WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання досвіду управління якості освіти - Реферат

Використання досвіду управління якості освіти - Реферат

Використання досвіду управління якості освіти

Наука про управління якістю формувалась, коли для рішення багатопланових проблем якості не підходили традиційні методи, спорадичні, випадкові заходи. Її предметом є закономірності управління якістю як технічного та соціально-економічного явища. Вона вивчає різні аспекти якості: технічний, організаційний, економічний, соціально-психологічний

Поява та розвиток теорії управління якістю пов'язані зі сферою виробництва. Тут вона пройшла складну еволюцію й оформилась у самостійну галузь наукового знання. Довга та складна історія розвитку систем управління якістю у виробництві дозволила оформитися фрагментарним відомостям у цілісну теорію управління якістю.

Складний предметний склад теорії визначає різноманіття підходів до визначення самого поняття "управління якістю". Аналіз ряду визначень, представлених у літературних джерелах, показує, що різні автори акцентують такі основні моменти:

управління якістю розглядається з погляду життєвого циклу об'єкта;

у визначення закладається принцип оптимальності;

управлінню якістю приділяється роль засобу вдосконалення існуючої (функціонуючої) системи;

управління якістю розглядається як одна з функцій органів управління.

Ключове значення для проектування й упровадження внутрішньошкільних систем управління якістю має тлумачення та розкриття ряду інших категорій, положень теорії управління якістю. В. Окрепілов сформулював, зокрема, основні закони управління якістю:

єдність систем управління;

співвідносність керуючих і керованої систем;

оптимальне сполучення централізації та децентралізації.

Принципи управління якістю:

плановість;

ефективність;

оптимальність.

Принципи формування структур управління якістю:

системно-цільовий;

ієрархічність;

єдність розпоряджень;

раціональне сполучення колегіальності та єдиноначальності.

Принципи формування процесу управління якістю:

динамічність;

безперервність;

оптимальність;

циклічність.

Вимоги процесу управління:

оперативність;

пропорційність;

економічність;

ефективність.

Велике методологічне значення для теорії та практики управління якістю освіти має зарубіжний досвід у сфері матеріального виробництва. Аналіз цього досвіду показує постійне вдосконалення й ускладнення діяльності та систем, покликаних забезпечити найвищу якість. Зараз системи поглядів, підходів до проблеми управління якістю у виробництві продукції та наданні послуг найбільш стисло представлені в концепції TQM - Total Quality Management (загальне управління якістю), реалізованої в міжнародних стандартах якості ISO серії 9000 : 2000.

Стандарти ISO 9000 постійно переглядаються, але, незважаючи на це, спадкоємні стосовно вихідних версій, об'єднані одною ідеологією, доповнюють і конкретизують один одного. Особливість міжнародних стандартів сімейства ISO полягає в тому, що вони не призначені для конкретних галузей промисловості чи економіки. У цілому їх роль зводиться до надання методичної допомоги при загальному управлінні якістю та вироблення загальних вимог до його забезпечення. Зважуючи на це, міжнародні стандарти сімейства ISO, особливо стандарт ISO 9004-1, що дає великий перелік елементів системи якості, мають особливе значення. Вони надають методичну допомогу при виборі та застосуванні цих елементів, виходять із конкретних потреб, особливостей і можливостей будь-якої організації, у т. ч. освітньої.

Аналіз еволюції вітчизняних і зарубіжних систем управління якістю у виробництві дозволяє скласти загальне враження про досягнення в галузі вдосконалення якості, уявлення про основні напрями розвитку цих систем, використовувати ці знання та досвід у сфері освіти.

Узагальнюючи матеріал цього розділу спецкурсу, можна зробити такі висновки.

1. Теорію управління якістю у сфері освіти треба застосовувати:

по лінії взаємодії методології, технології та типології управління якістю;

по лінії взаємодії основних теоретичних компонентів загальної теорії управління якістю (понятійного апарата, принципів і законів, методів і видів управління якістю, функцій управління, теорії механізму управління якістю, теорії проектування організаційних структур систем управління якістю, кваліметрії управління).

2. Управління якістю освіти є предметним полем загальної теорії управління якістю в силу специфіки об'єкта (якість освітнього процесу, підготовки та підготовленості шкіл, учнів) новим управлінським підходом, покликаним розв'язати ряд протиріч у період інноваційного розвитку шкіл.

3. Управління якістю освітнього процесу у школі є окремим випадком програмно-цільового управління, що характеризується різноманіттям видів і має підлеглий характер стосовно управління школою взагалі.

4. Ідеї управління якістю освітнього процесу у 12-річній школі можна успішно реалізувати тільки на основі концепції, створеної з урахуванням вимог міжнародних стандартів якості ISO. При цьому важливо враховувати досягнення науки та досвід створення комплексних систем управління якістю продукції, а також основні положення шкільної педагогіки (досягнення в галузі педагогічної кваліметрії, внутрішньошкільного управління, педагогічного менеджменту, управління адаптивною школою, теорії змісту освіти, якості навчальних досягнень учнів тощо).

ISO у практиці загальноосвітніх шкіл

Для застосування стандартів якості в загальноосвітніх установах необхідна їх деяка адаптація, уточнення. Ці особливості мають прийматись до уваги на всіх етапах проектування й упровадження внутрішньошкільних систем якості, визначати склад їх елементів і характер зв'язків між ними.

При визначенні концепції системи якості особливості педагогічних процесів та об'єктів обумовлюють необхідність стандартизації цілого ряду термінів і понять. Оперувати термінами та визначеннями стандартів ISO, не інтерпретуючи та не адаптуючи їх до понять педагогіки, неприпустимо.

Вихідний термін стандарту ISO - "постачальник". Під постачальником розуміється організація, що поставляє продукцію чи надає послугу. У контексті проблем загального управління якістю термін "постачальник" можна замінити терміном "організація". Тим більше що терміном "організація" можна позначати не тільки школу в цілому, а й окремі її ланки, організаційні підрозділи. Стандарти ISO допускають уживання терміна "організація" у відношенні й самостійних установ, і її підрозділів.

Ще одним дуже важливим терміном, уведеним міжнародними стандартами якості, є термін "споживач". Їм позначається одержувач продукції або послуг, наданих постачальником. "Споживач освітніх послуг" має кілька значень. З одного боку, це внутрішні споживачі - учні. З іншого - зовнішні споживачі, позашкільні системи (освітні, виробничі), в які приходять для продовження освіти або трудової діяльності випускники шкіл. Безсумнівно, внутрішніми споживачами, хоч і не основними, є батьки учнів, які беруть участь у формуванні замовлення школи, у контролі якості освітніх послуг.

Для опису процедури та механізму проектування та впровадження систем якості в освітніх установах істотне значення має інтерпретація терміна "програмне забезпечення (засіб)". У стандартах ISO він трактується як продукт інтелектуальної діяльності, що включає в себе інформацію, виражену засобами підтримки. Уточнюється, що програмне забезпечення може бути у формі концепцій, протоколів чи методик, що комп'ютерна програма являє конкретний приклад програмного забезпечення. Перелік програмного забезпечення у сфері освітньої діяльності досить широкий. На рівні загальноосвітньої школи використовуються такі його форми:

освітні програми;

навчальні програми;

програми розвитку освітньої системи школи;

цільові програми;

комп'ютерні програми діагностики та звітності;


 
 

Цікаве

Загрузка...