WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вітчизняні освітні інновації: вісім освітніх проектів - Реферат

Вітчизняні освітні інновації: вісім освітніх проектів - Реферат

Фронтальна робота з учнями здійснюється у формі міні-уроку тривалістю 15-20 хвилин, під час якого викладають новий матеріал, та у вигляді "ранкових зустрічей". "Ранкові зустрічі" передують урокам і присвячені спілкуванню вчителя з учнями та їх батьками. Учитель обговорює з дітьми події їх життя, здійснює необхідний психотерапевтичний вплив, планує з учнями та їх батьками роботу протягом дня, формує склад навчальних груп тощо.

Сфера застосування. Середня загальноосвітня школа І ступеня.

Результат застосування. Програма всебічного розвитку дитини "Крок за кроком", методики: тестування рівня знань та розвитку учнів (когнітивного, соціального, емоційного, фізичного, мови і мовлення, творчих здібностей), спостереження за освітнім середовищем в експериментальних навчальних закладах порівняно з іншими навчальними закладами та карта рейтингових спостережень, що розроблена творчим колективом під керівництвом О. Проскури, опитування педагогів та керівників експериментальних і контрольних навчальних закладів, самооцінки учасників експерименту.

Школа життєтворчості особистості

Автор. І. Єрмаков - старший науковий співробітник лабораторії педагогічного прогнозування Інституту педагогіки АПН України, кандидат педагогічних наук.

Наукове керівництво. Інститут педагогіки АПН України.

Мета. Створення школи життєтворчості - навчального закладу, у якому виховуватиметься особистість, здатна до самостворення, творчої побудови життя, конкурентоспроможна в суспільстві з ринковою економікою.

Зміст. Модель навчально-реабілітаційного закладу, в якому відновлюється фізичне, психічне і соціальне здоров'я вихованців, здійснюється їх неперервна ступенева освітня підготовка від дошкільної до початкової, загальноосвітньої та вищої. Модель апробується на базі Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру. Завдання - створення оптимальних умов для самореалізації вихованця. Кожна програма саморозвитку вихованців передбачає допомогу у проектуванні ними власного життєвого шляху на основі доцільно обраного типу соціальної поведінки, ступеня активності та ціннісних орієнтацій, свідомо прийнятих норм людських взаємин. Програми складаються відповідно до сфер самовизначення вихованців за такою структурою: "Я - людина" (я - особистість, розвиток пізнавальних здібностей, моє духовне ставлення, мої творчі здібності. зміцнення здоров'я), "Я і суспільство" (я - громадянин України, я і сучасна цивілізація, мій добробут, професійне самовизначення), "Мій рідний край" (історія рідної землі, природа рідного краю, життєдайні джерела української культури).

Проектуванню вихованцями власного життя сприяє соціально-психологічна служба, робота тренінгових груп, що працюють відповідно до особистісної проблематики та перспективної динаміки реабілітації, а також система патріотичного та естетичного виховання, економічної, екологічної освіти, клубно-студійна позакласна робота, діяльність різновікових виховних груп.

Сфера застосування. Школи-інтернати загального, санаторного та спеціального типів.

Результати застосування. Робоча модель навчально-реабілітаційного закладу як школи життєтворчості особистості, у якому реабілітаційний процес поєднується із соціальною адаптацією вихованців; корекційно-розвивальні курси "Техніка читання, письма та розвиток зв'язного мовлення", "Ігровий психотренінг", "Основи розвивального навчання", "Арттерапія", Психогімнастика", факультативні курси "Психологія та технологія пізнавальних процесів", "Здоровий спосіб життя та основи медичних знань", "Факультет соціальної адаптації", "Зображувальне мистецтво"; підручники для початкової та колекційної школи "Буквар", "Прописи", "Читанка", "Математика"; програми позанавчальної виховної роботи "Програма життєтворчості особистості", фізичного виховання; проективно-рефлексивна технологія, технологія проективного самоздійснення, корекційно-розвивальні та тренінгові технології, технології психолого-соціологічного моніторингу освітньо-реабілітаційного процесу; модель педагога інноваційного навчального закладу.

Авторська школа-комплекс

Автор. М. Гузик - директор авторської школи-комлексу № 3 м. Южного, член-кореспондент АПН України.

Наукове керівництво. АПН України.

Мета. Створення збагаченого освітнього середовища, що забезпечує особистісно зорієнтовану освіту.

Зміст. У структурі авторської школи-комплексу М. Гузика в єдиному режимі функціонують чотири структурні підрозділи: загальноосвітня школа, школа мистецтв, фізкультурно-спортивна школа та коледж. Завдяки цьому кожен учень, залежно від нахилів і здібностей, має можливість прилучатися до музики, живопису, спорту на загальнокультурному аматорському рівні або ж оволодіти ними за програмами спеціалізованих навчальних закладів.

Відповідно до індивідуальних та вікових особливостей учнів, їх здібностей до засвоєння знань уже на початковому етапі шкільної освіти визначається індивідуальний темп просування їх у навчанні. З огляду на це формуються три види динамічних навчальних груп: "В" - з високим (прискореним), "Б" - нормальним та "А" - зниженим темпом навчання.

Індивідуалізація темпу навчання забезпечується організацією освітнього процесу, за якої учні можуть закінчувати вивчення матеріалу з того або іншого навчального предмета за певний клас у будь-який період навчального року і без перерви продовжувати опанування предмета за програмою наступного класу.

Робота з учнями диференціюється також за змістом навчального матеріалу та рівнями його засвоєння учнями. Диференціація за змістом навчального матеріалу забезпечується використанням трьох видів програм: базової, що відповідає вимогам державного стандарту загальної середньої освіти; підвищеного рівня складності для обдарованих учнів та персональних.

Рівневі засвоєння школярами змісту освіти реалізується шляхом застосування в освітньому процесі навчально-пізнавальних завдань трьох рівнів: "С" (репродуктивного), "В" (частково пошукового) та "А" (творчого).

У школі-комплексі застосовується комбінована технологія викладання предметів (М. Гузик), що передбачає вивчення навчального матеріалу поетапно на заняттях таких видів:

загального сприймання матеріалу;

фронтального опрацювання матеріалу;

індивідуального опрацювання матеріалу;

внутрішньопредметного узагальнення;

міжпредметного узагальнення;

тематичного заліку.

Починаючи з 5-го класу, учням надається можливість вибору одного з трьох напрямів навчання, що забезпечують пріоритетний розвиток відповідного типу мислення (образного, логіко-абстрактного, зрівноваженого) шляхом коригування навчального змісту та спрямованості індивідуальних і групових занять. Із метою попереднього виявлення і підтримки допрофесійних інтересів школярів, що закінчили шість класів, створюються динамічні диференційовані групи гуманітарного, фізико-математичного та природничого профілів. Із 9-го класу номенклатура навчальних предметів певного профілю поступово звужується відповідно до ступеня самовизначення учнів щодо їх майбутньої професійної діяльності.

У школі-комплексі організовано поглиблене вивчення школярами окремих предметів. Воно здійснюється головним чином у навчальних групах, що формуються з учнів паралельних класів відповідно до їх інтересів. Ці групи працюють у спеціально відведений день навчального тижня.

Учні старших класів школи-комплексу разом із середньою освітою можуть отримувати базову вищу освіту на рівні вищого навчального закладу 1-2-го рівня акредитації. Для цього до структури школи-комплексу введено коледж із трирічним терміном навчання, що здійснює підготовку молодшого спеціаліста з економіки і права. Спеціальні дисципліни в ньому викладають фахівці Одеського університету ім. І. І. Мечнікова. Випускники коледжу за бажанням можуть продовжувати навчання на ІІІ курсі відповідного факультету цього університету.

У школі-комплексі раціонально поєднуються різні види діяльності учнів, спрямовані на їх загальний розвиток, формування високодуховної особистості. Цьому сприяють щоденні ранкові вправи учнів просто неба, денний сон молодших школярів, музичні перерви, уроки театрального мистецтва, спеціальні заняття з розвитку творчої уяви, навчання етикету, інтелектуальні ігри, бесіди на морально-етичні теми, хоровий спів тощо.

Сфера застосування. Школи-комплекси нового типу.

Результат застосування. Авторська програма М. Гузика.

Технологія гнучкої диференціації освіти у школі „Азимут"

Автор. С. Підмазін - директор Запорізького обласного наукового-методичного центру психології та соціології освіти, кандидат психологічних наук.

Наукове керівництво. Запорізький обласний науково-методичний центр психології та соціології освіти.

Мета. Головною метою технології "АЗІМУТ" є формування в учнів загальноосвітніх навчальних закладів готовності до свідомого життєвого, зокрема професійного, самовизначення.

Зміст. Технологія "АЗІМУТ" (альтернативність, зацікавленість, ініціативність, мотивація, усвідомленість, творчість) реалізує принцип особистісної освіти. Автор технології виходить із необхідності найповнішого врахування не тільки наявних надбань і властивостей кожного учня, але і спрямування його розвитку. Технологія передбачає партнерські, суб'єкт-суб'єктні відносини учня з учителем, повагу до учня як до особистості. Сутність технології полягає в переведені в нову якість традиційної факультативної, гурткової роботи в школі. Технологія складається з трьох послідовних етапів.


 
 

Цікаве

Загрузка...