WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Культурна творча світська діяльність ліцеїстів - Реферат

Культурна творча світська діяльність ліцеїстів - Реферат

Культурна творча світська діяльність ліцеїстів

Культурна творча світська діяльність (КТСД) як важлива складова креативного виховання - процес розвитку природних задатків ліцеїстів в умовах різноманітного їх співробітництва та співтворчості з педагогами та іншими ліцеїстами, яке забезпечує формування творчої особистості

У креативній педагогічній системі досягнення цієї головної мети забезпечується органічним поєднанням виховання та самовиховання, індивідуальної творчої діяльності з співробітництвом і вищою її формою - співтворчістю. Педагоги ліцею, розглядаючи ліцеїста як активного суб'єкта виховання, постійно спрямовують свої педагогічні дії на те, щоб ліцеїсти якомога більше поглиналися ідеєю свого самовиховання як самотворення.

КДСД носить безрелігійний характер і включає п'ять підсистем:

громадську;

культурно-просвітницьку;

розважально-пізнавальну;

господарчу;

благодійницьку.

Усі види виховної роботи технологічно здійснюються на засадах самоуправління в умовах індивідуальної, групової чи колективної творчої справи (І. Іванов). Колектив у системі креативного виховання - не тільки інструмент управління цим процесом, але й основна сфера спілкування вихованців. Креативна система виховання передбачає використання методів переконання і самопереконання, заохочення і самозаохочення. Але головним критерієм визначення якості навчально-виховного процесу є включеність ліцеїстів у самотворчий процес.

Концепція виховання ліцеїстів

З утворенням незалежної України одним з завдань освіти є формування в учнів національних ціннісних орієнтацій, національної свідомості та самосвідомості.

До ціннісних орієнтацій належать гуманізм, демократизм, висока духовність, відкритість світу, почуття патріотизму, громадянськості. Державна освітня ідеологія ґрунтується на співчутті і розумінні людини, толерантності і любові до неї, совісті і честі, що мають бути втіленими в життя, у норми поведінки дітей.

Саме на цих положеннях Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті базується Програма соціального розвитку Саксаганського ліцею до 2012 року як і її складові підпрограми (з навчальної, виховної, науково-методичної роботи педагогів, науково-дослідницької роботи ліцеїстів та валеологічної роботи ліцею) і визначаються особливості навчально-виховного процесу.

Оскільки лише особистісно зорієнтована гуманістична освіта може прищепити смак до духовної сторони життя, то виховний процес у Саксаганському ліцеї будується на таких засадах:

Свобода і творчість, відповідальність і професіоналізм - найважливіші духовні вартості.

Творча продуктивна праця та співтворчість - дієвий засіб виховання.

Повсякденна дитяча активна самостійна діяльність у різних видах (навчальна, наукова тощо) - це повсякденна норма ліцейської життєдіяльності.

Творчий згуртований колектив - це визначальне середовище формування творчої особистості.

Учитель і вихованець - рівноправні учасники виховного процесу.

Технологічне забезпечення особистісно зорієнтованого виховання ґрунтується на діалогічному підході, що визначає суб'єкт-суб'єктну взаємодію учасників педагогічного процесу. Це дає змогу ліцеїстам бути саме суб'єктом виховання, що сприяє практичній реалізації і їх соціально-моральному саморозвитку.

Таким чином, втілення у Саксаганському ліцеї перелічених засад виховного процесу ставить самих вихованців на перший план. Головне завдання виховання в ліцеї полягає в тому, щоб особистість юнака чи юнки вчилась поведінці, що обумовлена важливістю суспільних рішень щодо майбутнього свого духовного розвитку. Оскільки картина майбутнього найбільш внутрішньо мобілізує їх особистість, то педагоги Саксаганського ліцею намагаються якнайчастіше і найяскравіше викликати цю картину в уяві ліцеїстів. Вихованцям постійно допомагають зберігати перед своїм внутрішнім зором образ прийнятої духовної мети.

У повсякденній духовній практиці враховується те, що виховний процес багатосуб'єктивний, і тому педагоги як колеги-однодумці узгоджують свої дії з діями інших.

Викладений підхід передбачає формування людини як особистості, творця самої себе і навколишніх умов існування.

Таким чином, під вихованням розуміється процес інтенсивного розвитку природних сил та здібностей в умовах різноманітної індивідуальної, групової чи колективної творчої діяльності та співтворчості ліцеїстів і педагогів.

Така сучасна особистісно зорієнтована виховна технологія, спрямована на формування творчої особистості, нами умовно називається креативною педагогікою (createo - лат. творення). Остання містить в собі наступні послідовні етапи:

визначення мети і конкретних виховних задач;

програмування, планування та прогнозування педагогічної діяльності вихователів;

визначення змісту виховної роботи;

набір методів та форм виховної роботи;

аналіз результатів виховної роботи у вигляді сформованості особистості ліцеїстів та майстерності педагогів.

Це не тільки інструмент управління цим процесом, а й основна сфера спілкування вихованців. Саме тому особливого значення надається формуванню ліцейського колективу, який умовно називається "ліцейським братством".

Самовиховання в свою чергу - це усвідомлений і керований самою особистістю розвиток, в якому в інтересах суспільства і самої особистості формуються якості та розвиваються здібності ліцеїста.

Самовихованню в ліцеї надається особливе місце, оскільки це процес максимальної усвідомленості особистістю самої себе, свого місця в оточуючому світі та поведінки в ньому.

Система виховання передбачає використання методів переконання і самопереконання, виховання і самовиховання, заохочування і самозаохочування.

З позиції виховання особистості в діяльності в креативній системі виховання використовуються такі методи:

осмислення життєвого досвіду (диспути, дискусії, лекції, бесіди, роз'яснення, навіювання);

доручення, які вимагають для їх виконання творчого підходу, індивідуальних завдань;

стимулювання і корекція творчої діяльності (конкурси, змагання, заохочення).

Разом з тим в системі виховання використовуються різноманітні методи одержання і переробки інформації:

усний публічний виклад поглядів, переконань, знань;

самостійна робота з книгою, комп'ютером;

рішення пізнавальних задач.

У креативній системі виховання важливе місце приділяється дослідницьким методам: аналізу, синтезу, узагальненню, доказу, передбаченню гіпотез тощо. Ці методи можуть бути використані в різних напрямках виховної роботи.

Реалізація завдань креативної педагогічної системи, яка базується на особистісно зорієнтованому вихованні ліцеїстів, у Саксаганському ліцеї передбачається у світському та валеологічному напрямках.

Валеологічне виховання в Саксаганському ліцеї направлене на формування свідомості ліцеїста, яка дає йому змогу філософськи розуміти здоров'я не як емпіричний факт, а як явище, глибинна суть якого може і повинна пізнаватися ліцеїстом як молодою людиною і раціонально використовуватися, примножуватися.

Ліцеїсти за бажанням беруть участь у світській діяльності загальноліцейського чи класного рівня, до яких ми можемо віднести такі види діяльності:

позаурочна пізнавально-розважальна;

культурно-просвітницька;

благодійницька;

еколого-господарська;

самоврядування.

Усі види активної різноманітної діяльності ліцеїстів забезпечуються самоврядуванням на основі ініціативи ліцеїстів, реалізації їх особистих прав та обов'язків, широкого простору для задоволення своїх соціальних потреб та запитів.

Важливою органічною складовою виховання в Саксаганському ліцеї є суспільнокорисна еколого-господарська праця ліцеїстів в позаурочний час по благоустрою ліцейської садиби, мікрорайону, охорони пам'ятників на основі їх активної соціальної позиції та непримиренності до недосконалого.

Культурно-просвітницька діяльність має на меті розвиток естетичних поглядів, смаків, вчити розуміти і створювати прекрасне в житті та в людських стосунках. Вона також передбачає етичне, правове, економічне та статеве виховання.

Благодійницька діяльність - це громадська діяльність ліцеїстів, спрямована на взаємодопомогу і взаємопідтримку та розвиток у ліцеїстів якостей гуманної людини.

Пізнавально-розважальна діяльність - це позаурочна інтелектуально-творча діяльність ліцеїстів, спрямована на розвиток пізнавального інтересу, кругозору та загальної ерудиції ліцеїстів.

З метою втілення педагогічної концепції виховання в ліцеї створено науково-методичне об'єднання - кафедра світського виховання, до складу якої входять:

педагоги-організатори класів;

ліцеїсти, залучені до громадської діяльності;

громадські діячі (артисти, художники, мистецтвознавці тощо).

Кафедру очолює заступник директора з виховної роботи, який у своїй діяльності підзвітний директору ліцею.


 
 

Цікаве

Загрузка...