WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Концепція розвитку освіти Донеччини - Реферат

Концепція розвитку освіти Донеччини - Реферат

Знання, уміння та навички, які молодь сьогодні набуває у процесі навчання в закладах освіти, беззаперечно, є дуже важливими. Однак поряд із цим актуальним стає поняття компетентності учня та студента, їх оволодіння набором компетентностей, що, на думку експертів, визначається багатьма чинниками. Набуття молоддю знань, умінь і навичок із метою їх трансформації в компетентності сприяє інтелектуальному та культурному розвитку особистості, формуванню в неї здатності швидко реагувати на запити часу.

Соціальні реалії сьогодення, життя в умовах швидких змін, збільшення інформаційного потоку, мобільність і нові виклики часу закономірно екстраполюються на освітні реалії. Провідні освітянські документи - Концепція 12-річної загальноосвітньої школи, закон України "Про вищу освіту", закон України "Про професійно-технічну освіту", Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, ґрунтуючись на новій філософії освіти, визначають метою навчання формування компетентної особистості, здатної адаптуватись до змін, навчатись протягом усього життя, досягати життєвого успіху, самореалізуватись.

З метою формування життєспроможної самодостатньої особистості необхідно сконцентрувати увагу на таких ключових компетентностях: соціальній, загальнокультурній, здоров'язберігаючій, громадянській, інформаційній, підприємницькій, пізнавальній.

Шляхи реалізації компетентнісного підходу:

реалізація законів "Про вищу освіту", "Про професійно-технічну освіту", Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти із урахуванням завдань формування життєвої компетентності учнів;

модернізація навчально-виховного процесу та впровадження технологій компетентнісного навчання;

розробка й обґрунтування засад стандартизації та уніфікації діагностичного та корекційного інструментарію, оновлення методологічного забезпечення психологічних служб навчальних закладів у контексті розвитку життєвої компетентності учнів;

створення моделей компетентнісно зорієнтованої 12-річної школи, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу та компетентного випускника;

координація зусиль усіх ланок і ступенів освіти для забезпечення максимальної самореалізації та адаптації в суспільстві особистостей від дошкілля до працевлаштування;

упровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій, навчання відповідно до вимог Болонської декларації.

Запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес.

Дистанційна освіта

Зміна пріоритетів і цінностей освіти в Україні зумовлена переходом від індустріального виробництва до науково-інформаційних технологій, що змінює всі аспекти життя й діяльності суспільства в цілому та окремої людини зокрема. В умовах динамічного розвитку суспільства, глобальної взаємозалежності та конкуренції на ринку праці, необхідності широкого використання інформаційних ресурсів особливого значення набуває інформатизація освітньої сфери. Вона стає не лише феноменом педагогічної реальності, а і професійно-ціннісною орієнтацією, невід'ємною умовою діяльності педагогів, викладачів, школярів і студентів.

Застосування медіапростору має вирішальне значення для поширення знань, орієнтації в інформаційних потоках, набуття навичок аналітичного відбору потрібної інформації, для забезпечення інтересів школярів, студентів.

Інформаційні технології є важливим інструментом поліпшення якості освіти, оскільки дозволяють необмежено розширити доступ до інформації, урізноманітнюють технології тощо. Застосування інформаційних технологій докорінно змінює роль і місце педагога та учня в системі "учитель-викладач - інформаційна система - учень і студент". Інформаційні навчальні технології - це не просто передаточна ланка між учителем та учнем, вони сприяють реалізації особистісно зорієнтованого підходу в навчанні.

Основними шляхами реалізації цього напрямку модернізації освіти є:

сучасне технічне забезпечення навчальних закладів середньої, професійної та вищої школи;

інформатизація навчально-виховного процесу в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних засобів освіти та управління;

перехід на якісний рівень формування регіональної, інформаційно-комунікативної інфраструктури;

інтеграція інформаційного середовища освіти Донецької області в єдиний світовий інформаційний простір;

ефективне використання мережі Internet як доступу до джерел інформації незалежно від місця їх розташування;

активізація самоосвітньої діяльності учнів, студентів за допомогою якісного ліцензійного, прикладного, програмного забезпечення з навчальних дисциплін.

Дистанційне навчання має перейти на більш високий рівень, а саме:

цілеспрямовано формувати інформаційну компетентність усіх учасників освітнього процесу;

створювати сприятливі умови для рівного доступу до якісної освіти;

задовольняти інформаційні потреби громадян.

Організація профільного навчання у старшій школі

З метою реалізації пріоритетного напряму стратегічного розвитку освіти в Україні з постійного підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу змінюються цілі, завдання та засади діяльності старшої школи. Концепція профільного навчання у старшій школі об'єктивно вимагає від української школи створення умов для орієнтації учнів на подальший вибір професії, розширення життєвої компетентності, формування нових мотивів навчання, самоорганізації та самореалізації особистості. Загальною тенденцією розвитку старшої профільної школи є її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної й допрофесійної освіти. Вирішальною умовою реалізації профільного навчання є комплексне розв'язання питань, пов'язаних із фінансовим, кадровим, навчально-методичним, нормативно-правовим та організаційним забезпеченням старшої школи.

Основними шляхами розв'язання проблеми в цій сфері є:

оцінка та врахування реальних можливостей ресурсного забезпечення профільного навчання, доцільність та ефективність різних форм його організації;

розробка та апробування навчально-методичного забезпечення профільної школи з урахуванням складових змісту освіти - загальноосвітніх, профільних дисциплін, курсів за вибором;

створення психолого-педагогічного супроводу навчального процесу з метою усвідомлення учнем себе як суб'єкта вибору профільного навчання;

реалізація завдань науково-дослідного та експериментально-упроваджувального характеру, які пов'язані з обґрунтуванням змісту навчання, вибором підходів до організації профільного навчання в різних умовах; упровадженням педагогічних технологій на основі самостійної діяльності, активних методів навчання, оцінювання навчальних досягнень;

забезпечення необхідного рівня професійної компетентності вчителів і керівників шкіл, вибір регіональної моделі та форми організації підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з урахуванням потреб профільної школи.

Розробка та реалізація стратегії "мовного прориву" в регіоні

Модернізація системи освіти, поява в ній нових наукових парадигм і трансформацій вимагає глибокого осмислення нашого суспільного буття в контексті глобалізації та євроінтеграції, коли одним із найважливіших завдань є забезпечення національного поступу, збереження духовних і національних надбань, активізація процесів національної самоідентифікації людини як шляхів формування самодостатньої, творчої, активної, життєспроможної особистості, а досягти цього можна лише завдяки досконалому володінню рідною (державною) мовою. Розвиток життєвої компетентності, особистісний поступ неможливі без формування мовленнєвої культури, бо мова є універсальним засобом не лише спілкування, а й усього буття народу з усіма його ціннісно-змістовими й герменевтично значущими ознаками.

Отже, цілком закономірно постає виокремлення як одного з пріоритетних напрямів державної політики в галузі освіти - розширення україномовного освітнього простору. У Донецькому регіоні він реалізується шляхом розробки та впровадження стратегії "мовного прориву", що на основі нових підходів та ідей пропонує стратегічне бачення шляхів кардинального вдосконалення регіональної системи освіти в мовній галузі через оновлення цілей і змісту національної мовно-культурної політики в області.

Основними шляхами розв'язання цієї проблеми є:

популяризація державної мови, піднесення її авторитету серед населення шляхом залучення представників органів громадського самоврядування, батьківських комітетів, міжнародних фондів;

розширення мережі навчальних закладів різного типу (від дошкільних до вищих) з українською мовою навчання;

оновлення змісту освіти (як за рахунок базової, так і варіативної складової) у напрямку підвищення рівня загальної та національної культури особистості;

створення системи моніторингу динаміки та тенденцій розширення сфери функціонування української мови в регіоні;

забезпечення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних і викладацьких кадрів для викладання українською мовою базових і профільних дисциплін у навчальних закладах різних рівнів акредитації та форм власності.

Упровадження моніторингу якості освіти в контексті незалежного оцінювання


 
 

Цікаве

Загрузка...