WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Компетентність як ключ до оновлення змісту освіти - Реферат

Компетентність як ключ до оновлення змісту освіти - Реферат

Рекомендація А. Залучення України до процесу широкого обговорення ключових компетентностей на всіх рівнях, а також входження до міжнародної мережі "Визначення та відбір компетентностей" (DeSeCo).

Рекомендація Б. Визначення й обґрунтування поняття ключових компетентностей. Інтеграція ключових компетентностей до змісту освіти (стандартів, програм і підручників) та розроблення інноваційних педагогічних технологій щодо їх упровадження.

Б.1. Інформування про компетентнісний підхід через систему підготовки вчителів та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

Б.2. Інтеграція ключових компетентностей до процесу оцінювання навчальних досягнень учнів.

Опис варіантів політики

Рекомендація А. Залучення України до процесу обговорення ключових компетентностей на всіх рівнях, а також входження до міжнародної мережі "Визначення та відбір компетентностей" (DeSeCo).

Сьогодні, коли виявлено готовність українських педагогів до впровадження компетентнісного підходу до системи освіти, а в проекті Державного стандарту основної школи зроблено перші кроки його впровадження, вважаємо за доцільне запропонувати розробити стратегію залучення педагогічної громадськості до обговорення поняття ключових компетентностей та механізмів упровадження їх у зміст освіти. Такий процес обговорення доцільно розпочинати в засобах масової інформації (педагогічній пресі), у системі ППО та ВНЗ, а також на методоб'єднаннях усіх рівнів. Доцільним є створення спеціальної стратегії (можливо, у рамках національного проекту) процесу визначення та відбору ключових компетентностей в Україні. Така стратегія може з часом привести Україну до залучення її до проекту "DeSeCo", який сьогодні об'єднує 18 країн у спільному обговоренні переліків ключових компетентностей, їх оновлення та механізмів упровадження в навчально-виховний процес і входження до міжнародної мережі.

Необхідно пам'ятати, що таке залучення України до міжнародної мережі є процесом, що потребуватиме певних бюджетних витрат, а за бюджетного дефіциту процес обговорення компетентностей можна здійснювати як перший етап на національному та локальному рівнях, що в перспективі дасть змогу Україні вийти на міжнародний рівень обговорення.

Рекомендація Б. Визначення й обґрунтування поняття ключових компетентностей. Інтеграція ключових компетентностей до змісту освіти (стандартів, програм і підручників) та розроблення інноваційних педагогічних технологій щодо їх упровадження.

Ця рекомендація передбачає звернення до проблеми концептуалізації поняття компетентності та ключових компетентностей, що має бути покладено на такі організації, як МОН та АПН України із залученням всіх зацікавлених сторін. Саме в цьому контексті мають бути проголошені зміни підходу до відбору змісту освіти в середній школі, орієнтацію на компетентнісний підхід. Мета досягнення учнями необхідних компетентностей з уточненням основних, ключових має бути систематизовано відбита в державному стандарті, базовому навчальному плані.

Детальніше компетентності можуть бути розроблені галузевими та міжгалузевими групами й подані у вигляді результатів навчання в базовому навчальному плані. Компоненти ключових компетентностей та знання, уміння, навички й інші аспекти повинні розкриватись та пропонуватись до впровадження відповідно до глибини пропозицій за предметними галузями і в результаті вибудовувати єдину систему компетентностей. Доцільним вважаємо використати досвід Ради Європи із запровадження європейського мовного портфеля та мережі EURYDICE.

Необхідно пам'ятати, що процес упровадження компетентностей до змісту освіти має проходити поетапно: від обговорення та визначення поняття, обговорення переліків ключових компетентностей, їх узагальнення, прийняття та внесення до стандартів до розроблення методичних рекомендацій та їх практичного застосування у навчальному процесі. Для того щоб на перших кроках уникнути проблем з використанням підручників і навчальних матеріалів, що не побудовані на компетентнісно орієнтованому принципі, можна пропонувати створювати методичні рекомендації як супровід для деяких навчальних матеріалів.

Нові програми та плани пропонується будувати з урахуванням результатів навчальних досягнень учнів для набуття ними ключових компетентностей.

Б.1. Інформування про компетентнісний підхід через систему підготовки вчителів і підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Для ефективного інформування та підготовки педагогічних кадрів у запровадженні нового компетентнісного підходу до формування та реалізації змісту освіти необхідно залучити систему підготовки педагогів і післядипломної педагогічної освіти. Перш ніж розробляти та впроваджувати навчальні курси лекцій та тренінгів для педагогічних ВНЗ, системи ППО й оновлювати зміст наявних щодо теми компетентностей, необхідно зібрати й узагальнити досвід багатьох пілотних проектів із упровадження компетентностей, ознайомитися з експериментальними програмами та педагогічними підходами, постійно слідкувати за новітніми тенденціями в цій галузі в зарубіжних освітніх системах. Крім того, важливим є застосування компетентнісного підходу до самого процесу підготовки вчителя, що дасть змогу на власному досвіді переконатись у перевагах і недоліках цього підходу. Створення серії тренінгів із застосуванням інтерактивних методів і форм роботи могло б сприяти позитивним результатам упровадження ідеї компетентнісного підходу в освіту.

Б.2. Інтеграція ключових компетентностей до процесу оцінювання навчальних досягнень учнів

Відповідальність за визначення, упровадження та контроль набуття ключових компетентностей має бути покладено на Міністерство освіти і науки. Необхідно врахувати цей аспект при розробленні нової системи моніторингу якості освіти та за можливості адаптувати систему контролю результатів навчальних досягнень учнів. Оскільки не всі аспекти ключових компетентностей можуть бути виміряні досконально, доцільно було б створити умови для впровадження вимірювання певних компонентів, що сприяють досягненню компетентностей учнями. Питання оцінювання та вимірювання рівнів досягнення компетентностей учнями порушують зарубіжні педагоги, однак воно потребує достатньо часу для відпрацювання (EURYDICE, OECD).

Висновки

Проаналізувавши проблему обговорення, визначення та впровадження компетентнісно зорієнтованого підходу в аспекті покращення якості змісту освіти в порівняльно-педагогічному плані, було виявлено та запропоновано необхідні шляхи його розвитку, що відбиті в рекомендаціях. Очевидним є те, що в Україні назріла необхідність розпочати впровадження в зміст освіти системи ключових компетентностей, як це відбувається на міжнародному рівні, для покращення якості освіти. Необхідно зазначити, що в Україні існує підґрунтя для запровадження поданих пропозицій, а саме:

- знаходиться в стадії розвитку й широкого публічного обговорення проект державних стандартів базової та повної середньої освіти, базового навчального плану; триває широке обговорення цих документів у пресі, під час спільних заходів тощо; у цих документах є посилання на набуття школярами необхідних життєвих компетентностей;

- серед педагогічної громадськості існує невдоволення сучасним наповненням змісту освіти, що підтверджується серією опитувань під час "круглих столів", семінарів, зустрічей тощо;

- результати опитувань свідчать про готовність педагогічних кіл розпочати широке обговорення проблем запровадження компетентностей у зміст освіти;

- в Україні вже існують певні напрацювання з проблем компетентностей;

- загальна стратегія нашої держави полягає в інтеграції до загальноєвропейського та світового співтовариства, саме тому процес, спрямований на впровадження системи компетентностей, може сприяти просуванню України на міжнародний рівень освітніх досягнень.

Додатки

Додаток 1

Перелік ключових компетентностей у зарубіжних країнах

Сьогодні визначення поняття ключових компетентностей стосується не тільки питань змісту освіти, воно зачіпає всю соціальну сферу суспільства, яке передбачає формування в молоді певних навичок для життя та діяльності. Саме компетентності розв'язують життєво важливі проблеми, оскільки дозволяють оперувати здобутими в школі знаннями, надають можливість застосовувати їх упродовж усього життя. Країни, що взяли участь у міжнародному проекті "DeSeCo", метою якого було визначити ключові компетентності, що впроваджуються в загальноосвітній школі та відповідають запитам сучасного суспільства, визначилися з переліком основних, ключових компетентностей, притаманних цим системам освіти. Наведемо приклади деяких з країн-учасниць.

Так, педагоги Австрії визначають такі ключові компетентності:

- предметна компетентність (subject-matter competence) - можлива в контексті передачі знань і незалежному оперуванні знаннями та їх критичним відбиттям;


 
 

Цікаве

Загрузка...