте зроблене вчителями, методистами братських шкіл не було забуто. У ХVІІІ - ХХ ст. розвиток методики навчання біології в Україні відбувався під впливом російських педагогів, методистів на основі їхніх методичних ідей.

Створювалися нові навчальні плани, програми, підручники, методичні посібники. Такий стан тривав до здобуття Україною незалежності. Теоретичні й практичні питання методики навчання біології в умовах незалежності в ХХ - ХХІ ст. дістали розвиток у працях провідних українських учених - методистів, біологів.

Сучасний стан навчання біології, особливо у зв'язку з переходом на новий зміст біологічної освіти й 12 - річний термін навчання, характеризується докорінною перебудовою навчальних планів, програм, підручників. Учені - біологи, методисти України спільно з учителями розробили концепцію біологічної освіти, вдосконалили її зміст, упроваджують в навчально-виховний процес нові технології, форми й засоби навчання. Отже, на всьому шляху розвитку суспільства простежується безперервний пошук ефективних методів, прийомів навчання й виховання підростаючого покоління.

В третьому розділі "Закономірності й принципи навчання біології" мова йде про те, що процес навчання - це динамічна взаємодія вчителя та учня, у ході якої здійснюється стимулювання й організація активної навчальна - пізнавальної діяльності школярів з метою засвоєння системи наукових знань, умінь, навичок, розвитку й всебічного виховання особистості. Процес навчання формують тісно пов'язані між собою компоненти: цільовий, стимулювально-мотиваційний, змістовний, операційно-результативний та емоційно-вольовий. Учитель, який не усвідомлює зв'язків і залежності між компонентами процесу навчання, не зможе правильно вибрати засоби для досягнення мети.

Принципи навчання - це провідні ідеї, вихідні положення, які визначають зміст, форми й методи навчальної роботи відповідно до мети виховання та закономірностей процесу навчання.

У методиці навчання біології виокремлюється такі принципи: науковості, доступності, наочності, зв'язку теорії з практикою, систематичності й послідовності, свідомості й активності учнів, індивідуального підходу до учнів, емоційності, розвивального й виховного характеру навчання, гуманізації та демократизації.

Четвертий розділ "Цілі й завдання шкільної біологічної освіти" містить в собі роз'яснення, що функціонування будь-якої освітньої системи підпорядковане певним цілям. Цілі освіти - це очікувані результати, яких прагне досягти суспільство, держава за допомогою сформованої системи освіти нині й у найближчому майбутньому.

Цілі та завдання біологічної освіти формують ієрархічну систему. Уявлення про визначальні серед них змінюється залежно від рівня розвитку суспільства загалом та освіти - зокрема. Донедавна цілі біологічної освіти тлумачили як соціально зумовлені орієнтири. З упровадженням особистісно - орієнтованої освіти на перший план виступають цілі особистості. Саме від бажань та потреб учня залежить рівень опанування ним біологічними знаннями.

"Зміст шкільної біологічної освіти" - п'ятий розділ підручника. Мета біологічної освіти реалізується в програмах через систему знань, умінь і навичок, якими має володіти випускник середньої загальноосвітньої школи.

Проблема мети біологічної освіти досліджується в розділі 4. Та найгострішими й найсуперечливішими є питання щодо конструювання змісту біологічної освіти: Яким він має бути? Які принципи його відбору? Чи потрібен єдиний державний освітній стандарт і як він має співвідноситись з творчим характером навчання? В чому відмінність понять "основи біологічних наук" та "шкільним предметом " "Біологія"? Щоб відповісти на ці питання, автор розглядає, як вирішуються зазначені проблеми на різних рівнях конструювання змісту біологічної освіти.

"Формування й розвиток біологічних понять, умінь і навичок" - таку назву має шостий розділ посібника.

Біологія як навчальний предмет - це система понять, що розвивається в логічній послідовності й перебуває у взаємозв'язку. Поняттями людина мислить.

Від пізнання до знання думка проходить низку стадій. Вихідним моментом у пізнанні зовнішнього світу є відчуття предмета або явища, тобто відображення його в окремих властивостях. Із відчуття виникають сприйняття, що відображають предмет або явище в цілому. На основі сприйняття формуються уявлення. Узагальнені уявлення утворюють поняття.

Вся система понять визначається складом основ наук, що входять до шкільного предмета біології. Це поняття можуть бути простими й складними, спеціальними й загально біологічними. Кожне поняття поступово розвивається, ускладнюється. Розвиток понять тісно пов'язане із набуттям її розвитком умінь та практичних навичок. Уміння розвиваються у зв'язку з розвитком понять поступово, від простих прийомів до складних.

Наступний розділ "Виховання учнів засобами навчального предмета біології". Для формування всебічно розвиненої особистості в процесі вивчення біології необхідне здійснення цілеспрямованої виховної роботи в різних напрямах. До основних напрямів у вихованні належать:

розумове (формування наукового світогляду);

моральне (формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок свідомої поведінки на основі ідеалів, норм і принципів суспільної моралі);

естетичне (формування почуття прекрасного, любові до навколишньої краси, озброєння знаннями й умінням творити прекрасне);

трудове (формування свідомого ставлення до праці та потреби в активній трудовій діяльності);

фізичне (розвиток фізичних якостей кожного учня, збереження та зміцнення здоров'я людини).

Зміст шкільного курсу біології передбачає різноманітні форми урочної та позаурочної роботи з екологічного, статевого й санітарно-гігієнічного виховання.


 
 

Цікаве

Загрузка...