WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Матеріали для розробки програми управління якістю освіти - Реферат

Матеріали для розробки програми управління якістю освіти - Реферат

Матеріали для розробки програми управління якістю освіти

Рекомендації зі складання перспективної програми розвитку школи

Досягнення та нерозв'язані проблеми

У чому полягали найбільш важливі завдання розвитку школи?

Які результати отримані при рішенні цих завдань?

На підставі яких показників зроблені висновки про досягнуті результати?

Які з досягнутих результатів можна оцінити як досягнення?

Для кого ці досягнення мають цінність? (Діти, батьки, учителі, керівництво тощо).

Чим пояснити ці досягнення? Рішення яких управлінських завдань забезпечило ці досягнення?

Які результати вас не задовольняють? Чому не вдалося досягти цих результатів?

Чи є процеси та явища в навчальній системі, які викликають тривогу? Які їхні причини?

Чи є загальні причини невдач і негативних явищ? Яку проблему можна визначити як ключову? Чи можна сказати, що від рішення цієї проблеми залежить подальший розвиток навчальної системи?

Чия це проблема? Хто зацікавлений у її рішенні? Від кого залежить рішення даної проблеми? Для рішення проблеми треба ефективніше використовувати потенціал ОУ чи цей потенціал недостатній, його треба збільшувати?

Цілі та завдання розвитку школи

Визначте основний напрям розвитку школи (сформулюйте тему інноваційної програми, що відбиває її основну ідею або головну проблему).

Сформулюйте цілі розвитку школи як навчальної системи.

Можливі варіанти цілей:

створення умов для досягнення нових соціальних і/або педагогічних результатів (яких?);

створення умов для залучення контингенту учнів;

формування нового виду освітньої установи (нова організаційна форма, новий варіант навчальної програми, нова педагогічна концепція);

створення умов для підвищення якості педагогічного процесу (реалізація педагогічних програм - яких?);

створення умов для підвищення кваліфікації, творчої активності педагогічних кадрів (яких саме умов; до рішення яких проблем необхідно підготувати кадри);

створення умов для організації спільної педагогічної діяльності школи, інших організацій і родини.

Сформулюйте завдання, які повинні бути вирішені для реалізації поставлених цілей.

Можливі види завдань:

аналітичні (вивчення ситуації, існуючої проблеми, позитивного досвіду); проектувальні (розробка навчальних та інших педагогічних програм);

педагогічні (реалізація програм);

методичні (забезпечення педагогічного процесу);

управлінські (нормативне та ресурсне забезпечення; організація суспільної підтримки).

Концепція програми

Укажіть, у яких нормативних документах або наукових працях відзначається значущість цілей, сформульованих у попередньому розділі (або близьких за характером).

Які теоретичні положення мають найбільш важливе значення для визначення шляхів реалізації ваших цілей?

На який досвід можна опиратися при визначенні шляхів реалізації цілей?

На чому ґрунтуються ваші припущення про реальності цілей? Ви вважаєте потенціал школи достатнім для реалізації цілей? Необхідний потенціал буде створений у процесі роботи?

Які передбачувані наслідки реалізації цілей? Як може змінитися ваша школа після реалізації програми?

Зміст програми: проекти

Кожен проект (група проектів) повинен відповідати одному із завдань розвитку школи. Проект включає перелік заходів, які необхідно здійснити для рішення завдання (організаційні заходи, підготовка кадрів, методичне забезпечення, матеріальне забезпечення тощо). Визначаються послідовність проведення заходів і строки їх проведення.

Нормативне забезпечення програми

Укажіть, ким повинна бути затверджена програма, з ким погоджена.

Які нормативні документи (накази, постанови, положення, розпорядження тощо) і ким повинні бути видані повноваження для реалізації окремих заходів програми?

Чи потрібні зміни у статуті школи? У ліцензіях, отриманих школою? У свідоцтві про державну акредитацію?

Ресурсне забезпечення програми

Чи потрібна зміна штатного розкладу школи для реалізації програми? Чи необхідні зміни в умовах роботи персоналу? У порядку оплати? Яку роботу необхідно провести для підготовки персоналу до рішення нових завдань? Хто буде проводити навчання персоналу?

Які методичні та/або дидактичні матеріали будуть використані (розроблені) при реалізації програми?

Яка інформація буде потрібна для здійснення заходів, передбачених програмою (про результати освітнього процесу, запити вчителів, думка батьків тощо)? Яким чином буде організовано інформаційне забезпечення програми?

Чи буде потрібне наукове забезпечення програми? Хто буде забезпечувати наукове консультування?

Які матеріальні ресурси будуть потрібні для реалізації програми?

Які фінансові ресурси будуть потрібні для виконання програми? Які їхні джерела (бюджетні, позабюджетні засоби)? Які джерела можуть бути використані для залучення позабюджетних коштів (платні послуги, спонсорська допомога, гранти тощо)?

Заходи із забезпечення громадської підтримки

Які заходи необхідно провести для забезпечення підтримки програми з боку батьків?

Які організації стануть партнерами школи у здійсненні програми?

Хто із впливових осіб (депутатів, адміністраторів, громадських діячів, учених та ін.) міг би підтримати програму?

Яка підтримка необхідна з боку засобів масової інформації? Як її можна забезпечити?

Можливий ризик

Які незаплановані, небажані соціальні та педагогічні наслідки можуть виникнути при реалізації програми? Як можна вчасно виявити таку небезпеку та попередити небажані явища?

Які труднощі в реалізації програми, пов'язані із протидією окремих працівників (груп батьків, учнів, управлінських структур), можуть виникнути? Як їх уникнути?

Які зміни у програмі треба буде зробити, якщо не вдасться повною мірою вирішити завдання її ресурсного забезпечення?

Управління реалізацією програми

Хто відповідає за виконання окремих проектів? За нормативне забезпечення? За заходи щодо ресурсного забезпечення? За організацію громадської підтримки?

Хто буде здійснювати управління всією програмою- шкільна адміністрація, рада розвитку, інші організаційні структури?

Хто буде організовувати експертизу ходу та результатів реалізації програми - шкільна адміністрація, наглядацька рада, орган управління освітою? Хто буде виступати як експерт?

Де будуть підбиті підсумки виконання програми - на засіданні педради, конференції, засіданні піклувальної ради?

Стратегічний план

Визначаються основні етапи виконання програми.

Методика визначення можливих результатів шкільної освіти (функціональна грамотність)

Робоче визначення. Функціональна грамотність - поведінка людини в суспільстві, заснована на навичках орієнтації в існуючих правилах і нормах.

Програма курсів "Шкільна програма модернізації змісту освіти"

Слухачі: керівники загальноосвітніх шкіл.

Цілі:

Теоретична й методична підготовка керівників шкіл до розробки та реалізації шкільних програм модернізації змісту загальної освіти, що відповідають національній та регіональній стратегії модернізації змісту освіти.

Аналіз основних напрямів модернізації змісту освіти.

Виявлення можливостей модернізації змісту освіти на рівні школи.

Розробка програм модернізації змісту освіти, що відповідають потенціалу школи.

Методологічні та теоретичні основи освітньої програми: загальна теорія систем; загальна теорія управління; концепція освіченості.

Емпірична основа освітньої програми: досвід розробки документів з модернізації змісту освіти та схвалений досвід експериментальних площадок.

Зміст програми

Тема 1. Проблеми модернізації змісту шкільної освіти

Лекція. Сучасна освітня державна політика. Модернізація змісту освіти як фактор підвищення її якості та як необхідна умова реалізації принципу рівних можливостей. Стратегія модернізації змісту шкільної освіти. Теоретична модель шкільної програми модернізації шкільної освіти.

Практичне заняття. Самооцінка рівня функціональної грамотності.

Групові заняття. Планування навчальної роботи слухачів на поточний навчальний рік.

Шляхи модернізації змісту освітніх галузей

1. Вимоги до рівня підготовки випускників.

Сучасні вимоги, історичний огляд, порівняльний аналіз із зарубіжною практикою.

Аналіз ступеня реалізації вимог у освітній практиці.

2. Обов'язковий мінімум змісту освіти.

Зміни в обов'язковому мінімумі.

Реальний зміст освіти.

3. Загальнокультурний і профільний рівні змісту освіти.

Принципи диференціації змісту освіти на загальнокультурний і профільний рівні. Інваріантні та варіативні компоненти.

Порівняльний аналіз освітніх програм.

4. Рівні засвоєння змісту освіти (запам'ятовування, оперативний пошук необхідної інформації, фундаментальні знання, орієнтація в першоджерелах, специфічні вміння та навички, відносини).

Принципи диференціації рівнів засвоєння змісту освіти.

Діагностика реальних рівнів засвоєння змісту освіти.

5. Структура навчальної програми. Наступність програм. Міжпредметні зв'язки. Зв'язок із додатковою освітою та самоосвітою. Вибір навчальних посібників.

Теоретична модель навчальної програми.

Порівняльний аналіз навчальних програм.

6. Інформація для батьків.

Шляхи формування функціональної грамотності учнів

Лекція. Рівні освіченості. Функціональна грамотність як рівень освіченості. Структура функціональної грамотності. Джерела формування функціональної грамотності. Формування функціональної грамотності як фактор підвищення рівня затребуваності результатів шкільної освіти.


 
 

Цікаве

Загрузка...