WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Дослідницька основа управлінської діяльності - Реферат

Дослідницька основа управлінської діяльності - Реферат

Теза 3

У сучасній початковій школі кожний навчальний предмет стає засобом розвитку й виховання школярів, що у свою чергу вимагає переорієнтації навчально-виховного процесу на набуття учнями досвіду пізнавальної, практичної та соціальної діяльності, засвоєння методів пізнання навколишнього світу. З метою соціального розвитку дітей, громадянського виховання введений курс "Я і Україна", який реалізується через окремі предмети "Я і природа" та "Я і суспільство".

Теза 4

З метою розвантаження навчального часу учнів, збереження їхнього здоров'я створені умови для самостійної діяльності:

зменшене навчальне навантаження (175 роб. днів на навчальний рік);

зменшена тривалість уроків (у 1-му кл. - 35 хв, у 2-4 кл. - 40 хв);

збільшена кількість уроків фізкультури в кожному класі (3 години);

уведений новий предмет "Основи здоров'я" (1 година);

вивчення іноземної мови починається з 2-го класу.

Теза 5

Неможливо без уваги залишити той факт, що до школи приходять діти нового покоління, які живуть у динамічному інформаційному середовищі. Тому оволодіння азами комп'ютерної грамотності (за рахунок варіативної складової навчального плану) у навчальному процесі початкової школи значно підвищує ефективність навчання.

Теза 6

У сучасній початковій школі створені умови для всебічного розвитку й саморозвитку особистості, індивідуалізації та диференціації через вибір учителем технологій інтерактивного навчання й виховання, що сприяє формуванню в учнів позитивного ставлення до навчання, бажання пошуку нових знань, прагнення до самовдосконалення. Розвиток громадянського суспільства в Україні висуває проблему розвитку критичного мислення на перший план. Упровадження вчителями початкової школи нашого закладу технології розвитку критичного мислення відповідає вимогам сучасності. Критичне мислення допомагає вдумливо читати, виражати свої думки вголос, письмово, формує самоповагу.

Теза 7

Місія сучасної початкової школи полягає в тому, щоб допомогти кожному її випускнику усвідомити сенс свого "Я" у шкільному житті та навколишньому середовищі. Розроблена модель випускника початкової школи умовна, однак спрямована на забезпечення перетворення знань на компетентність, яка допоможе молодшому підлітку адаптуватись у різних сферах життєдіяльності.

Модель випускника початкової школи

Випускник початкової школи - громадянин України:

усвідомлює свою належність до народу України;

знає свої права та виконує обов'язки молодшого школяра;

зберігає й продовжує традиції та звичаї українського народу;

знає свій родовід, з пошаною ставиться до близьких і рідних.

Випускник початкової школи - це особистість:

володіє первинними навичками, необхідними в повсякденному житті;

формулює й висловлює свою точку зору та виявляє повагу до поглядів інших;

дотримується правил і норм толерантної поведінки;

усвідомлює мотиви поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Випускник початкової школи - резерв для подальшого інтелектуального розвитку:

активно залучається до навчального процесу;

установлює й аналізує рівень власних знань;

уміє порівнювати, узагальнювати, аналізувати та робити висновки в навчальній діяльності;

постійно отримує нові знання й володіє навичками отримання інформації із сучасних додаткових джерел.

Випускник початкової школи здатний до творчої діяльності:

визначає коло своїх власних інтересів;

усвідомлює свої здібності та прагне до їх розвитку;

шукає шляхи самостійного творіння нового й оригінального;

виконує нестандартні завдання з логічним навантаженням.

Випускник початкової школи - комунікативна особистість:

володіє мовними засобами спілкування;

прагне до грамотного усного та писемного мовлення;

проявляє самовираження та критичне мислення.

Випускник початкової школи - здорова дитина:

володіє гігієнічними навичками навчальної праці, харчування, дотримується режиму дня;

добре обізнаний з наслідками шкідливих звичок;

прагне до фізичного розвитку.

Випускник початкової школи - частина природи:

володіє знаннями про навколишнє середовище;

прагне до захисту та збереження природи;

стає учасником природоохоронних заходів, які відбуваються у школі, рідному місті.

Теза 8

На процес розвитку та саморозвитку учнів впливає мотивація навчально-пізнавальної діяльності. Задача вчителя-початківця - забезпечити умови для формування позитивної мотивації навчання молодших школярів.

Теза 9

Зміст освіти й організація навчально-виховного процесу в початковій ланці й основній школі збагачені такими формами роботи, які спрямовані на всебічний розвиток особистості школяра з урахуванням його природних задатків. Завдання сучасного вчителя - модернізувати навчальний процес так, щоб забезпечити його пошуковий та дослідницький характер шляхом упровадження інноваційних технологій і різноманітних інтерактивних форм і методів навчання. За таких умов навчальна праця дитини стає активною, цікавою, результативною. Школа працює за модульною технологією, упроваджує ігрову, проектну технологію, методи критичного мислення тощо.

Обговорення матеріалів мікродосліджень творчих груп у форматі "Аналіз дослідження, висновки, пропозиції".

Оцінка якості підготовлених матеріалів членами експертної групи.

ІІІ. Завершальна частина

Робота експертної групи.

Ухвалення проекту рішення (голосування).

Підсумки роботи педагогічної ради.

Рішення педагогічної ради з теми "Методологічна переорієнтація

навчально-виховного процесу на забезпечення потреб особистості в самовизначенні

та самоствердженні в умовах реформування початкової школи"

1. Ознайомитися з робочими матеріалами мікродосліджень.

Учителі, які працюватимуть у 5-х кл.

2. Провести малу педраду з питань готовності учнів до навчання у 5-х класах.

2.1. Учителям випускних початкових класів узагальнити матеріал психолого-педагогічних досліджень якості початкової освіти учнів.

2.2. Розробити індивідуальну програму роботи з учнями, які за результатами досліджень мають низький рівень адаптації до навчання у 5-му класі.

Травень 2005 р., заступник директора з НВР, учителі 4-х класів

3. Класним керівникам 5-х класів, учителям-предметникам організувати групи педагогічної підтримки учнів з питань усунення проблем у навчанні та вихованні.

Установити години консультацій для батьків із питань адаптації дітей молодшого підліткового віку до навчання в основній школі.

Вересень-жовтень 2005 р., учителі-предметники, класні керівники

4. Визначити рівень адаптації учнів 5-х класів.

До 25 жовтня 2005 р., психолог школи

5. Провести педагогічний консиліум "Зберігаюча функція наступності початкової освіти з основною школою".

6. У плані самоосвіти опрацювати питання:

6.1. Психолого-педагогічні закономірності організації навчальної діяльності учнів 5-6-х класів.

6.2. Компетентнісний потенціал педагогічних технологій навчання учнів 5-6-х класів.

6.3. Сформованість життєвих компетентностей як новий результат освіти.

6.4. Особливості основної школи в подальшому становленні особистості дитини, її інтелектуального фізичного та соціального розвитку.

7. Обговорити модель випускника початкової школи та створити умови для її реалізації:

на засіданні методичної ради;

8. Розробити та реалізувати програму дослідження "Удосконалення управління навчально-пізнавальної діяльності учнів 5-6-х класів на навчальних заняттях.


 
 

Цікаве

Загрузка...