WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Критерії ефективності виховання творчої особистості старшокласника - Реферат

Критерії ефективності виховання творчої особистості старшокласника - Реферат

Критерії ефективності виховання творчої особистості старшокласника

Загальноосвітня школа завжди прагнула до оцінювання діяльності вчителя та педагогічного колективу взагалі. Так, для оцінки рівня сформованості в учнів системи компетентностей використовуються змістові показники, які закладені в навчальних програмах і посібниках

Контрольні роботи, заліки, екзамени служать перевіркою того, у якій мірі, як міцно та глибоко засвоїв учень відповідний матеріал програми. Фахівці намагаються розробити критерії оцінки процесу навчання, рівня вихованості учнів, цілком діяльності школи.

Критерії оцінки діяльності педагогічних систем прийнято ділити на внутрішні і зовнішні.

Внутрішніми статистичними показниками рівня функціонування педагогічних систем виступають:

показники конкурсу;

рівень успішності;

збереження колективу учнів протягом усіх років навчання.

Зовнішні показники:

куди ідуть випускники (які нові педагогічні системи вони обирають);

як вони там адаптуються (яким за часом і якістю є процес входження у нову систему);

яке число випускників і в який термін досягає високого рівня діяльності у новій системі;

який відсоток випускників і в якій мірі в нових умовах зайнялися самоосвітою;

в якій мірі випускник і його нові керівники задоволені підготовкою, яку раніше здобув випускник.

Ці критерії відігравали і відіграють позитивну роль в оцінці діяльності педагогічних систем (і такої як загальноосвітня школа), однак їх, зрозуміло, недостатньо, і у плані системного дослідження вони не можуть нас задовольнити. Причини такого незадоволення ми бачимо:

а) у тому, що вони не враховують специфіки відповідної педагогічної системи;

б) названі показники носять досить узагальнений характер і не дають можливості всебічно оцінити ступінь ефективності тих чи інших педагогічних впливів.

Перш ніж перейти до обґрунтування критеріїв ефективності діяльності ліцею, зробимо ряд зауважень щодо проблем ефективності в педагогіці.

Поняття "ефективність" широко використовується різними науками - філософією, економікою, педагогікою тощо. Ці сфери його використання говорять про те, що ми маємо справу із загальнонауковою категорією, яка відображає ступінь досягнення мети у функціонуванні об'єкта у відповідних умовах.

Ефективність - явище складне і багатопланове, опосередковане дією багатьох умов і факторів. Поняття "ефективність" розповсюджується на керовані і самокеровані системи і підсистеми.

У ньому знаходить вираження здатність системи добре пристосовуватись до умов оточуючого середовища, користуватися її ресурсами, необхідними для існування і розвитку, ставити перед собою посильні, обґрунтовані цілі та досягати їх.

У цілому ефективність - досить широке поняття, яке важко піддається однозначному визначенню. Відомо, що чим багатше явище, тим більше воно допускає визначень, які розкривають його суть.

Нас цікавить ефективність цілеспрямованих керованих процесів, які протікають у суспільстві. У цьому випадку під ефективністю розуміється ступінь відповідності результатів процесу актуальним цілям, які задані заздалегідь. Чим більш розвинутий процес, тим вище його дієвість, ефект, тим більше можливостей скласти наукове уявлення про нього, охоплюючи його від цілі, засобів, взаємодії, основних компонентів аж до результатів, до їх оцінки. Не випадково категорія "ефективність" до останнього часу найчастіше використовувалась у зв'язку з характеристикою виробничих, економічних процесів.

Однак слід мати на увазі, що в економіці ефективність обґрунтовується, головним чином, співвідношенням результату з витратами. Економісти, завдяки знанням технологічних процесів і існуючих методів виробництва, фізичних виробничих можливостей, потенційних витрат, здатні визначити ефективність виробничої діяльності і прогнозувати витрати при виробництві того чи іншого виду продукції. У такому розумінні ефективність характеризує лише ту діяльність, яка визначається економічними взаємовідношеннями виробництва, розподілу, обміну і споживання. Окрім того, економічне поняття ефективності, як одне із власне наукових, у значній мірі абстрагується від того, що результат (ефект) є наслідком і ціледосягнення.

Особливість же виховання полягає в тому, що тут мова йде не про виробництво продукції і матеріальні витрати, а про явища більш складні - про діяльність, наслідки якої важко передбачити, а здобутий результат важко оцінити, не пов'язуючи виховання з тією соціальною метою, досягненню якої була підпорядкована ця діяльність.

Зі сказаного можна зробити висновок, що економічне розуміння ефективності не можна автоматично переносити у сферу виховання, яке за своїм характером суттєво відрізняється від економіки, хоча економічні фактори впливають на результати виховної діяльності.

Ефективність характеризується співвідношенням цілі і результату, адекватністю засобів, форми і змісту цілям.

Ефективність може бути більшою чи меншою, що залежить від того, як реалізується поставлена мета. Іншими словами, щоб робити висновок про ефективність виховання, треба чітко уявляти його цілі та мати можливість співставити з ними фактично досягнуті результати.

У той же час слід підкреслити, що співвідношення між метою виховання та його результатом являє собою ефективність виховання у вузькому розумінні. Уся справа в тому, що виховання в динаміці - це поліфункціональний, багатоцільовий і циклічний процес. Його соціальний ефект за своїм характером різноманітний, прояви його не завжди очевидні. Важливо також мати на увазі, що загальний підхід до розуміння ефективності, коли за головне береться співвідношення між заданим і кінцевим станом об'єкта виховання, не може повністю задовольнити. Поняття ефективності тільки тоді є науковим, практично працюючим, коли виражає суть відповідної виховної системи, розглядаючи її об'ємно, у всій повноті, в параметрах і показниках, які охоплюють усе розмаїття завдань, що стоять перед нею.

Наукове управління вихованням вимагає таких характеристик процесу, за допомогою яких він міг би бути оціненим, "заміреним", тобто проблему ефективності не можна вирішити, якщо не мати відповідних критеріїв.

Розробляючи критерії ефективності виховання творчої особистості старшокласників, ми виходимо із того, що виховання особистості буде ефективним, якщо цілями будуть братися не конкретні якості особистості, а інтегративні. Останнє робить виховний процес комплексним, різнобічним, багатогранним.

Ми також вважаємо за доцільне зниження другорядних показників заради досягнення головної мети, бо тільки тоді можна розраховувати на успіх, коли враховується весь спектр цілей, а не одна з них, яка б вона не була важлива сама по собі, і коли при цьому використовується весь арсенал найрізноманітніших засобів виховного впливу.

Вихідною позицією аналізу є безумовне визнання поступовості, безповоротності прогресу розвитку особистості, тобто розвитку від простого до складного.

Питання про закономірності прогресу особистості, про все більш високу ефективність виховної діяльності суспільства має величезне загальнотеоретичне і практичне значення. Сумнів у самій ідеї прогресу, а часом і пряме її заперечення служить благодатним підґрунтям для виправдання так званої "кризи особистості, її моральної деградації". Це озброює науку, ставить під сумнів сам принцип неухильного вдосконалення природи людини, який, безумовно, не заперечує глибокого протиріччя цього процесу. Ось чому коли аналізується підвищення ефективності виховної діяльності, то критерії оцінки позначають вузлові точки прогресивного розвитку особистості.

Загальне розуміння ефективності і прогресивної спрямованості процесу - лише перший крок аналізу. Якщо розуміти ефект як будь-який результат, який здобутий у ході виховання, то природно уявити весь складний, багатоаспектний процес формування особистості як систему ефектів і відповідних критеріїв.

Філософський термін "критерій" означає ознаку, мірило, засіб перевірки того чи іншого ствердження, гіпотези, теоретичного побудування. Під терміном "критерій ефективності виховання особистості" ми розуміємо міру, показник, використання якого може служити основою для оцінки (кількісної чи якісної), для найбільш чіткої характеристики результатів виховної діяльності.

Виходячи із суті і змісту основних закономірностей формування особистості, визначається ряд вимог до критеріїв ефективності виховної діяльності та їх класифікації. По-перше, як вираз цілісності, - з одного боку, і всебічності, складності процесу - з іншого, система критеріїв має включати і загальний показник, і комплекс приватних показників, які оцінюють найбільш важливі, стійкі рівні, властивості, необхідні і достатні для уявлення про об'єкт.

У той же час слід сказати, що визначення критеріїв ефективності виховання пов'язане з рядом труднощів. Об'єкти виховного впливу, крім своєї якісної різноманітності, володіють багатьма загальними та індивідуальними ознаками, які не враховувати просто неможливо.

З результатами виховання безпосередньо пов'язані такі духовні утворення, як знання, погляди, уявлення, потреби, переконання, мотиви, звички, навички, уявлення про обов'язкове, ідеали тощо. Різні люди, як і соціальні групи, мають різну за рівнем свідомість, поведінку. Окрім того, існує розмаїття факторіальних ознак, які характеризують зовнішній бік виховання, тобто саму виховну діяльність.

Особливого аналізу вимагає поняття "розвиток творчої особистості".


 
 

Цікаве

Загрузка...