WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Громадсько активна школа як юридична особа - Реферат

Громадсько активна школа як юридична особа - Реферат

Громадсько активна школа як юридична особа

Політика освітньої сфери включає підсилення ролі органів місцевого самоврядування, активізацію участі батьків, піклувальних рад, меценатів, громадських організацій, фондів, засобів масової інформації в навчально-виховній, науково-методичній, економічній діяльності навчальних закладів, прогнозуванні їх розвитку, оцінці якості освітніх послуг

Законодавчо-нормативна база створення ГАШ в Україні

У Конституції України зазначається, що громадяни України мають право на: свободу об'єднання у громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, а також участь в управлінні державними справами.

У Національній доктрині розвитку освіти звертається увага на розробку моделей управління освітою із залученням громадян для підвищення гнучкості управління, і надання йому державно-громадського характеру.

У статті 4 Закону "Про освіту" "поєднання державного управління і громадського самоврядування" визначається одним із основних принципів функціонування освітньої системи в Україні. Стаття 10 підтверджує створення системи державних органів управління й органів громадського самоврядування, які діють у межах повноважень, визначених законодавством. У статті 14 йдеться про те, що місцеві органи створюють належні умови з координації дій педагогічних, виробничих колективів, сім'ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей за місцем проживання. Стаття 16 стверджує можливість органів громадського самоврядування в освіті вносити пропозиції щодо формування державної політики в галузі освіти, вирішувати у межах своїх повноважень питання навчально-виховної, економічної й фінансово-господарської діяльності навчальних закладів. У статті 50 зазначається, що учасниками навчально-виховного процесу визнані представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі. Стаття 60 наголошує, що батьки (особи, які їх замінюють) мають право обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчальних закладів; звертатися до державних органів управління освітою з питань навчання, виховання дітей.

У статтях 35-40 Закону України "Про загальну середню освіту", зокрема в шостому розділі, йдеться про органи управління системою загальної середньої освіти, їх основні завдання, повноваження; розкриваються форми управління й громадського самоврядування ЗНЗ та державного контролю за діяльністю закладів загальної середньої освіти.

"Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу", яке було затверджено Міністерством освіти і науки України в 2001 році, основною метою діяльності піклувальної ради визначає забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення їх освітніх потреб, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

У статті 10 Закону України "Про загальну середню освіту" визначено статус загальноосвітнього навчального закладу як юридичної особи. У тлумачному словнику С. Ожегова зазначається, що юридична особа - це самостійна організація, що володіє майновими й іншими громадянськими правами й обов'язками. Згідно зі статтею 23 Цивільного кодексу України "... Юридичними особами визначаються організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права і нести обов'язки; бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражному і третейському судах". Ця стаття Цивільного кодексу України містить перелік ознак, яким повинна відповідати юридична особа. Згідно зі статтею 26 Цивільного кодексу України "... правоздатність юридичної особи виникає в момент реєстрації".

За організаційно-правовими формами загальноосвітній навчальний заклад може бути державної, комунальної та приватної форм власності. У Положенні про загальноосвітній навчальний заклад (ЗНЗ) зазначено, що школа як юридична особа має рахунки в установах банків, самостійний баланс, штамп, печатку. ЗНЗ діє на підставі статуту, який розробляється навчальним закладом і його засновником на основі положення про ЗНЗ і положення про відповідний тип загальноосвітнього навчального закладу. Статут затверджується власником. Для державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів - відповідним органом управління освітою. Для приватного загальноосвітнього навчального закладу погоджується з відповідним органом управління освітою. Після цього реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

Реорганізація загальноосвітнього навчального закладу провадиться в разі зміни його типу або форми власності. Здійснюється засновником (власником) або органом, за рішенням якого його створено, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Реорганізація та ліквідація загальноосвітнього навчального закладу, заснованого на комунальній формі власності в сільській місцевості допускається лише за згодою територіальної громади.

Правові засади діяльності школи як громадсько-активної "закладені" в положенні про загальноосвітній навчальний заклад. Нижче подано витяги з цього положення, які стосуються громадсько-спрямованої діяльності школи.

1. Загальноосвітній навчальний заклад - це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті.

2. Загальноосвітній навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим положенням і власним статутом.

3. Головним завданням загальноосвітнього навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Загальноосвітній навчальний заклад діє на підставі статуту, який розробляється навчальним закладом та його засновником на основі цього Положення та положення про відповідний тип загальноосвітнього навчального закладу.

Навчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі незалежно від його підпорядкування, типу і форми власності здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки.

Індивідуалізація і диференціація навчання у загальноосвітньому навчальному закладі забезпечуються реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

16. Загальноосвітній навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та статутом закладу.

44. Учні загальноосвітнього навчального закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров'я.

45. Педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу мають право:

самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів загальноосвітнього навчального закладу та інших органів самоврядування закладу, заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;


 
 

Цікаве

Загрузка...