WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Впровадження компетентністно зорієнтованого підходу - Реферат

Впровадження компетентністно зорієнтованого підходу - Реферат

Впровадження компетентністно зорієнтованого підходу

Компетентнісно-зорієнтований підхід - один із нових концептуальних орієнтирів, напрямів розвитку змісту освіти в Україні та розвинених країнах світу. Відомі міжнародні організації, що нині працюють у сфері освіти, останніми десятиліттями вивчають проблеми, пов'язані з появою компетентнісно зорієнтованої освіти

На думку сучасних педагогів, саме набуття життєво важливих компетентностей може дати людині можливості орієнтуватись у сучасному суспільстві, сприяє формуванню в особистості здатності швидко реагувати на запити часу.

Більшість учених підкреслюють, що поняття "компетенція" не зводиться ні до знань, ані до вмінь, ані до навичок, під цим терміном розуміється, передусім, коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи. У межах своєї компетенції особа може бути компетентною або некомпетентною в певних питаннях, тобто мати компетентність (компетентності) у певній сфері діяльності. Одним із результатів освіти має бути набуття людиною набору компетентностей.

Головне завдання сучасної системи освіти - створення умов для якісної освіти, впровадження компетентнісного підходу - це найважливіша умова, що працює на підвищення якості освіти.

Під поняттям "компетентнісний підхід" розуміється спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу буде формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості. Така характеристика має сформуватися у процесі навчання і містити знання, уміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості.

Компетентнісний підхід в освіти пов'язаний з особистісно зорієнтованим і діяльнісним підходами до навчання, оскільки стосується особистості учня й може бути реалізованим і перевіреним тільки у процесі виконання конкретним учнем певного комплексу дій. Він потребує трансформації змісту освіти, перетворення його з моделі, яка існує об'єктивно, для "всіх" учнів, на суб'єктивні надбання одного учня, які можна виміряти.

Систему компетентностей в освіти складають такі: ключові - тобто надпредметні (міжпредметні) компетентності, які визначаються як здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні види діяльності, ефективно розв'язуючи відповідні проблеми; загальногалузеві - їх учень набуває впродовж засвоєння змісту тієї чи іншої освітньої галузі; предметні - їх учень набуває впродовж вивчення того чи іншого предмета в усіх класах середньої школи.

На думку багатьох науковців та експертів, створення умов для набуття необхідних компетентностей протягом усього життя сприятиме:

продуктивності та конкурентності людини на ринку праці;

розвитку вміння адаптуватися в мінливому світі.

Загальний аналіз сутності цього поняття, характеристику компетентностей в освітніх системах зарубіжних країн здійснили на попередньому етапі дослідження О. В. Овчарук, О. І. Пометун, О. І. Локшина, О. Я. Савченко, І. Г. Єрмаков. Ці матеріали дають і нам змогу на регіональному рівні зосередитися на проблемі впровадження ключових компетентностей в освітній процес.

Важливо зазначити, що впровадження інновацій у нашій області завжди йде з випередженням, не виключенням є і проблема компетентнісно-зорієнтованого підходу.

Головне управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації та Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти розробили "Регіональну програму впровадження компетентнісно-зорієнтованого підходу". Програма розрахована до 2010 року і передбачає:

розробку моделей управлінської діяльності з упровадження компетентнісно-зорієнтованого підходу;

створення навчально-методичного забезпечення науково обґрунтованої системи компетентнісно-зорієнтованого навчання;

упровадження самодостатньої моделі випускника як життєздатної особистості, здатної до творчої самореалізації та саморозвитку;

розвиток професійної компетентності самих педагогів.

Програма визначає стратегію розробки та впровадження компетентнісно-зорієнтованого підходу. Серед розмаїття компетентностей ми визначилися з блоками ключових компетентностей, тобто основних, найвагоміших, інтегрованих. Серед них:

соціальні (пов'язані з оточенням, життям суспільства, соціальною діяльністю особистості);

мотиваційні (пов'язані з внутрішньою мотивацією, інтересами, індивідуальним вибором особистості);

функціональні (пов'язані зі сферою знань, умінням оперувати знаннями).

Саме такі ключові групи компетентностей сприяють досягненню успіхів у житті, відповідають багатоманітним сферам життя.

Обласна програма визначає основні напрями діяльності на обласному, міському та шкільному рівнях і за етапами роботи.

На обласному рівні розроблена модель управлінської діяльності з упровадження компетентнісно-зорієнтованого підходу.

У рамках цієї моделі робота має проводитися постійно в декількох напрямах:

1. Широке обговорення проблеми ключових компетентностей на всіх рівнях, включаючи педагогів, учнів, батьків, науковців, широку громадськість.

2. Планування організаційно-методичних заходів на близьку й далеку перспективи.

3. Упровадження ключових компетентностей у зміст освіти, здійснення відповідного моніторингу якості освіти.

На рівні міст (районів) аналогічна програма, на наш погляд, має реалізовуватися поетапно:

Перший - включає наступні види роботи:

обговорення матеріалів із проблеми компетентнісного підходу на всіх рівнях, включаючи педагогів, учнів, учених, батьків, широку громадськість;

активне формування громадської та педагогічної свідомості з даної проблеми;

підготовка педагогічних кадрів до конкретної роботи;

створення банку даних, соціально-педагогічних досліджень, текстової, відео- та аудіовізуальної продукції з даної проблеми;

розробка регіональної моделі впровадження компетентнісно-зорієнтованого підходу.

Паралельно з першим етапом роботи має розпочинатися і другий, який передбачає внесення відповідних змін до змісту освіти й організації навчально-виховного процесу.

Тому першочерговим завданням методичних служб усіх рівнів є необхідність самим розібратися в тому, якою мірою вимоги до впровадження ключових компетентностей відбито у Державних стандартах і навчальних програмах. Надзвичайно важливо спонукати педагогів до аналізу й осмислення цих нормативних документів. Аналіз підтверджує, що:

помітна інтеграція компетентностей у змісті освіти;

у кожній освітній галузі посилено діяльнісну складову її засвоєння; найбільшою мірою "уміння вчитися" як ключова компетентність представлене у змістових лініях мовної освіти;

у жодній освітній галузі вміння вчитися не відбито в діапазоні всіх складників освіти;

найчастіше вказуються елементи процесуального компонента (загальнопізнавальні вміння);

поза увагою залишилась мотиваційна компетентність тощо.

Слід зауважити, що повніше й послідовніше відбито компетентнісний підхід у предметних програмах 5-го класу:

виділено різну кількість ключових компетентностей у різних предметах. Слід звернути увагу на те, що спостерігається великий розрив у кількості ключових компетентностей навіть у предметах однієї освітньої галузі;

складники вміння вчитися подаються в різному обсязі і по-різному конкретизуються.

Добре конкретизовані ці вміння у програмі з математики;

узагальнено подано ключову компетентність - "уміння вчитися" у програмах із природознавства, історії України тощо.

На жаль, діючі підручники та посібники не орієнтують учителя на шляхи формування ключових компетентностей.

Модель управлінської діяльності з упровадження компетентісно-зорієнтованого підходу в освіті.

Звідси випливає необхідність керівникам методичних об'єднань спланувати методичні заходи з обговорення й осмислення нових програм і підручників, їх змістового наповнення. Головне завдання - переорієнтувати педагогів від предметного підходу в навчанні до компетентнісного. Робота методичних служб має бути спрямована на те, щоби допомогти вчителю виділити предметні компетентності та способи їх упровадження й оцінювання. Через систему практикумів і тренінгів необхідно розробити схеми, алгоритми діяльності учня та вчителя в умовах компетентнісно-зорієнтованого підходу.

Це буде дієва допомога в осмисленні змістових ліній Державних стандартів і нових програм.

Компетентнісний підхід вимагає особистісної спрямованості при формуванні змісту освіти. Необхідно забезпечити реальну активність школярів у навчальному процесі. Йдеться перш за все про вибір елементів змісту освіти, профілю навчання, способу засвоєння, способу подолання труднощів у навчанні тощо.

Теоретичного й практичного опрацювання потребує проблема формування ключової компетентності "уміння учнів самостійно вчитися". У працях О. Я. Савченко зазначено, що вміє вчитися той учень, який:

сам визначає мету діяльності або приймає поставлену вчителем;

проявляє зацікавленість у навчанні, докладає вольових зусиль;

організовує свою працю для досягнення результату;


 
 

Цікаве

Загрузка...