WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Концепція розвитку освіти Донеччини - Реферат

Концепція розвитку освіти Донеччини - Реферат

Реформування європейської освіти в контексті Болонського процесу ставить перед Україною загалом і регіонами зокрема мету розробити та запровадити Галузеві стандарти освіти, засоби галузевого моніторингу та управління якістю освіти.

Запровадження сучасних методів і технологій педагогічного оцінювання у практику педагогічної діяльності навчальних закладів підпорядковується ідеї створення національної системи зовнішнього оцінювання, підвищення ефективної діяльності закладів освіти різних рівнів акредитації, забезпечення наукового супроводу в управлінні якістю освіти, спрямованого на визначення єдиних трансєвропейських підходів до оцінювання досягнень у різних предметних і профільних галузях.

Основними шляхами розв'язання проблем у цій сфері є:

розробка й апробація незалежних та об'єктивних процедур моніторингу освітніх досягнень при завершенні навчання на ступенях дошкільної, початкової, основної загальної, професійно-технічної, вищої освіти;

розвиток системи незалежного зовнішнього моніторингу якості освіти для виявлення динаміки й тенденцій розвитку національної освіти в межах міжнародних, загальнодержавних і регіональних обстежень;

запуск механізмів суспільно-професійної оцінки якості освіти, у тому числі й на основі незалежної експертизи діяльності освітніх закладів різного рівня акредитації;

упровадження моніторингу рівня фізичної готовності, психологічної та соціальної адаптації дитини дошкільного віку до навчання у школі, випускника школи до професійного навчання з метою збереження наступності освіти між дошкільною та початковою ланками, школою та професійною освітою;

удосконалення й оптимізація системи моніторингу якості освіти в контексті зовнішнього тестування, механізмів ліцензування, атестації, акредитації навчальних закладів різних типів, рівнів акредитації, профілів, форм власності;

створення для кожної навчальної дисципліни регіонального банку тестових моніторингових завдань відповідно до вимог державних стандартів;

розбудова інфраструктури для впровадження зовнішнього оцінювання;

формування готовності педагогічних кадрів, викладачів вищої школи до впровадження тестового контролю, проведення зовнішнього оцінювання.

Умови реалізації Концепції:

нормативно-правові як основа правового регулювання розвитку освіти, яку складають документи міжнародного, державного та регіонального рівнів, Концепція державної програми розвитку освіти в Україні на 2006-2010 роки, окремі підзаконні акти та положення;

соціально-педагогічні як система соціально-економічних, культурних та освітніх потреб регіону з урахуванням державно-громадського характеру управління. Ці умови є основою для автоматичного функціонування та розвитку регіональної системи освіти, формування регіональної освітньої політики. Вони передбачають соціальний захист освітян, забезпечення права творчої професійної ініціативи педагогів, викладачів та її підтримки, реалізації запитів регіону щодо якості освіти, створення системи неперервної підготовки інтелектуально-кадрового резерву освітян. Соціально-педагогічні умови досягають ефективності за підтримки органів державного управління та громадських інституцій (батьківських та учнівських рад, піклувальних рад, фондів розвитку освіти, професійних асоціацій тощо);

психолого-педагогічні є основою виконання науково-методичних вимог підготовки педагогів, викладачів до професійної діяльності в середовищі змін. Це досягається шляхом формування нових педагогічних, викладацьких компетентностей, що інтегрують у собі професійні та психологічні якості особистості. Критеріями професійної компетентності педагога, викладача є суспільна значущість результатів діяльності, його авторитет, соціальний статус, професійна готовність до змін постійного самонавчання та саморозвитку, соціально-педагогічна ерудованість, здатність оперувати інформацією, комунікативність й емоційна стабільність, здатність до прийняття рішень та їх реалізації, відкритість;

організаційно-управлінські як основа координації освітніх процесів, здійснення моніторингу якості освіти, забезпечення незалежної експертизи. Організаційно-управлінські умови є способом наукового освоєння та практичного впровадження державних стандартів, регіонального змісту освіти, реалізації мети й завдань програми розвитку регіональної освіти, оновлення фінансово-економічних і матеріально-технічних ресурсів. Ці умови реалізуються через методи управлінського впливу з урахуванням нових підходів до управління освітою, нові структури та механізми незалежного оцінювання якості освіти, систематичне оприлюднення його результатів, посилення управлінського впливу на забезпечення рівного доступу до всіх освітніх рівнів.

Умовами реалізації стратегічних напрямів Концепції є запровадження низки нових педагогічних та управлінських технологій:

перехід до концептуальної форми розвитку освіти на всіх рівнях (навчального закладу, району, закладів міського підпорядкування, міста, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу);

упровадження системи постійного відстеження динаміки змін в освіті (моніторинг якості освіти);

організація служби освітнього маркетингу для вивчення соціального попиту на освітні послуги;

упровадження альтернативних моделей управління (проектне, неформальне, інтегроване тощо);

оновлення функцій управління (на всіх рівнях) відповідно до нових видів управлінської діяльності;

організаційне та функціональне оновлення науково-методичної служби;

реальне забезпечення відкритості й доступності освітньої галузі перед громадськістю.

Фінансове та ресурсне забезпечення

Матеріально-технічні ресурси визначаються реальними потребами розвитку освіти області на 2007-2011 роки відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил з урахуванням типового переліку обов'язкового навчального обладнання, а також наукового розвитку в галузі інформаційних технологій, сучасного підручникотворення, видання дитячої та художньої літератури, які задовольняються шляхом:

створення стимулів для інвестування коштів;

збільшення загального фінансування на освітянську галузь відповідно до вимог законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про професійно-технічну освіту";

залучення позабюджетних коштів (інвесторів, меценатів, громадських фондів та інших юридичних і фізичних осіб), що не суперечать чинному законодавству України;

фінансування програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених державним і місцевим бюджетами на освіту, централізованих заходів і субвенцій з державного бюджету на виконання державних програм у галузі освіти та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Очікувані результати

Виконання програми дасть можливість забезпечити перехід регіональної освіти на новий якісний рівень, що сприятиме:

створенню в регіоні цілісного освітнього середовища, яке дасть широкі можливості кожному реалізувати власні освітні потреби та забезпечить безперервність освіти;

становленню компетентнісно спрямованого освітнього процесу в єдності змістових, особистісних та управлінських складових;

створенню більш ефективних освітніх систем у кожному окремому закладі з урахуванням вимог сучасного суспільства, наданню кожній людині можливості повноцінного саморозвитку;

формуванню в дітей і молоді Донбасу національної самоідентифікації з метою консолідації громадян у цілісний суспільний організм, об'єднання українського суспільства;

розвитку високоякісної базової, професійно-технічної, вищої освіти та гендерної рівності в освіті;

упровадженню в освітянський процес принципів профільного навчання як економічно доцільної форми підготовки молоді до майбутнього життя;

формуванню достатньої життєвої компетентності учнів і конкурентоспроможності випускників на ринку праці;

вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати активну громадянську позицію;

створенню умов для використання новітніх освітніх технологій та вивільнення творчої складової в діяльності педагога, викладача;

забезпеченню рівних можливостей в освітянському просторі випускників сільських і міських шкіл;

упровадженню високих освітніх стандартів з метою інтеграції випускників професійної та вищої школи в загальноєвропейський та світовий освітній простір.

Управління програмою та контроль її виконання

Організація та координація виконання програми "Освіта Донеччини. 2007-2011 роки" покладається на управління освіти і науки облдержадміністрації.

Щорічно до 1 лютого міські та районні органи виконавчої влади, Рада ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, Рада директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації інформують управління освіти і науки облдержадміністрації про хід виконання завдань і заходів програми.

Управління освіти і науки облдержадміністрації до 1 березня наступного року інформує облдержадміністрацію, обласну раду, Міністерство освіти і науки України та громадськість про хід виконання завдань і заходів програми.

Внесення змін і доповнень до програми здійснюється обласною радою за поданням управління освіти і науки, погодженим з облдержадміністрацією.


 
 

Цікаве

Загрузка...