WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Концепція розвитку освіти Донеччини - Реферат

Концепція розвитку освіти Донеччини - Реферат

Концепція розвитку освіти Донеччини

Діяльність України на міжнародній арені як рівноправного суб'єкта міжнародних відносин лише розпочинається, і цей надзвичайно складний процес збігся в часі з непростими завданнями розбудови незалежної держави та формуванням національної економіки на засадах ринкової економічної моделі.

Входження України у світовий освітній простір, приєднання до Болонського процесу зумовлюють необхідність модернізації освіти. Вітчизняна освіта спрямовується на затвердження патріотизму та загальнолюдських цінностей, стимулювання інновацій в освітній політиці з метою подальшого розвитку системи освіти, підвищення її ефективності.

Освіта Донеччини є складовою загальнодержавної системи. Сучасні тенденції розвитку освіти здійснюють системоутворюючий вплив на модернізацію освіти Донеччини у стратегічному напрямі, який визначає держава, а також надають імпульс для подальшої розбудови освіти на регіональному рівні. Модернізація освіти Донецької області має ґрунтуватись на врахуванні позитивних надбань регіональної системи освіти й водночас передбачає істотні зміни, зумовлені сучасними тенденціями розвитку інноваційного суспільства та ринку праці.

Складовими комплексної системи обласної освіти як соціокультурного феномена має бути гуманістична тріада сучасної філософії освіти: людина - освіта - культура. Базовими компонентами в реформуванні регіональної освіти є гуманізація та демократизація.

Нормативно-правовою основою Концепції розвитку регіональної освіти є державні документи: Конституція України, Національна доктрина розвитку освіти, закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про охорону дитинства", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про інтелектуальну власність", "Про авторські та суміжні права", постанова Верховної Ради України "Про стан і перспективи розвитку середньої освіти в Україні" (від 09.01.2007 р. № 536-V), Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи, Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 рр., а також Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" (від 04.07.2005 р. № 1013/2005), Освіта для інноваційних суспільств у ХХІ столітті, Підсумковий документ саміту "Групи вісімки".

Розвиток освіти Донецької області має відбуватися з урахуванням таких пріоритетів:

зорієнтованість регіональної освітньої політики на створення системи освіти, здатної забезпечити високу якість з максимально можливою доступністю;

взаємодія державних і громадських інститутів освітньої політики, професійних, творчих спілок та асоціацій, їх спрямованість на розвиток освіти з урахуванням регіональної специфіки та наявного потенціалу;

упровадження інновацій в освіту як умови забезпечення її якості від дошкілля та протягом усього життя людини;

сприяння розширенню життєвої компетентності учнів, появі нових мотивів навчання, самоорганізації та самореалізації особистості;

комплексна реалізація оздоровчої та культуротворчої функції освіти;

створення високотехнологічної інформаційної системи освіти;

інтеграція освіти і науки, сприяння інноваційній діяльності в навчальних закладах області різного рівня акредитації та форм власності.

Основними принципами розвитку освіти визначено:

гуманізацію, що передбачає утвердження людини як найвищої соціальної цінності, розвиток здібностей дітей, учнів, студентів і задоволення їхніх освітніх потреб, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей;

демократизацію, спрямовану на розширення впливу громадської думки на прийняття адекватних управлінських рішень, динамічне реагування на потреби суспільства, перерозподіл функцій управління між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

відповідність змісту освіти, якості освітніх послуг державним вимогам, освітнім стандартам з урахуванням регіональних особливостей і потреб;

розвиток життєспроможної самодостатньої особистості як провідної ідеї освіти, що забезпечує орієнтацію вчителя, викладача на особистість дитини, учня, студента (активно-діяльнісний характер навчання; єдність мотиваційної сфери особистості; розкриття здібностей і творчих задатків дітей, учнів, студентів; урахування їхніх вікових та індивідуальних особливостей; забезпечення успіху в оволодінні знаннями та способами діяльності);

оздоровча функція освіти, яка є обов'язковою умовою забезпечення та зміцнення здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу;

партнерство, що передбачає створення партнерських стосунків між усіма суб'єктами освітнього процесу. На основі партнерства здійснюється підвищення інвестиційної привабливості освіти, розвиток меценатства, інноваційних форм і видів освітньої діяльності;

підвищення якості контрольно-оцінювальної діяльності в контексті незалежного оцінювання, що передбачає вдосконалення системи моніторингових досліджень.

Мета й завдання розвитку освіти

Метою програми є створення умов для модернізації системи освіти Донецької області, нарощування її випереджального інноваційного потенціалу, підвищення якості освіти й виховання, рівного доступу до здобуття якісної освіти, виконання вимог Болонської декларації.

Досягнення мети передбачає виконати такі завдання:

Модернізувати систему освіти області на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб регіону.

Оптимізувати мережу закладів освіти області з метою забезпечення якості освіти та рівного доступу до отримання якісної освіти.

Забезпечити психолого-педагогічний, медичний та методичний супровід організації життєдіяльності дошкільнят, учнівської та студентської молоді, запровадити системний моніторинг навчальних досягнень учнів і студентів, стану їхнього здоров'я.

Забезпечити вдосконалення єдиної виховної системи на засадах духовних цінностей українського народу, об'єднати внутрішні ресурси освіти та зовнішні впливи на основі координації соціального, культурного та наукового потенціалу області.

Удосконалити кадрову та ресурсну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації для задоволення потреб педагогічних працівників, викладачів професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів з урахуванням сучасних вимог особливостей переходу до незалежного зовнішнього оцінювання.

Запровадити ефективні методи управління системою освіти.

Стимулювати розвиток наукових і прикладних досліджень та інтеграцію освіти і науки.

Здійснити комплексну інформатизацію освіти області через запровадження нових інформаційних технологій, систему тестового оцінювання знань, автоматизацію управління освітньою галуззю.

Формувати й запроваджувати нові механізми фінансово-економічного та матеріально-технічного розвитку освіти області.

Урахувати вимоги соціальних замовників до якості освіти.

Стратегічні напрями розвитку освіти області

Досягнення поставленої мети та зазначених завдань потребує скоординованих дій органів педагогічної громадськості, виконавчої влади всіх рівнів та органів місцевого самоврядування, що може бути забезпечено шляхом прийняття програми.

Модернізована система освіти області має бути спрямована на забезпечення оптимальних умов функціонування освітянської галузі, створення системного механізму саморегуляції, вибору стратегічних напрямів розвитку.

В основу вибору стратегічних напрямів розвитку освіти області покладені ідеї взаємодії між системою та її зовнішнім середовищем, ідеї педагогіки життєтворчості, пріоритети освіти в навчанні протягом усього життя, визначені положенням Меморандуму комісії Європейського співробітництва (30 жовтня 2000 р.), документами зустрічі Великої вісімки у сфері освіти (1-4 квітня 2006 р.), підсумковими документами саміту "Групи вісімки" "Освіта для інноваційних суспільств у ХХІ столітті" (16 липня 2006 р.).

Стратегічними напрямами розвитку освіти області визначено:

запровадження компетентнісно зорієнтованого підходу в освіті як основи формування життєспроможної самодостатньої особистості школяра та студента;

організація профільного навчання у старшій школі;

запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційної освіти в навчальний процес школи, професійно-технічних і вищих навчальних закладів;

розробка стратегії мовного прориву в системі неперервної освіти області;

упровадження моніторингу якості освіти учнів і студентів у контексті зовнішнього незалежного оцінювання.

Шляхи та способи реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти.

Запровадження компетентнісно зорієнтованого підходу в освіті як основи формування життєспроможної самодостатньої особистості. Спрямованість системи освіти лише на засвоєння системи знань, яка була традиційною й виправданою ще кілька десятиріч тому, уже не відповідає сучасному соціальному замовленню, що вимагає виховання самостійних, ініціативних і відповідальних членів суспільства, здатних ефективно взаємодіяти в розв'язанні соціальних, виробничих та економічних завдань. Вирішення цих завдань потребує істотної активізації самостійної та продуктивної діяльності школярів і молоді, розвитку їхніх особистісних якостей і творчих здібностей, умінь самостійно здобувати нові знання й розв'язувати проблеми, орієнтуватись у житті суспільства.


 
 

Цікаве

Загрузка...