WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Евристичний компонент освітніх стандартів - Реферат

Евристичний компонент освітніх стандартів - Реферат

Статистичний аналіз навчальних результатів, отриманих у ході проведеного дослідження, показав, що учні, для яких був заданий наведений вище творчий компонент освітніх стандартів, не тільки успішно засвоювали загальноприйняті освітні нормативи по предметах, а і створювали освітню продукцію досить високого рівня в усіх досліджуваних дисциплінах.

Аналіз креативності проекту розроблених стандартів. По-перше, у базових підставах побудови стандарту лежить основна мета загальної середньої освіти - "підготовка різнобічно розвиненої особистості громадянина, зорієнтованої у традиціях вітчизняної та світової культури, у сучасній системі цінностей і потребах сучасного життя, здатної до активної соціальної позиції в суспільстві та самостійного життєвого вибору, до початку трудової діяльності та продовження професійної освіти, до самоосвіти та самовдосконалення". Параметри особистості з приставкою "само-" відбивають спрямованість на діяльність учня, що ґрунтується на його власному потенціалі.

Далі серед базових основ побудови освітнього стандарту зазначені такі: "особистісна орієнтація змісту освіти; затребуваність результатів освіти в житті; діяльнісний характер освіти, орієнтація змісту освіти на формування загальних навчальних умінь і навичок, узагальнених способів навчальної, пізнавальної, комунікативної, практичної, творчої діяльності, на одержання учнями досвіду цієї діяльності...". Ці параметри також стосуються творчого потенціалу учня як умови його обов'язкової освіти.

"Інтегральним результатом такої спрямованості змісту загальної освіти повинно бути становлення людини, готової до вільного гуманістично зорієнтованого вибору, яка володіє багатофункціональними компетентностями, що дозволяють їй самостійно вирішувати різні проблеми повсякденного, професійного та соціального життя, яка поважає себе й інших, терпимої до представників інших культур і національностей, незалежної в судженнях, відкритої для іншої та несподіваної думки." У цьому положенні евристична спрямованість позначена явно: "вирішувати різні проблеми", "відкритої для іншої та несподіваної думки".

Тепер простежимо реалізацію спрямованості на розвиток творчих (креативних) здібностей у структурі та змісті проекту розробленого стандарту з окремих предметів.

У стандартах для початкової школи прямих указівок на творчу діяльність учнів міститься мало, за винятком таких окремих моментів:

Рідна мова - "Невеликі усні твори за колективно складеним планом".

Іноземна мова - "Написання поздоровлення, короткого особистого листа закордонному другу (з опорою на зразок)".

Навколишній світ - "Виховання почуття здивування красою природи, людських відносин... формування бажання й уміння брати участь у різноманітній пошуковій, творчій діяльності у природі, соціумі".

Мистецтво - "Розвиток творчої індивідуальності, здатності до імпровізації... Участь в індивідуальних і колективних формах музично-творчої діяльності... Прояв творчої ініціативи при створенні музично-художнього образу: уміння самостійно "запалити", завести гру, почати рухатись".

Вимоги до випускників початкової школи представлені в категоріях "Знати та розуміти", "Уміти", "Використовувати отримані знання й уміння у практичній діяльності й повсякденному житті", тобто вимог до вмінь і здібностей творчої діяльності у стандартах немає. Таким чином, у проекті освітніх стандартів для початкової школи сформованість, перевірка й оцінка креативних якостей дітей не передбачені, незважаючи на те, що в концепції стандартів дані цілі заявлені.

Аналіз проекту стандартів для основної школи показав, що серед загальних навчальних умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності, що мають креативну спрямованість, присутні такі: "складати план, тези, конспект"; "висувати гіпотези та розуміти необхідність їх перевірки на практиці"; "перекладати умови реальних задач на математичну мову для дослідження нескладної практичної ситуації"; "уміти діяти за алгоритмом, а також у нестандартних ситуаціях, що не зводяться до застосування відомих алгоритмів".

Креативні задачі, позначені у стандартах основної школи на загальнонавчальному рівні, знаходять висвітлення у стандартах з окремих предметів:

Математика - "Уміє самостійно складати бази даних; інтегрувати в особистий досвід нову, у тому числі самостійно отриману, інформацію; уміє проектувати та здійснювати алгоритмічну й евристичну діяльність".

Рідна мова - "Створення письмових висловлень різних стилів, жанрів і типів мови: тези, конспект, відгуки, рецензія, анотація; лист; розписка; доручення, заява; оповідання, опис, роздум"; "Створювати усні й письмові тексти, різні за типом (опис, оповідання, роздум), стилем і жанром, з урахуванням задуму, адресата, ситуації спілкування".

Література - "Читацька компетентність - здатність до творчого читання, освоєння літературного твору на особистісному рівні; уміння вступати в діалог "автор - читач", занурюватись у переживання героїв; розуміння специфіки мови художнього твору"; "Мовна компетентність - ...здатність до написання творів різних типів і літературних творчих робіт різних жанрів"; "Написання планів, анотацій; складання критичних відгуків про прочитаний твір, переглянуті спектаклі та фільми; створення творів різних жанрів (казка, вірш, розповідь тощо)"; "Написання творів за літературними творами, а також на основі життєвих вражень".

Іноземна мова - "Отримання досвіду творчої та пошукової діяльності (індивідуальної й у співробітництві); розвитку мовної активності; уміння здійснювати проектну діяльність (у тому числі міжпредметного характеру); "Передбачається оволодіння такими видами діалогу учнів: діалогом етикетного характеру; діалогом-опитуванням; діалогом-спонуканням до дії; діалогом-обміном думками"; "Уміння орієнтуватись у письмовому й аудіотексті, прогнозувати його зміст".

Природознавство - "Оволодіння початковими природничо-науковими вміннями за спостереженням, проведення досвідів і вимірювань, опис їх результатів, формулювання висновків; розвиток здібностей учнів до взаємодії зі світом природи, бажання пізнавати природні об'єкти та явища, відчувати їх красу та значущість для життя людини"; "Участь у соціально зорієнтованій практичній діяльності з вивчення екологічних проблем своєї місцевості та шляхів їх рішення (на прикладі ощадливого витрачання води, ощадливого споживання електричної енергії або ін.)"; "Описувати результати власних спостережень чи досвідів у словесній формі"; "Сприйняття з використанням усіх органів почуттів та опис природних об'єктів, застосування емоційно-образних способів пізнання природи"; "Уміння ставити цілі та висувати гіпотези на основі життєвих уявлень чи вивчених закономірностей"; "Виробляти короткі рекомендації з догляду за кімнатними та культурними рослинами, домашніми тваринами (за наявною інформацією про їх особливості та потреби)".

Для стандартів інших предметів загальної та старшої школи зберігається приблизно такий же обсяг включення елементів креативної спрямованості. У стандартах для старшої школи помітного зростання кількості продуктивної діяльності не виявлено, що досить дивно, оскільки, на наш погляд, одна з основних відмінностей профільного рівня від базового - у посиленні продуктивної, а значить, і креативної діяльності із профільних предметів.

Таким чином, у проекті проаналізованих стандартів удалось представити елементи творчої, креативної, продуктивної освітньої діяльності, але в більшому ступені це стосується концептуально-цільового блоку, у меншому - мінімумів змісту освітніх програм і вимог до випускників окремих рівнів. Особливо недостатнім є представлення продуктивного компонента для початкової школи та профільного рівня, там, де учні повинні збільшувати обсяг професійно та творчо зорієнтованої діяльності.

Можна сказати, що частка представлення евристичного компонента в даному проекті стандартів не перевищує 2-3 % від усього їх обсягу, що не дає основ для надії на істотну зміну ситуації у школах і припускає подальшу роботу з проектування й розвитку креативного компонента федерального компонента стандарту загальної середньої освіти. Організація такої роботи можлива на основі діяльнісного представлення змісту освіти, коли евристична діяльність буде мати своє втілення в обох компонентах освітніх стандартів:

1) в обов'язковому мінімумі змісту освітніх програм - у формі специфічних видів і способів діяльності, а також компетенцій креативного типу;

2) у вимогах до рівня підготовки випускників - у формі відповідних умінь, навичок і сформованих компетентностей, що задають мінімальний рівень творчої підготовленості школярів.

"Мінімуми" й "Вимоги" як компоненти освітніх стандартів пов'язані між собою. У знаннєвій парадигмі освіти цей зв'язок розуміється так: "Мінімум" - це те, що школа повинна "дати" учню, а "Вимоги" - те, що учень повинен засвоїти з переданого йому. Тобто співвідношення між двома компонентами стандартів будується в руслі "передатної" педагогіки: школа "дає", учень "бере". У результаті в дітей формується утриманське ставлення не тільки до школи, а й до життя взагалі. Не навчаючи людину діяти та створювати освітню продукцію, школа виховує не творця та діяча, а ледаря й неробу.

В особистісно зорієнтованій парадигмі "Мінімуми" та "Вимоги" співвідносяться між собою по-іншому, на продуктивній діяльнісній основі. Така основа припускає розвиток особистісних якостей, які дозволяють учню діяти творчо, створюючи освітню продукцію в кожній досліджуваній сфері. У математиці це можуть бути запропоновані учням способи побудови таблиць додавання чисел, у літературі - твори, у природознавстві - дослідження, в інформатиці - веб-сторінки тощо.

Включені "Мінімуми" способи діяльності пропонуються учням для засвоєння з метою розвитку їх особистісних якостей - знань, умінь, навичок, здібностей, які розкриваються у "Вимогах".

Евристичні компетенції включаються в "Мінімуми" як сукупності взаємозалежних знань і способів креативної діяльності, які задаються стосовно визначеного кола предметів і процесів. Компетенції пропонуються учням для оволодіння, для формування в них відповідних компетентностей. Тобто під компетенцією мається на увазі деяка відчужена, наперед задана вимога до освітньої підготовки учня, а під компетентністю - його особистісна якість, що вже відбулась, яка включає його особистий досвід і ставлення до предмета діяльності. Компетенції, таким чином, входять у "Мінімуми", компетентності - у "Вимоги".


 
 

Цікаве

Загрузка...