WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Критерії ефективності виховання творчої особистості старшокласника - Реферат

Критерії ефективності виховання творчої особистості старшокласника - Реферат

Як показав аналіз літератури, однозначного визначення поняття "творча особистість" не існує, що, на нашу думку, говорить не про безсилля науки, а перш за все про величезну складність проблеми. Однак, якщо уважно придивитися, то можна побачити, що дослідники, говорячи про особливість творчої особистості, звертають увагу саме на особистісні якості творця, такі як готовність до ризику, незалежність суджень, почуття гумору і нахил до жартів, сміливість. "Талановитій людині властива сміливість розуму та духу" (О. Лук). Аналіз біографій видатних учених, письменників, державних діячів, різні точки зору на поняття "творча особистість", дозволяє вченим дійти висновку, що творча особистість - це такий тип особистості, для якого характерні постійне прагнення до самореалізації, стійка спрямованість на творчість, результат якої обумовлюється розвинутими творчими здібностями, стимульованими відповідною її мотиваційною структурою. Дійсно, адже думає не мозок, а особистість з її інтересами, потребами, прагненнями, ціннісними орієнтаціями, нахилами.

Численні дослідження творчої обдарованості свідчать про важливість особистісних характеристик. Як правило, відзначається здатність до легкого і швидкого засвоєння знань і прагнення бути завжди першим. Творча особистість більш незалежна і самостійна у своєму мисленні, більш схильна до ризику. Люди цього типу допитливі, чутливі до пошуку нових проблем, їх відрізняє фантазія, оригінальність, схильність до нового, прагнення до вдосконалення. Вони наполегливі в пошуках, але при цьому не задовольняються негативною оцінкою існуючого, а прагнуть змінити його. Талант пов'язують з умінням нестандартно мислити, планувати, приймати рішення.

Параметрами творчої обдарованості також вважаються швидкість думки (кількість ідей, які виникають за одиницю часу), гнучкість думки (здатність переключатися з однієї ідеї на іншу), оригінальність (здатність виробляти ідеї, які відрізняються від загальновизнаних поглядів), допитливість (відгук на проблеми в оточуючого світу), здатність до розробки гіпотези, "іррелевантність" (логічна незалежність реакції від стимулу), фантастичність (повна відірваність відповіді від реальності при наявності логічного взаємозв'язку між стимулом і реакцією).

До найбільш помітних ознак геніальності вчені відносять особливості перцепції, інтелекту, характеру, стимуляції діяльності. До перцептивних особливостей особистості творця частіше всього зараховують незвичайну напруженість уваги, величезну вразливість, сприйнятливість. До інтелектуальних - інтуїцію, могутню фантазію, вигадку, дар передбачення, широту знань. Серед характерологічних особливостей виділяються: відхилення від шаблону, оригінальність, упертість, висока самоорганізація, колосальна працездатність. Особливості стимуляції діяльності простежується у тому задоволенні, яке знаходить особистість у процесі творчості, а не у його результаті.

На нашу думку, ідеальна творча особистість є людиною глибоко задоволеною своєю професією (для старшокласника - зі стійкими професійними намірами), яка здатна аналізувати, синтезувати, узагальнювати одержану інформацію, виявляти, формулювати проблеми, завдання, здатна до прогнозування, моделювання ситуації та діяльності, експерименту, з інтуїтивним відчуттям проблеми, творчою уявою, з дивергентним мисленням, з його гнучкістю та оригінальністю, а також з розвиненою здатністю до акумулювання і використання досвіду інших, відстоювання своєї точки зору, з високою самоорганізацією та самоконтролем, самокритичністю, емоційною чутливістю.

Ми виділяємо такі показники, які особливо характеризують творчу особистість, - креативність, інтуїцію, творчу уяву, дивергентність мислення, оригінальність мислення, асоціативність мислення. Кожну з цих якостей творчої особистості ми описали за планом: зміст, ситуація прояву, критерії оцінки, практична модель. Зміст, по суті, є визначенням указаної якості особистості, яке включає основні її характеристики. Ситуація прояву дає змогу експерту (вчителю, психологу) дати відповідну оцінку розвитку вказаної якості. Критерії оцінки призначені для того, щоб мати відповідне її обґрунтування. Практична модель представляє конкретні орієнтири розвитку відповідної якості.

1. Креативність

Зміст: здібність продукувати нові ідеї, гіпотези, знаходити нетрадиційні засоби вирішення проблемних завдань, проявляти при цьому оригінальність, винахідливість.

Ситуації прояву: проявляється при обговоренні нових ідей, гіпотез.

Критерії оцінки: наявність і кількість нових ідей, гіпотез, висунених у всіх обставинах; їх оригінальність, відрізнення від відомого; наявність інтелектуальної ініціативи.

Практична модель: у відповідності з критеріями оцінки.

2. Інтуїція

Зміст: пряме бачення суті речей, знаходження вірного вирішення проблеми без усвідомлення шляхів і засобів досягнення.

Ситуації прояву: при вирішенні задач, складних проблем на уроці, факультативі, там, де ставляться і вирішуються проблеми: у різноманітних життєвих обставинах.

Критерії оцінки: наявність, частота прояву.

Практична модель: відповідає змісту якості.

3. Творча уява

Зміст: самостійне створювання нових образів, які реалізуються в оригінальних і цінних результатах діяльності; схильність до фантазування, до створення нових образів.

Ситуації прояву: при перевірці творів, результатів виконання інших творчих завдань: саморобок, моделей, проектів; при захисті проектів; на уроці та в неформальному спілкуванні, в обставинах, які вимагають фантазування.

Критерії оцінки: новизна, оригінальність образів, думок, продуктів діяльності; частота прояву.

Практична модель: уміння писати творчі роботи, складати завдання, створювати інші продукти творчої діяльності; уміння уявляти, моделювати об'єкти і обставини; виконання тесту на творчу уяву.

4. Дивергентність мислення

Зміст: альтернативність, здібність мати декілька підходів до вирішення одного завдання та міняти їх, бачити проблеми, об'єкти в різних ракурсах.

Це інтегративна якість, яка забезпечується (за Плфордом):

швидкістю думки (кількість ідей за одиницю часу);

гнучкістю думки (здібність переключатися з однієї думки на іншу);

оригінальністю мислення;

чутливістю до проблем;

здібністю до розробки гіпотези (здібність довести рішення до кінця, детально проаналізувати умови);

іррелевантністю (незалежність у судженні, незв'язаність з заданими умовами);

фантастичністю (здібність відірватися від реальності при зберіганні логіки судження).

Ситуації прояву: при вирішенні задач, проблем, складних, творчих завдань з можливістю різноманітного вирішення, при аналізі складних обставин, літературних образів тощо; під час диспутів, дискусій, обговорень.

Критерії оцінки: частота і ступінь прояву.

Практична модель: уміння шукати і знаходити різні варіанти вирішення задач, відповіді на запитання, вибір з них найбільш оптимального.

5. Оригінальність мислення

Зміст: своєрідність якостей розуму, засобів розумової діяльності особистості; здібність утворювати думки, які відрізняються від загальноприйнятих поглядів.

Ситуації прояву: при вирішенні завдань, у спілкуванні, дискусіях, при зіткненні поглядів, точок зору, при відповідях на запитання вчителя, батьків, товаришів та ін.

Критерії оцінки: ступінь прояву, частота прояву.

Практична модель: уміння розв'язувати завдання (проблемні, навчальні, життєві) оригінальними способами.

6. Асоціативність мислення

Зміст: здібність використати різноманітні асоціації, в т. ч. і аналогії, при вирішенні проблем; віддаленість асоціацій.

Ситуації прояву: при вирішенні завдань, відповідях, самостійних висловлюваннях.

Критерії оцінки: частота асоціювання; ефективність використання для вирішення завдань, висновків; ступінь віддаленості і асоціації.

Практична модель: уміння виконувати завдання на асоціювання; уміння встановлювати зв'язки між новою і відомою інформацією; володіння аналогією.

Критерій "моральний розвиток" ми виражаємо таким інтегральним показником як "інтелігентність особистості".

Інтелігентність проявляє себе в єдності освіченості, вихованості і культурності людини, в орієнтації її способу життя, поведінки і діяльності на моральні ідеали. Інтелігентність - природне вираження духовного багатства особистості, якій властиві безкорисливість, душевна порядність, працелюбність, скромність, самовідданість, чесність, почуття відповідальності, шляхетність, яскрава індивідуальність, стійкість характеру (Н. Крилова).

Важливими складовими інтелігентності також є творчі здібності, розвинута самосвідомість, почуття причетності до історії, культури. Інтелігентність - комплексна характеристика соціальної поведінки людини, яка свідчить про рівень її інтелекту, моральної та естетичної зрілості.

Із всього розмаїття комплексу особистості, з урахуванням специфіки старшого шкільного віку, вважаємо особливо актуальними розвинутий науковий світогляд, самоповагу особистості, незалежність особистості, високу самоорганізацію, здатність до самоврядування, комунікативні якості, організаторські здібності, такі якості вихованості, як гуманність, чесність.

1. Розвинутий науковий світогляд


 
 

Цікаве

Загрузка...