WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зміст та форми квалітативної освіти - Реферат

Зміст та форми квалітативної освіти - Реферат

Тема 8. Питання різнобічного забезпечення робіт із самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі

Соціально-психологічні аспекти організації самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Ресурсоємність робіт із самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі. Матеріально-технічне забезпечення процедури самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Організаційно-методичне, нормативне й кадрове забезпечення самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Визначення ефективності системи забезпечення якості освіти в освітній установі в ході її самоаналізу: система індикаторів, методика та формули для проведення розрахунків.

Заочний 298-годинний курс (курс самостійного навчання) поділяється на чотири етапи та припускає самостійне навчання слухачів за місцем їх професійної діяльності й виконання кваліфікаційної роботи як основної форми атестації слухачів за підсумками освоєння навчальної програми. Самостійне теоретичне навчання слухачів здійснюється за темами 1-8 вступного курсу й має на меті поглиблене та розширене освоєння окремих проблемних блоків, закріплення найбільш складних розділів і теоретичних положень, а також підготовку до виконання й захисту кваліфікаційної роботи.

Заключному, четвертому заочному курсу передує видача завдань на виконання кваліфікаційної роботи (форма завдання наведена в додатку 1 до програми). Вибір теми (напряму) для виконання кваліфікаційної роботи здійснюється слухачами самостійно, виходячи зі зразків їх тематики (додаток 2 до програми) та з урахуванням змісту своєї професійної діяльності. Курс самостійного навчання припускає одержання слухачами консультацій, довідкових, навчальних матеріалів у режимі дистанційного навчання.

У ході завершального, четвертого очного курсу, розрахованого на два тижні, слухачами здійснюються завершення та публічний захист кваліфікаційної роботи. У ході його здійснення проводяться індивідуальні консультації зі слухачами, а в разі потреби - групові консультації з метою розкриття та конкретизації найбільш складних методолого-теоретичних проблем, що виникли в ході виконання кваліфікаційних робіт.

На захист кваліфікаційної роботи приділяється друга година навчального часу. Захист припускає виклад слухачем основних положень, результатів і висновків по роботі у формі 20-хвилинної доповіді, виступ рецензента, відповіді слухача на запитання, публічне обговорення й оцінку роботи. Оцінка за виконання кваліфікаційної роботи виставляється з урахуванням таких критеріїв:

а) повнота відображення у кваліфікаційній роботі існуючих теорій, концепцій, підходів, використання методологічних положень і наукового апарату;

б) обґрунтованість вибору та ступінь повноти рішення дослідницьких задач;

в) ступінь значущості виконаної роботи, положень, висновків, методик, даних, розробок для освітньої практики, які вона містить;

г) самостійність слухача при виконанні кваліфікаційної роботи.

Додаток 1 до програми

ЗАВДАННЯ

на виконання кваліфікаційної роботи з курсу "Технологія самоаналізу систем забезпечення якості освіти в освітніх установах різних типів"

Шановні слухачі!

Як кваліфікаційну роботу за підсумками програми навчання вам пропонується виконати дослідження з напряму __________________________________________.

Вимоги до дослідження й оформлення кваліфікаційної роботи

1. Обсяг, структура, зміст й оформлення кваліфікаційної роботи

Обсяг кваліфікаційної роботи повинен складати 40-60 сторінок машинописного тексту (без урахування додатків). Вона повинна складатися зі вступу, двох-трьох глав, висновку та списку використаної літератури. Усередині глав можуть виділятись параграфи та підпараграфи.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність роботи, розкрити її новизну, теоретичну та практичну значущість для освітньої практики, сформулювати задачі, об'єкт і предмет дослідження, відбити організацію й методи дослідження. Може бути сформульована гіпотеза дослідження.

Одна із глав роботи повинна бути присвячена теоретичному аналізу виділеної проблеми. У ній автор повинен показати різні аспекти та напрями рішення проблеми; на основі розгляду різних точок зору представити свою позицію та своє бачення її рішення.

Експериментальна глава (глави) повинна відбивати результати проведених слухачем експериментальних досліджень, містити узагальнені дані, їх опис та інтерпретацію, табличні та графічні форми представлення матеріалу, опис формул та інструментарію, за допомогою якого вони отримані (анкети, опитувальники, методики тощо).

В експериментальній главі повинні бути представлені констатаційні результати (формуючих) експериментів із перевірки гіпотези, може міститись опис розроблених автором методик, процедур, програм, проектів.

У висновку робляться необхідні узагальнення, формулюються висновки за результатами проведеного дослідження.

Оформлення кваліфікаційної роботи повинно відповідати вимогам діючих стандартів до машинописного тексту.

За необхідністю основний текст кваліфікаційної роботи може доповнюватись додатками, в які виноситься матеріал, що має допоміжне значення (таблиці, опис методик, форми анкет тощо).

2. Вимоги до організації та проведення досліджень

Дослідження з напряму кваліфікаційної роботи повинні бути проведені слухачем самостійно або під його безпосереднім керівництвом. Обсяг досліджень повинен забезпечувати повноту й усебічність рішення поставлених задач. У випадку проведення опитувань, експериментів обсяг вибірок повинен відповідати вимогам репрезентативності: склад груп, які залучаються до експериментів, перевірятись на однорідність, а результати експериментів - на вірогідність.

Експертне оцінювання повинне здійснюватися за загальноприйнятими процедурами або організовуватися з урахуванням наявних вимог до його проведення.

Неодмінною умовою експериментального блоку кваліфікаційної роботи повинен бути зв'язок проведених досліджень і виконуваних розробок з безпосередньою професійною діяльністю слухача.

Додаток 2 до програми

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА

кваліфікаційних робіт для виконання слухачами за підсумками засвоєння курсу "Технологія самоаналізу систем забезпечення якості освіти в освітніх установах різних типів"

1. Проведення освітньою установою самообстеження при впровадженні системи якості.

2. Оцінка й аналіз організаційного механізму управління якістю освітнього процесу в освітній установі.

3. Комплексний аналіз та оцінка системи якості школи в ході її державної атестації.

4. Оцінка й аналіз досконалості та ефективності основних адміністративних робочих процедур.

5. Оцінка й аналіз досконалості та ефективності процедур системи якості.

6. Оцінка й аналіз основних ресурсів освітньої установи, що забезпечують проведення політики у сфері якості.

7. Зміст і порядок проведення перевірки з метою внесення вдосконалень у хід навчальної роботи.

8. Перевірка й оцінка якості підготовки випускників освітньої установи.

9. Перевірка й оцінка якості основних результатів освітнього процесу.

10. Перевірка й оцінка якості основних результатів діяльності освітньої установи.

11. Методики та процедури самоаналізу в контурі управління якістю поточного функціонування освітньої установи.

12. Методики та процедури самоаналізу в контурі управління якістю розвитку освітньої установи.

13. Оцінка й аналіз внутрішньошкільного обліку та звітної документації.

14. Оцінка й аналіз документації, що регламентує процеси в рамках системи якості.

15. Оцінка й аналіз документації, що регламентує процедури (методики) у рамках системи якості.

16. Самоаналіз повноти реалізації в освітній установі заявлених політики й цілей у сфері якості.

17. Самоаналіз повноти актуалізації системи якості в освітній установі у зв'язку з різного роду змінами й умовами.

18. Самоаналіз повноти впровадження одного із двадцяти робочих елементів системи якості освітньої установи.

19. Самоаналіз гармонійності розвитку, зв'язків і взаємин основних елементів системи якості.

20. Самоаналіз основних етапів життєвого циклу найважливіших процесів у рамках освітньої системи школи.

21. Самоаналіз якості найважливіших результатів освітнього процесу за основними етапами життєвого циклу їх формування.

22. Аналіз та оцінка виконання в освітній установі вимог стандартів ISO до комплексного управління різноманітними процесами та видами діяльності.

23. Аналіз та оцінка ходу виконання в освітній установі програм якості.

24. Використання кваліметричних методик і процедур у ході самоаналізу й оцінки системи якості в освітній установі.


 
 

Цікаве

Загрузка...