WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання досвіду управління якості освіти - Реферат

Використання досвіду управління якості освіти - Реферат

планування якості продукції - ідентифікацію, класифікацію й оцінку характеристик якості, а також установлення цілей, вимог до якості та штрафних санкцій;

планування управлінської та функціональної діяльності - підготовку застосування системи якості, у тому числі організацію та складання календарного графіка;

підготовку програм якості та вироблення положень про поліпшення якості.

Контроль

Діяльність, що включає в себе проведення вимірів експертизи, іспитів для оцінки однієї чи кількох характеристик об'єкта та порівняння отриманих результатів з установленими вимогами для визначення того, чи досягнута відповідність за кожною з характеристик.

Особливість контролю та іспитів у системах якості полягає в тому, що вони документуються та суворо регламентуються. Види контролю, іспитів докладно викладаються у програмі якості або в документованих методиках. Застосовуються такі види контролю та іспитів: вхідний контроль та іспити; контроль та іспити у процесі виробництва; остаточний контроль та іспити.

Контроль якості навчального процесу

Може та має здійснюватись на різних за тривалістю етапах здійснення (навчальне півріччя, навчальний рік), що вирішує відносно завершені блоки задач. Переважно мають використовуватись методи, що спираються на процесуальні критерії, критерії діяльності учасників освітнього процесу, орієнтовані на визначення ступеня відповідності робочих параметрів навчального процесу необхідним, установленим. Наприклад, критерії функціональності, надійності стосовно якості освітнього процесу; критерії продуктивності й оптимальності стосовно якості навчальної діяльності, якості проведення уроку; критерій працездатності - стосовно якості діяльності вчителів чи учнів.

Критерій

Міра відображення цілісності властивостей об'єкта, що забезпечує його існування; методологічний інструментарій управління якістю освіти; ідеальний зразок, що виражає найвищий рівень досліджуваного явища; засіб вибору чи виміру альтернатив.

Показник

Конкретний вимірник критерію, що робить його припустимим для спостереження, обліку та фіксування.

Критерій ефективності

Відбиває результуючу сторону якості освітнього процесу, властивість досягнення кінцевих цілей і розкладається на ряд одиничних виражень ефективності:

педагогічна ефективність (визначається рівнем освіченості випускників, відповідністю рівня та змісту їхньої підготовки особистим потребам і запитам, суспільним вимогам). Про неї можна судити за результатами інспектування школи, здачі іспитів випускниками незалежної комісії, вступних іспитів до ВНЗ, особистісним досягненням учнів протягом навчання у школі;

управлінсько-організаційна ефективність виражає обсяг і повноту досягнення результатів, пов'язаних із виконанням планів, поставлених зовнішніх і внутрішніх задач стосовно малих (навчальна чверть, півріччя), середніх (навчальний рік) і великих (2-5 років) циклів функціонування - зміна школою свого правового статусу; упровадження нових освітніх (навчальних) програм; позитивна динаміка результатів роботи школи; валові показники кількості проведених заходів на рівні школи, району; результати участі школи в різних конкурсах, реалізації тематичних і комплексних короткотермінових і довгострокових програм і т. д.

Критерій функціональності

У загальному вигляді відбиває якість підготовки освітнього процесу (цілепокладання, технологічність, організованість, забезпеченість). Він може діагностуватись кількома показниками, що припускають як облік об'єктивних параметрів (забезпеченість ОП навчально-методичною документацією, літературою, устаткуванням, навчальними площами і т. п.), так і суб'єктивне експертне оцінювання за визначеною процедурою (оцінки учасниками ОП його організованості, технологічності, цілепокладання, плановості тощо).

Критерій надійності

Можна розкласти на ряд одиничних критеріїв, що характеризують якість освітнього процесу з боку виконання:

ретельність (своєчасність основних дій, тимчасові параметри їх здійснення);

функціональна надійність (безпомилковість виконання вказівок, розпоряджень, планових заходів; усунення помилок та їх наслідків);

структурна надійність (точність, безвідмовність, безпомилковість і скоординованість дій учасників ОП, представників адміністрації, функціональних служб; взаємозаміна педагогів, фахівців у випадку їхньої короткострокової відсутності).

Вимірниками надійності можуть служити експертні оцінки, дані аналізу звітних документів, контролю ОП, спостереження директора школи чи його заступників, самооцінки учасників освітнього процесу.

Продуктивність

Зміст даного критерію складається у вираженні повноти виконання підсистемою поставлених задач, внеску у всю систему. Стосовно початкової школи критерій продуктивності можна виразити через показники розвитку у школярів основних інтелектуальних умінь, сформованості техніки читання, адаптованості до навчання в основній ланці школи. В аспекті побудови внутрішньошкільної системи якості представляється важливим включення показників продуктивності в систему моніторингу якості освіти у школі.

Продуктивність уроку (системи уроків) виражає його внесок в успішне освоєння конкретної теми, окремого розділу навчальної програми. Продуктивність навчальної роботи визначає її внесок у сукупні підсумки освітнього процесу.

Працездатність

Це стан, при якому учасники освітнього процесу, керівники, фахівці здатні правильно виконувати свої функції. Тобто вони мають позитивну спрямованість, їхні цілі відповідають цілям системи, вони позитивно мотивовані до даної діяльності, у них є необхідний професійний рівень, необхідне біологічне забезпечення життєдіяльності, необхідний рівень соціальної, психологічної та біологічної сумісності.

Працездатність можна оцінити через показники компетентності, благополуччя, задоволеності взаєминами, спрямованості особистості й колективу, активності у самовдосконаленні, наявності творчого компонента в діяльності тощо.

Через багатомірність цей критерій можна діагностувати за допомогою різних видів оцінок - диференційованих, комплексних, змішаних.

Моніторинг

Від англ. "застережливий" - відстеження, діагностика, прогнозування результатів діяльності, що попереджає неправомірну оцінку події, факту за даними одиничного виміру (оцінювання).

У теорії соціального управління моніторинг розглядається як одна з найважливіших самостійних ланок в управлінському циклі. У рамках моніторингу проводиться виявлення й оцінювання педагогічних дій. При цьому забезпечується зворотний зв'язок, що показує відповідність фактичних результатів діяльності педагогічної системи її кінцевим цілям. Головне - правильно оцінити ступінь, напрям і причини відхилень.

Процедура (методика)

Установлений і задокументований спосіб здійснення діяльності. Приклади процедур (методик):

методика проведення уроку;

методика атестації досягнень учнів в освітньому процесі;

методика розвитку творчих здібностей, формування інтелектуальних умінь;

методики педагогічної та психологічної діагностики;

процедура комплектування профільних, спеціалізованих класів;

процедура розробки та впровадження навчальних програм;

процедура атестації вчителів;

процедура підсумкової атестації випускників.

Самоосвітні завдання

Ураховуючи те, що новий спецкурс розпочався ввідною лекцією, радимо ретельно ознайомитися з її змістом, опрацювати основні поняття проблеми управління якістю освіти в середньому навчальному закладі та співставити визнані загальносвітові засади з підходами, що притаманні вашому навчальному закладу.


 
 

Цікаве

Загрузка...