WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Матеріали для розробки програми управління якістю освіти - Реферат

Матеріали для розробки програми управління якістю освіти - Реферат

Практичне заняття. Складання діагностичних методик для виявлення реального рівня функціональної грамотності.

Програма формування функціональної грамотності учнів

Лекція. Результати діагностичних досліджень. Аналіз можливостей навчальних процесів для формування функціональної грамотності. Структура пакета надпредметних програм.

Практичне заняття. Розробка моделі програми формування функціональних умінь.

Програма формування функціональних умінь

Підстави для розробки програми (соціальні вимоги, досвід і запити учнів, можливості школи). Презентація програми. Експертиза програми (колективна робота слухачів).

Перспективи розвитку сучасної школи (лекція)

Реалізація освітньої політики. Заходи з підвищення якості загальної освіти та забезпечення її доступності. Позитивний досвід освітніх установ. Труднощі модернізації системи освіти. Найближчі та середньострокові перспективи. Захист комплексних курсових робіт.

На захист представляється пакет робочих навчальних програм (не менш ніж із трьох предметів, що відносяться до різних освітніх галузей) із загальною пояснювальною запискою "Шляхи модернізації навчальних програм в умовах школи". Рецензентами роботи є фахівці з освітньої галузі та фахівці із внутрішньошкільного управління. Керування роботами здійснюють викладачі кафедри.

Проект "Дванадцятирічна школа - нові педагогічні можливості"

1. Постановка проблеми

Стратегічною метою модернізації шкільної освіти є досягнення нової якості освіти.

Під новою якістю освіти розуміється:

відповідність цілей і результатів загальної освіти сучасним соціальним вимогам до системи освіти, обумовленої переходом до демократичного, відкритого суспільства з ринковою економікою; перехід від переважної орієнтації на засвоєння учнями заданого обсягу навчального матеріалу до орієнтації на розвиток учнів, до самостійного рішення проблем у різних сферах діяльності на основі використання засвоєного соціального досвіду;

відповідність змісту освіти її цілям і пізнавальним можливостям всіх учнів; підвищення рівня доступності змісту освіти; створення додаткових умов для розширення та поглиблення знань в освітній галузі, що цікавить учня;

підвищення рівня затребуваності результатів шкільної освіти в "позашкільній" і "післяшкільній" діяльності учнів;

відповідність умов освітньої діяльності вимогам збереження здоров'я учнів і забезпечення психологічного комфорту для всіх учасників навчального процесу.

Нова якість освіти може бути досягнута при модернізації змісту освіти. Модернізація змісту повинна виражатися у включенні до змісту освіти таких компонентів, які забезпечать підготовку учнів до життя у суспільстві, що швидко змінюється; у виключенні зі змісту таких компонентів, які виявляються не затребуваними в післяшкільному житті учнів; у такій зміні складності змісту, що забезпечить можливість його засвоєння всіма учнями.

Зміни у змісті освіти можливі при зміні цілеспрямованості освітнього процесу, його орієнтації на формування в учнів ключових компетентностей у різних сферах діяльності, розвиток у них здатності орієнтуватися у світі, що змінюється, на формування таких особистісних якостей, які будуть сприяти соціалізації учнів у нових суспільних умовах. Зміна цілеспрямованості освітнього процесу можлива при здійсненні нового підходу до атестації учнів, при виробленні критеріїв оцінки результатів навчальної діяльності, що відповідають цілям шкільної освіти. Зміни у змісті шкільної освіти повинні знайти відбиття в навчальних програмах, навчальних посібниках і у практиці навчання.

Здійснення зазначеного необхідне одночасно на трьох рівнях - державному, регіональному та локальному (освітні установи). Проблема полягає у протиріччі між необхідністю інтенсивних змін локальних навчальних систем та їх інерційністю.

2. Цілі проекту

Дослідження механізму системних змін у навчальній діяльності школи; виявлення перспективних напрямів управління якістю навчального процесу в умовах реалізації державної програми модернізації структури та змісту загальної освіти; відпрацьовування моделі шкільної програми модернізації навчального процесу; формування досвіду створення шкільних стратегічних команд.

3. Теоретичні основи рішення поставленої проблеми

Теоретичні основи рішення проблеми досягнення нової якості загальної освіти за рахунок використання педагогічного потенціалу школи розкриваються в ряді праць, виконаних на основі аналізу досвіду петербурзьких шкіл [Лебедев, 1998, 2000; Образовательные результаты, 1999; Петербургская школа, 1999; Учебник для школы ХХІ столетия, 1999; Школа равных возможностей, 1999].

В опублікованих працях обґрунтовується висновок про те, що основною метою шкільної освіти є досягнення учнями рівня освіченості, що забезпечує можливість самостійного рішення проблем у різних сферах діяльності на основі використання освоєного соціального досвіду. Орієнтація навчального процесу на досягнення зазначеної мети є головним чинником ефективного використання педагогічного потенціалу школи.

4. Гіпотеза

Системні зміни в освітній діяльності на рівні школи можуть бути здійснені шляхом організації аналітико-проектувальної діяльності колективу школи за таких умов:

якщо аналітико-проектувальна діяльність буде заснована на виявленні зв'язків "цілі - результати - об'єкти педагогічної оцінки - зміст - громадська оцінка навчальних результатів";

якщо склад учасників аналітико-проектувальної діяльності буде поступово розширюватися (керівництво школи - стратегічна команда - педагогічний колектив - батьки);

якщо аналітико-проектувальна діяльність буде спрямована на розробку та реалізацію шкільної програми модернізації навчального процесу;

якщо шкільна програма модернізації навчального процесу буде повною мірою відбивати можливості школи по вдосконалюванню навчального процесу (коректування навчального плану, пошуки нових видів навчальних програм, створення надпредметних програм, освоєння нових освітніх технологій, зміни в системі оцінювання учнів).

5. Завдання експерименту

Перевірка ефективності логіки, аналітико-проектувальної діяльності як механізму системних змін у освітньому процесі (цілі - результати - об'єкти педагогічної оцінки - зміст - формування громадської оцінки).

Виявлення організаційно-педагогічних умов зміни цілеспрямованості освітнього процесу.

Визначення інваріантних і варіативних складових шкільної програми модернізації освітнього процесу.

Відпрацьовування способів формування шкільних стратегічних команд через організацію додаткової професійної освіти.

6. Очікувані результати

Підготовка групи фахівців (10-12 осіб), здатних вирішувати стратегічні завдання модернізації змісту освіти на рівні школи.

Формування моделей (програма модернізації навчального процесу, шкільна стратегічна команда), які можуть бути використані в масовій практиці.

Пакет програм додаткової професійної освіти для підготовки управлінських і педагогічних кадрів до рішення завдань модернізації змісту освіти.

7. Значення очікуваних результатів для розвитку регіональної освітньої системи

Отримані результати можуть бути використані для підготовки регіональної програми модернізації змісту освіти в загальноосвітній школі на період починаючи з _______ р.

Матеріали для обговорення змісту програми управління якістю освіти в умовах її модернізації

Питання для обговорення програми модернізації сучасної школи

Варіант 1

Які завдання підвищення якості, заявлені у програмі модернізації, школа може вирішити, використовуючи наявний потенціал? Які завдання викличуть найбільші труднощі?

Які зміни в системі організації навчального процесу можуть бути проведені відразу, а які вимагають попередньої підготовчої роботи?

Які зміни необхідні в існуючій системі поточної атестації у зв'язку із введенням державного тестування (атестації)?

Які зміни необхідно внести в навчальну програму старшої школи у зв'язку із профілізацією?

Які контрольно-вимірювальні матеріали використовуються у школі, як повинен бути забезпечений моніторинг змін навчальних результатів?

Варіант 2

Чи потрібно змінювати зміст освіти? (Якщо так, то що?)

Що можемо змінювати у змісті освіти на рівні школи?

Чи варто при плануванні змін ураховувати нову форму атестації учнів?

Чи варто в роботі над змінами у змісті працювати командою вчителів або це може зробити вчитель-предметник поодинці?

Які форми навчального процесу, що існують у школі, мотивують учнів до навчання, моделюють життєві ситуації?

Чи маємо ми включати ці моделі у зміст освіти?

Що ми повинні оцінювати?

Чи належним чином зміниться система оцінювання?

Як показати досягнення результату кожним учнем?

Чи маємо ми планувати результат разом з учнями, батьками?

Якими вміннями повинен володіти випускник основної школи, щоб успішно продовжувати навчання у профільній школі?

Чи можна вважати ці вміння результатом навчання в основній школі?

Чи можливо спланувати досягнення цього результату?

Перехід на нові освітні стандарти ("Круглий стіл" за участю декількох шкіл)


 
 

Цікаве

Загрузка...