WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Громадсько активна школа як юридична особа - Реферат

Громадсько активна школа як юридична особа - Реферат

Загальноосвітній навчальний заклад має право відповідно до законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

74. Участь загальноосвітнього навчального закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

75. Державний контроль за діяльністю загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

76. Основною формою державного контролю за діяльністю загальноосвітнього навчального закладу будь-якого типу і форми власності є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.

Основний закон держави - Конституція України, який визнає освіту за пріоритетну галузь, та гарантує право громадян на рівноправне отримання якісної освіти.

1. У ст.53 зазначається: "Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних закладах".

2. У Національній доктрині розвитку освіти звертається увага на розробку своєрідних моделей управління освітою із підключенням до управління громадян, фахівців для підвищення його гнучкості, демократичності та надання державно-громадського характеру. Цей документ націлює громадськість, державні органи управління освітою на зміну світоглядних позицій щодо визнання першочерговості розвитку національної освітньої системи, яка дасть змогу сформувати людину нового суспільно-економічного ладу, адже розвиток суспільства відбувається тільки через розвиток людей, що утворили це суспільство. Тому важливими є і підвищення рівня освіченості громадян, і розвиток ринкових стосунків та ринку в освітній сфері.

Розділ V Національної доктрини розвитку освіти присвячено освіті як рушійній силі розвитку громадянського суспільства. У цьому розділі йдеться про те, що освіта має стати дієвим важелем гуманізації суспільно-економічних відносин та формування нових життєвих орієнтирів особистості.

3. Доктриною визначається державна політика в галузі освіти, яка спрямовується на підсилення ролі органів місцевого самоврядування, активізацію участі батьків, піклувальних рад, меценатів, громадських організацій, фондів, засобів масової інформації у навчально-виховній, науково-методичній, економічній діяльності навчальних закладів, прогнозуванні їх розвитку, оцінці якості освітніх послуг".

У розділі Х йдеться про формування державно-громадського характеру управління, що має враховувати регіональні особливості, тенденції автономізації закладів освіти й конкурентоспроможності освітніх послуг.

Нова модель управлінської системи освітньої сфери передбачає встановлення рухомого взаємозв'язку центрального та регіонального управління освітою шляхом зміни стилю, структури, функцій, а також перерозподілу навантаження.

Стратегічні завдання реформування управління освітою наголошуються в документі як перехід до державно-громадського управління, розмежування функцій між органами управління всіх його рівнів (державним, регіональним, місцевим), автономізація функціонування всіх органів управління освітою, гармонійне поєднання прав особи, суспільства, держави.

Одним із завдань є удосконалення систем ліцензування, атестації та акредитації. У ці процедури включаються самооцінка й анкетування учнів, студентів, громадськості, що дає змогу об'єктивізувати інформацію та врахувати громадську думку при прийнятті відповідних рішень.

4. Закон України "Про загальну середню освіту" акцентує увагу на прогнозуванні розвитку загальної середньої освіти відповідно до потреб громадян, забезпеченні соціального захисту, охорони життя, здоров'я, захисту прав учасників, сприянні розвитку самоврядування закладів загальної середньої освіти.

Повноваження загальноосвітнього навчального закладу викладені в статті 38, де наголошується на задоволенні потреб громадян у здобутті повної загальної середньої освіти, розробці варіативної складової змісту загальної середньої освіти, яка має відповідати запиту населення мікрорайону школи та всіх, хто в ній навчається, установленні прямих зв'язків із навчальними закладами зарубіжних країн тощо.

Стаття 39 присвячена співвідношенню управління та самоврядування закладу загальної середньої освіти, де відзначаються тільки органи управління: одноосібний - директор і колегіальний - педагогічна рада; орган громадського самоврядування - загальні збори колективу; методичні об'єднання педагогічних працівників як органи педагогічної громадськості.

У статті 40 говориться про державну атестацію, яка проводиться один раз на десять років і є основною формою державного контролю. Важливим є пункт, що зазначає оприлюднення результатів державної атестації.

Представлені вище дані підтверджують наявність гуманістичних засад законодавчої бази освіти і свідчать про певну міру "узаконення" процесів демократизації управління загальною середньою освітою в Україні.

5. У 2001 році наказом МОН України було затверджено Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу. Основною метою діяльності піклувальної ради встановлено "забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання". Для виконання цієї мети переважна більшість піклувальних рад здійснює пошук коштів, залучає громадськість до поліпшення умов навчання, сприяє зміцненню матеріально-технічної та дидактичної бази навчання, організовує культурні заходи, ін. Батьківські комітети займаються в основному грошовим забезпеченням навчального процесу, обговорюють питання організації дозвілля учнів.

У лютому 2005 року Міністерством освіти і науки України затверджено наказ "Про орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів".

Серед запропонованих критеріїв є такі: взаємодія з органами місцевого самоврядування, громадськістю (радою, учнівським комітетом, батьківським комітетом, піклувальною радою навчального закладу та ін.); суспільний рейтинг навчального закладу; створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу; забезпечення умов для збереження здоров'я учнів; організація відпочинку й оздоровлення учнів, педагогічних працівників. Виділені критерії сприяють орієнтації на взаємодію керівництва й громадськості з боку державних органів управління.

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю", створений із метою "подальшого утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного та громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, реалізації положень про дошкільний, загальноосвітній і професійно-технічний навчальні заклади." Відповідно до цього наказу керівник має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості, залучаючи таким чином громадську думку та громадськість до управління закладом освіти.


 
 

Цікаве

Загрузка...