WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Внутрішньошкільний контроль - Реферат

Внутрішньошкільний контроль - Реферат

11. Кожна хвилина уроку використовується раціонально.

12. Учень одержує завдання від учителя за своїми можливостями, і рівень виконання цього завдання контролюється й оцінюється.

13. На уроці в повну силу діє лікувальна педагогіка.

м) Формування в учнів потягу до самоосвіти

1. Яких прийомів учіння навчає вчитель учнів на уроці?

2. Чи наявні в учнів самосвітні вміння? Які? На якому рівні? Чи були у класі відповіді поза програмою? Чи властиві власні думки учням, які відповідали на уроці?

3. Чи заохочується звернення учнів до додаткової літератури? Чи ведеться облік прочитаної літератури (щоденник)? Добровільно чи з примусу?

4. Чи практикується на уроці диференційований підхід до учнів?

5. Як діти реагують на трирівневе навчання, самостійні, контрольні, домашні роботи на трьох рівнях?

6. Ставлення учнів до навчання та самоосвіти (інтерес, дисципліна, увага, наявність усього необхідного для успішного навчання, продуктивність праці учнів на уроці, цікавість до предмета, форм і методів роботи).

н) Виховання свідомої дисципліни в учнів на уроках

1. Якість організації початку уроку.

2. Наскільки чітко поставлені мета й завдання уроку перед учнями.

3. Як учитель з'ясував, чи всі учні виконали домашнє завдання? Як оцінив, допоміг розібратись, які поставив вимоги?

4. Як здійснено облік навчальних досягнень (вимогливість до якості навчальної роботи та знань, об'єктивність, мотивація)? Реакція на позитивні та негативні оцінки класу, окремих школярів.

5. Як підготовлено дітей до сприймання нового матеріалу?

6. Як формуються й розвиваються пізнавальні інтереси учнів (проблемні ситуації, дослідження, творча самостійність, використання додаткової літератури)?

7. Як стимулюється інтерес до теми уроку, до предмета?

8. Чи здійснювався індивідуальний диференційований підхід?

9. Як вирішувалась проблема "навчити вчитись" (розвиток уваги, уяви, пам'яті, логічного мислення, раціональні прийоми праці з книгою, картою, унаочнення, методика записів, рецензування)?

10. Контроль учнівських зошитів і щоденників.

11. Прийоми заохочення до навчальної праці.

12. Формування довільної уваги.

13. Мікроклімат на уроці (взаємовідносини: учитель-учні, учні-учні).

14. Чи давалися зауваження про порушення дисципліни? Їх ефективність і доцільність.

15. Організаційна завершеність уроку.

о) Реалізація вчителем алгоритму "навчати на кожному уроці учнів умінню самостійно здобувати навчальну інформацію та способи діяльності"

1. Скоротіть до мінімуму оргмомент уроку, працюйте з максимальним навантаженням і в оптимальному темпі.

2. Створіть на уроці належну психологічну атмосферу та емоційно-інтелектуальний фон.

3. Чітко визначте триєдину мету уроку та його завдання, освітню мету та завдання доведіть до кожного учня.

4. Забезпечте мотивацію пізнавальної діяльності.

5. Навчайте учнів прийомів раціональної колективної та індивідуальної праці (прийоми запам'ятовування, технічне читання, писання, рахування).

6. Навчайте дітей основам логічного мислення (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація, висновок тощо).

7. Навчайте прийомів роботи з підручником (швидке, мовчазне читання, виділення головного у прочитаному, конспектування, тезування, анотування, рецензування тощо).

8. Навчіть читати таблиці, графіки, діаграми.

9. Навчіть користуватись усіма видами довідників.

10. Виховуйте інтерес до науково-популярної літератури, рекомендуйте читати періодичну пресу.

11. Навчіть конспектувати розповідь, лекцію, бесіду, виступ.

12. Навчіть робити усну й письмову рецензію.

13. Організуйте само- та взаємоконтроль стану засвоєння нового й повторення вивченого матеріалу.

14. Постійно знайомте з елементами наукової організації праці (НОП).

15. Давайте методичні рекомендації з виконання домашнього завдання.

р) Рівень реалізації на уроці триєдиної мети (освітньої, виховної, розвивальної)

1. Відображення в поурочному плані триєдиної мети.

2. Що зроблено з реалізації освітньої мети уроку:

а) стан засвоєння нового матеріалу безпосередньо на уроці;

б) стан формування загальнонавчальних умінь і навичок;

в) стан формування спеціальних умінь і навичок;

г) стан ліквідації недоліків у знаннях, загальнонавчальних і спеціальних уміннях і навичках.

3. Що зроблено з реалізації виховної мети уроку:

а) рівень формування основних світоглядних ідей (матеріальність світу, причинно-наслідкові зв'язки між явищами, розвиток у природі й суспільстві, пізнавальність світу та його закономірності);

б) рівень морального виховання (патріотизм, гуманізм, інтернаціоналізм тощо);

в) профорієнтація (знайомство з професіями);

г) стан естетичного виховання (знайомство з творами літератури та мистецтва, естетика праці, природи, науки, побуту);

д) стан збереження здоров'я дитини (НОП учня, попередження втоми, фізпаузи);

е) стан ліквідації життєвих недоліків у вихованні конкретних учнів.

4. Що зроблено з реалізації розвивальної мети уроку:

а) стан розвитку в дітей уміння виділяти головне, суттєве в матеріалі, порівнювати, узагальнювати, логічно викладати свою думку (усі види праці з підручником);

б) стан розвитку самостійності учнів (проблемні ситуації, творчі завдання, спостережливість, заохочення, формування наполегливості тощо);

в) стан розвитку емоцій (ситуація подиву, радості, захоплення, цікавості, використання яскравих прикладів, ілюстрацій, демонстрацій, що діють на почуття, функціональна музика);

г) стан розвитку пізнавального інтересу (мотивація навчальної діяльності, ігрові ситуації, навчальні дискусії);

д) стан ліквідації недоліків у розвитку інтелекту, волі, пам'яті, мови, емоцій, інтересів, уяви, мислення конкретних учнів;

е) робота з обдарованими дітьми на уроці.

с) Як учитель шукає шляхи інтенсифікації сучасного уроку

1. Психолого-педагогічні умови (атмосфера) на уроці.

2. Дія педагогіки співробітництва.

3. Якість і цілеспрямованість навчання.

4. Праця на уроці на рівні природних можливостей дітей.

5. Система мотивації на уроці.

6. Прийоми формування інтересу до навчальної праці.

7. Зростання інформативності уроку при дотриманні доступності.

8. Застосування активних методів навчання, учіння (нетрадиційні уроки).

9. Застосування вчителем досягнень психолого-педагогічної науки та ППД.

т) Шляхи формування довільної уваги учнів на уроці

1. Увага учнів на початку уроку. Час, який витрачено на переключення уваги від перерв до уроку. Умови, що сприяли цьому (порядок на робочому місці; робоча поза). Засоби, якими користувався вчитель, щоб зосередити увагу на уроці.

2. Увага учнів до відповіді під час опитування, способи, застосовані вчителем для зосередження уваги до відповіді товариша. Причини порушення уваги.

3. Підготовка учнів до сприймання нового матеріалу. Повідомлення цілісного завдання уроку. Вплив завдання уроку на увагу учнів. Способи, якими користується вчитель, щоби привернути увагу учнів до нового матеріалу. Зв'язок з уже вивченим, збудження інтересу до нового. Чи були порушення уваги і чим вони викликані?

4. Увага учнів при поясненні нового матеріалу. В які моменти уроку були відхилення уваги від змісту уроку? Чим викликані? Як учитель домігся довільної уваги? Змістовність, послідовність, образність викладу вчителем матеріалу. Якими засобами чи прийомами діяв учитель на різні типи пам'яті, уяви, мислення (запитання, задачі ТЗН, темп, різноманітність прийомів, різновиди діяльності). Шляхи підтримання стійкої уваги.

5. Увага в кінці уроку (закріплення, ДЗ).

6. Увага самого вчителя. Які властивості уваги вчителя "працювали" на уроці, а які ні? Увага вчителя до всіх і конкретних учнів. У чому вона виявлялась?

Правила практичної реалізації принципів навчання (для молодих колег)

у) Принцип свідомості

1. Навчайте так, щоб учень розумів, що, чому і як треба робити (а не механічно виконував указівки).

2. Навчаючи, застосовуйте всі форми та види пізнавальної діяльності (аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, аналогія, узагальнення тощо).

3. Домагайтеся, щоб учні розуміли суть і зміст кожного нового слова, речення (ведіть глосарій нових слів до кожної теми навчального матеріалу).

4. Пам'ятайте, що відсутність логічного зв'язку між засвоєним і засвоюваним веде до неусвідомленості навчання (МПЗ).

5. Запам'ятайте, що головне - не знання предмета, а особистість, яка формується. Не предмет формує особистість, а вчитель.

6. Навчайте знаходити та виділяти головне й другорядне.

7. На кожному уроці навчайте дітей вчитись, пам'ятаючи, що одним з основних прийомів активізації учнів є практична робота.

8. Застосовуйте диференційований підхід у навчанні (робота за можливостями (рівнями), робота у групах, робота в парах).

9. Частіше використовуйте запитання "чому" (навчити учнів мислити - це головне завдання школи).

10. Усе, що учням доводите, аргументуйте (для чого?).

11. Пам'ятайте, що знає той учень, який уміє застосовувати здобуті знання, а не просто переказати.


 
 

Цікаве

Загрузка...